feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2014/01 Cenová doložka
Cenová doložka patrí medzi osobitné dojednania v súvislosti s kúpnou zmluvou. Podstatou cenovej doložky je dohoda zmluvných strán pri určení ceny, že jej výška sa má dodatočne upraviť s prihliadnutím na výrobné náklady, a ak si zmluvné strany neurčia, ktoré zložky výrobných nákladov sú rozhodné, mení sa kúpna cena v pomere k cenovým zmenám hlavných surovín potrebných na výrobu predávaného tovaru. Jej účelom je znížiť alebo zamedziť riziku súvisiacemu s výkyvmi cien výrobných nákladov.
» Podnikatelia  
2014/01 Zmeny v podávaní sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva
Sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu je nástrojom ochrany práva pre jednotlivcov, právnické osoby a niektoré ďalšie subjekty, ktorým sa môžu domáhať svojho práva na nadnárodnej úrovni. V našom článku Vám predstavíme základný rámec problematiky podávania sťažností na Európsky súd pre ľudské práva, spolu so zmenami súvisiacimi priamo s ich podávaním.
» Iné  
2014/01 Novela zákona o potravinách
Zmeny v zákone o potravinách sa dotkli rozšírenia povinností adresátom zásielok potravinových produktov a prevádzkovateľom predávajúcim potraviny konečným spotrebiteľom. Došlo aj k rozšíreniu uvádzania dobrovoľných informácií o potravinových produktoch. Vysvetlenie uvedených zmien Vám prinášame v našom článku.
» Iné  
2014/01 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru
Najčastejším spôsobom nadobudnutia vlastníctva bytu je prostredníctvom zmluvy o prevode vlastníctva. Ide o zmluvu, ktorej náležitosti sú upravené vo viacerých právnych predpisoch. Dovoľte, aby sme Vás v našom článku oboznámili s náležitosťami predmetnej zmluvy.
» Iné  
2014/01 Novela zákona o využívaní poľnohospodárskej pôdy
V našom článku Vám prezentujeme významnú zmenu ustanovení uvedeného zákona, ktoré po novom upravujú problematiku zmeny charakteru a účelu využívania špecifických pozemkov, s cieľom osobitne chrániť významný druh poľnohospodárskej pôdy - vinicu, a zabrániť špekulatívnym snahám v žiadostiach o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku vinica na iný poľnohospodársky druh pozemku a následne o odňatie poľnohospodárskeho druhu pozemku pre stavebné zámery.
» Iné  
2014/01 Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Účelom návrhu novely je aktualizácia sporných ustanovení predmetného zákona, ako aj zvýšenie efektivity činnosti kontrolných orgánov. Navrhované zmeny by sa mali dotknúť napríklad predaja húb, potravín a lesných plodov, niektorých hračiek alebo rozsahu ambulantného predaja.
» Služby