feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Novela zákona o kolektívnom investovaní

Vydanie: PRO BONO 08/2009

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnosti o novele zákona o kolektívnom investovaní, ktorá s účinnosťou odo dňa 27. mája 2009 zakotvila zmenu podmienok udelenia predchádzajúceho súhlasu Národnou bankou Slovenska. Ďalšie zmeny nadobudnú účinnosť odo dňa 1. januára 2010, tieto sa budú týkať nových povinností správcovských spoločností, s ktorými Vás taktiež oboznámime a vrátime sa tak k zmenám v zákone o kolektívnom investovaní, ktoré sme Vám dali do pozornosti v mimoriadnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál venovanom problematike zavedenia eura na Slovensku.

Dňa 27. mája 2009 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia novely zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o kolektívnom investovaní" alebo len „zákon"), obsiahnutej v článku VI zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (predmetnú časť citovaného zákona označujeme ďalej v texte len „novela zákona o kolektívnom investovaní" alebo len „novela"). Odo dňa 27. mája 2009 nadobudli účinnosť ustanovenia obsiahnuté v bode 1 až 3 článku VI zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej v texte len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve"), zvyšný bod 4 článku VI zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve nadobudne účinnosť odo dňa 1. januára 2010. Novela zákona o kolektívnom investovaní je teda jedinou časťou zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorá nadobudla účinnosť pred 1. januárom 2010, od kedy nadobudne účinnosť nielen nový zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ale aj sprievodné novelizácie, ktoré boli jeho prostredníctvom vykonané v ďalších 11 zákonoch, ktorých sa svojou úpravou dotkol. Zmeny zakotvené novelou v zákone o kolektívnom investovaní vyplývajú z nového zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorý subjektom vykonávajúcim finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo ukladá množstvo nových povinností, na ktoré reaguje aj novela zákona o kolektívnom investovaní.

Novela zákona o kolektívnom investovaní je jedinou z novelizácií, ktorá už bola vykonaná zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, a súčasne jednou zo sprievodných novelizácií, ktorá zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve ešte len bude vykonaná obdobne ako ostatné sprievodné novelizácie. Vzhľadom na rozsiahlosť novej právnej úpravy zakotvenej zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve i s prihliadnutím na dôsledky, ktoré z tohto zákona vyplývajú, sme pre Vás pripravili aj mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál venované výhradne tejto právnej úprave. Najnovšie vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál Vám v prehľadnej a súhrnnej forme priblíži celú právnu úpravu obsiahnutú v novom zákone o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.


ZMENY ÚČINNÉ ODO DŇA 27. MÁJA 2009

S účinnosťou odo dňa 27. mája 2009 sa novela dotkla ustanovenia § 10 ods. 10 zákona o kolektívnom investovaní, nahradenia odkazu 38 v § 21 ods. 6 písm. b) prvom bode zákona o kolektívnom investovaní a poznámky pod čiarou k odkazu 55 v zákone o kolektívnom investovaní.

Podľa nového znenia § 10 ods. 10 zákona o kolektívnom investovaní po novele platí, že ak by sa v dôsledku získania podielu podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní správcovská spoločnosť stala súčasťou finančného konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová inštitúcia, alebo ak by sa stala súčasťou finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, je podmienkou udelenia predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska (ďalej v texte len „NBS") aj preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu tejto finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej inštitúcie, a vhodnosti akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť.

Z vyššie spomínaného § 10 ods. 1 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní v súčasnosti vyplýva, že predchádzajúci súhlas NBS je okrem iného podmienkou na (1) nadobudnutie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti alebo (2) také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti, ktorým by podiel na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti dosiahol alebo prekročil 20%, 30% alebo 50% alebo (3) na to, aby sa táto správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode, pričom pri výpočte týchto podielov sa nezohľadňujú hlasovacie práva alebo podiely, ktoré obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia držia ako výsledok upisovania finančných nástrojov alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku, ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia správcovskej spoločnosti a ak ich obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia prevedie na inú osobu do jedného roka po ich nadobudnutí.

V spojení s novelizáciou zákona o kolektívnom investovaní, ktorá bola s účinnosťou odo dňa 27. mája 2009 vykonaná zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, si Vám pre úplnosť dovoľujeme dať do pozornosti, že odo dňa 1. októbra 2009 nadobudne účinnosť nové opatrenie NBS č. 4/2009 zo dňa 28. júla 2009 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní (ďalej v texte len „opatrenie NBS").

Účelom tohto opatrenia NBS je upraviť udeľovanie predchádzajúcich súhlasov NBS pre správcovské spoločnosti, otvorené podielové fondy, uzavreté podielové fondy, špeciálne podielové fondy, zahraničné subjekty kolektívneho investovania a zahraničné správcovské spoločnosti.

Opatrením NBS sa zrušuje opatrenie NBS č. 288/2008 Z. z. o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní.

Opatrenie NBS je uverejnené v čiastke 16/2009 Vestníka NBS, jeho plné znenie je sprístupnené aj na internetovej stránke Národnej banky Slovenska, na ktorej je pre Vás k dispozícii na tomto linku. Oznámenie NBS o vydaní tohto opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 320/2009 Z. z..


