feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Októbrové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila októbrové vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 10_2011

Články tohto vydania

2011/10 Zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácií
Posledná novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii sa dotýka korporátnych a nie osobných bankrotov. Má za cieľ najmä upraviť niektoré definície, spriechodniť veriteľské návrhy na vyhlásenie konkurzu, zjednodušiť prihlasovanie pohľadávok a pod. Podrobnejšie sa dočítate v celom článku.
» Iné  
2011/10 Rozšírenie možností právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
Novela zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi rozšírila dostupnosť služieb Centra právnej pomoci pre väčšiu skupinu osôb v materiálnej núdzi, pre skupiny obyvateľov s príjmami presahujúcimi zákonom ustanovený násobok minimálnej mzdy. Pre túto skupinu sa zavádza povinnosť čiastočne sa podieľať na financovaní poskytovanej právnej pomoci.
» Iné  
2011/10 Zákon o elektronických komunikáciách
Revízia právnych predpisov regulačného rámca elektronických komunikácií Európskej únie vyústila do prijatia nových smerníc. Smernice upravujú reguláciu elektronických telekomunikácií za účelom skvalitnenia a zlacnenia elektronickej komunikácie, zvýšenia jej bezpečnosti, ako aj posilnenia práv užívateľov. Z dôvodu rozsahu potrebných zmien sa transpozícia predmetných smerníc do slovenského právneho poriadku uskutočnila prijatím nového zákona o elektronických komunikáciách.
» Iné  
2011/10 Zapretie otcovstva manželom matky
Ústavný súd Slovenskej republiky v jednom zo svojich nálezov skonštatoval nesúlad úpravy zapretia otcovstva manželom matky podľa § 86 ods. 1 zákona o rodine s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Národnej rade SR v tomto čase plynie lehota na úpravu predmetného ustanovenia. Jej márnym uplynutím ust. § 86 ods. 1 stratí svoju platnosť.
» Iné  
2011/10 Pripravuje sa V NR SR novela autorského zákona
Účelom návrhu novely autorského zákona je zavedenie tzv. verejných licencií do slovenského právneho poriadku. Verejné licencie sú vo svete široko rozšírené, najmä v oblasti informačných technológií, pričom sa používajú aj na Slovensku, napriek ich nesúladu s platnou právnou úpravou.
» Iné