feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2013/06 Rozsiahle zmeny v zákone o kolektívnom investovaní
Novela zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní zaviedla početné zmeny do rôznych oblastí kolektívneho investovania. Od základného vymedzenia subjektov kolektívneho investovania, vedenia evidencie podielových listov, spravovania subjektu kolektívneho investovania až po úpravu podmienok odobrania povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti. O niektorých z radu prijatých zmien Vás informujeme v celom článku.
» Banky, finančné inštitúcie  
2013/06 Nový zákon o štátnom fonde rozvoja bývania
Nová právna úprava umožní získať úver na výstavbu nájomných bytov aj súkromným subjektom a obmedzí poskytnutie úveru na obstaranie bytu. Zmení tiež výšku niektorých typov poskytnutých úverov, dobu poskytnutia a úročenie. Súvisiacou právnou úpravou sa tiež zvýšia priame dotácie na obstaranie nájomných bytov.
» Iné  
2013/06 Novela autorského zákona
Úprava náležitostí licenčných zmlúv, rozšírenie výpočtu súborných diel o noviny alebo predĺženie ochrany práv výkonného umelca je len niekoľko zo zmien, ktoré prinesie novela autorského zákona. Ďalšou zmenou bude napríklad zrušenie povinnej písomnej formy licenčnej zmluvy alebo úprava udelenia licencie neurčitým osobám.
» Iné  
2013/06 Rozšírenie zákazu fajčiť a iné zmeny v zákone o ochrane nefajčiarov
Predchádzajúca právna úprava neposkytovala dostatočnú ochranu nefajčiarov. Z toho dôvodu a na základe odporúčaní Národného programu kontroly tabaku z mája 2007 bola vypracovaná novela zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. Jej obsahom je najmä úprava miest so zákazom fajčiť a úprava možnosti zriaďovania vyhradených fajčiarní.
» Iné  
2013/06 Novela Trestného zákona
V súvislosti s potrebou transpozície európskych smerníc o boji proti sexuálnemu zneužívaniu, sexuálnemu vykorisťovaniu detí, proti detskej pornografii a o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania boli prijaté zmeny do zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. Bližšie Vám zmeny priblížime v celom článku.
» Iné  
2013/06 Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o mediácii
Účelom návrhu novely zákona o mediácii je jej sprístupnenie širšiemu okruhu osôb. Mediácia ako mimosúdny spôsob riešenia sporov predstavuje alternatívu ku klasickému súdnemu sporu. Oproti súdnemu sporu je riešenie sporu prostredníctvom mediácie lacnejšie a rýchlejšie. Navrhovaná novela by mala proces mediácie ešte urýchliť.
» Iné