ZMENY ÚČINNÉ ODO DŇA 1. JANUÁRA 2010

Zákon o kolektívnom investovaní bude s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 novelou doplnený o nové ustanovenia, tieto budú obsiahnuté v § 25a a 25b zákona, obsahom ktorých bude rozšírenie okruhu povinností správcovských spoločností.

Pojmy (1) správcovská spoločnosť, (2) zahraničná správcovská spoločnosť a (3) pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti v súčasnosti definuje § 3 zákona o kolektívnom investovaní, podľa ktorého (1) správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlom na území SR, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov na základe povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti udeleného NBS a ktorá sa zapisuje do obchodného registra, (2) zahraničná správcovská spoločnosť je právnická osoba so sídlom mimo územia SR, ktorá vytvára a spravuje zahraničný subjekt kolektívneho investovania a ktorá má oprávnenie na výkon týchto činností udelené v štáte, v ktorom má sídlo a (3) pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti je organizačná zložka zahraničnej správcovskej spoločnosti umiestnená na území SR, pričom všetky pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti zriadené na území SR zahraničnou správcovskou spoločnosťou so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať činnosti na území SR za jednu pobočku. Ak zákon o kolektívnom investovaní neustanovuje inak, vzťahujú sa na správcovskú spoločnosť ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Na základe ustanovenia § 25a zákona o kolektívnom investovaní bude po novom platiť, že správcovská spoločnosť môže využívať na finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného zákona, ktorým je už spomínaný nový zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, pričom samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov bude správcovská spoločnosť oprávnená využívať len vtedy, ak tieto osoby budú zapísané v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov, ktorého úprava je obsiahnutá v § 13 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Novela ďalej správcovskú spoločnosť oprávňuje využívať na finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu len osoby oprávnené vykonávať túto činnosť.

Ustanovenie § 25b zákona o kolektívnom investovaní po novom správcovským spoločnostiam ukladá povinnosť zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s investorom alebo podielnikom alebo neprofesionálnym klientom. Na účely finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu a finančného poradenstva v sektore kapitálového trhu je v § 8a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o cenných papieroch") zakotvená osobitná kategorizácia klientov definujúca pojmy (1) klient, (2) profesionálny klient a (3) neprofesionálny klient. Zo znenia § 8a ods. 4 zákona o cenných papieroch vyplýva, že ak profesionálny klient usúdi, že nie je schopný riadne posúdiť alebo zvládnuť riziká spojené s príslušnou investičnou službou alebo vedľajšou službou, môže požadovať, aby sa s ním zaobchádzalo rovnako ako s klientom, ktorý nie je profesionálnym klientom (ďalej v texte len „neprofesionálny klient"), pričom také zaobchádzanie sa poskytne na základe písomnej zmluvy medzi klientom a obchodníkom s cennými papiermi, v ktorej sa uvedie, že s takouto osobou sa nebude zaobchádzať ako s profesionálnym klientom pri uplatňovaní pravidiel pri výkone činnosti vo vzťahu ku klientom a v tejto zmluve sa zároveň uvedie, či sa vzťahuje na jednu alebo viaceré investičné služby alebo vedľajšie služby alebo obchody alebo na jeden alebo viaceré druhy finančných nástrojov alebo obchodov.

Novela v súvislosti s novou povinnosťou správcovských spoločností zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s investorom alebo podielnikom alebo neprofesionálnym klientom, taktiež určuje, že títo zamestnanci správcovskej spoločnosti musia spĺňať požiadavky predpísané v § 21 ods. 3 písm. a) zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve pre základný stupeň odbornej spôsobilosti.

Okrem povinnosti zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s investorom alebo podielnikom alebo neprofesionálnym klientom, novela správcovským spoločnostiam ukladá aj ďalšiu povinnosť, a to povinnosť zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti týchto zamestnancov postupom podľa § 22 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, z ktorého vyplýva, že fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti, je povinná najmenej každé štyri roky absolvovať overenie odbornej spôsobilosti, a to absolvovaním osobitného finančného vzdelávania, ktorým sa rozumejú školenia, kurzy a iné formy vzdelávania, ktorých účelom je zabezpečiť pre osobu, ktorá ich absolvovala, dostatočnú informovanosť o finančných službách, zlepšiť kvalitu jej teoretických znalostí a praktických schopností potrebných na vykonávanie činností, ktorých obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo. Obsah a rozsah osobitného finančného vzdelávania, spôsob jeho vykonania a ďalšie podrobnosti o osobitnom finančnom vzdelávaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý na základe splnomocňovacieho ustanovenia v § 22 ods. 9 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve vydá Ministerstvo financií SR.

Ďalšou novou povinnosťou bude povinnosť správcovských spoločností viesť zoznam zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s investorom alebo podielnikom alebo neprofesionálnym klientom.

Predchádzajúce novelizácie zákona o kolektívnom investovaní sme Vám dali do pozornosti v súvislosti s problematikou zavedenia eura so zameraním na podrobný výklad zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „generálny zákon") vrátane výkladu všetkých sprievodných novelizácií, ktoré boli generálnym zákonom vykonané v 28 zákonoch, spolu s predpismi vydanými na vykonanie generálneho zákona a ďalšími predpismi súvisiacimi so zavedením eura v SR, ktoré sme pre Vás spracovali v mimoriadnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál, pričom zmenami v zákone o kolektívnom investovaní sa zaoberá jeho samostatná časť IX venovaná sprievodným novelizáciám 28 zákonov.