feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2013/11 Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty
Novelizovaný zákon o dani z pridanej hodnoty je podľa dôvodovej správy ďalším krokom v boji proti daňovým podvodom, najmä prostredníctvom zavedenia kontrolného výkazu. V našom článku Vám bližšie predstavíme niektoré čiastkové zmeny súvisiace so znižovaním administratívnych prekážok a záťaže pre podnikateľov.
» Podnikatelia  
2013/11 Zmeny v príspevkoch na deti
Po novom sa zmenia viaceré dávky na deti. Od nového roka sa napríklad zlúči príspevok pri narodení dieťaťa s príplatkom k príspevku alebo sa sprísni vyplácanie rodičovského príspevku. S uvedeným, ale aj s ďalšími zmenami Vás oboznámime v našom článku.
» Služby  
2013/11 Novela zákona o daňových poradcoch
Dovoľujeme si Vám predstaviť niektoré modifikácie, ktoré priniesla novela zákona o daňových poradcoch. Okrem niektorých čiastkových úprav súvisiacich s výkonom daňového poradenstva došlo priamo k jeho zadefinovaniu, úprave kvalifikačných predpokladov a prispôsobuje sa prístup pre výkon daňového poradenstva pre občanov Európskej únie.
» Podnikatelia  
2013/11 Novela zákona o uznávaní odborných kvalifikácií
Novela umožní uznávanie vzdelania osobám s udeleným azylom alebo poskytnutou doplnkovou ochranou napriek skutočnosti, že svoje vzdelanie nebudú môcť riadne preukázať dokladom z krajiny pôvodu. Novela tiež stanovuje podmienku bezúhonnosti pre osoby, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti telesnej výchovy alebo práce s mládežou.
» Iné  
2013/11 Podpora audiovizuálneho priemyslu na Slovensku
Zákon o Audiovizuálnom fonde od roku 2009 právne zakotvuje Audiovizuálny fond ako verejnoprávnu inštitúciu zriadenú s cieľom podporiť a rozvíjať audiovizuálnu kultúru na Slovensku. V Národnej rade SR bola schválená novela uvedeného zákona, ktorá je reakciou na pretrvávajúcu nedostatočnú konkurencieschopnosť vo viacerých sférach audiovizuálnej produkcie.
» Iné  
2013/11 Schválený návrh novely zákona o poplatkoch za uloženie odpadov
Novelou sa od nového roka zvýšia sadzby poplatkov za uloženie vybraných druhov odpadov na skládkach. Účelom novely je odradiť od ukladania určitých druhov odpadov na skládky a podnietiť pôvodcov odpadov viac využívať alternatívne druhov spracovania odpadov. Súčasne sa dopĺňa princíp rozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.
» Iné