feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2014/03 Zákon o krátkodobom nájme bytu
Ustanovenia nového zákona týkajúceho sa nájomných vzťahov k bytom majú za cieľ legislatívne upraviť práva a povinnosti prenajímateľov a nájomcov v režime tzv. krátkodobého nájmu bytu, v režime ktorého je podľa dôvodovej správy potrebné vyvážiť práva a povinnosti účastníkov nájomného vzťahu. V našom článku sa dozviete, ktoré najdôležitejšie zmeny nový zákon do predmetnej problematiky prináša.
» Iné  
2014/03 Novela zákona o ochrane osobných údajov
Novela zaviedla niekoľko zmien, ktoré by mali znížiť administratívnu záťaž, ako aj zmierniť niektoré povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. Ide napríklad o zavedenie ohlasovacej povinnosti namiesto doterajšej registračnej povinnosti, alebo zavedenie fakultatívnosti pokút. Novelou boli tiež znížené horné hranice pokút za porušenia zákona o ochrane osobných údajov.
» Iné  
2014/03 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
Nová právna úprava podrobnejšie upravuje informačné povinnosti predávajúcich a rozširuje formálne požiadavky na zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Súčasne podrobnejšie upravuje postup pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.
» Služby  
2014/03 Novela Občianskeho zákonníka
Ako reakcia na problematickú aplikačnú prax pri poskytovaní peňažných prostriedkov spotrebiteľom spájanou najmä s činnosťou tzv. nebankových subjektov, došlo k novelizovaniu Občianskeho zákonníka v zmysle zavedenia nového dôvodu neplatnosti právneho úkonu - úžery. O uvedenej zmene, a ďalších vybraných, sa dozviete viac v našom článku.
» Iné  
2014/03 Omeškanie dlžníka spôsobené vis maior
Nie je vylúčené, že dlžník sa niekedy dostane do omeškania s plnením nie vlastnou vinou. Dovoľte, aby sme Vás v našom článku oboznámili s právnou úpravou omeškania dlžníka spôsobenom vyššou mocou (vis maior).
» Iné  
2014/03 Pripravuje sa - Návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zákona, ktorý by mal ochraňovať oznamovateľov korupcie a iného protispoločenského správania. Predmetný návrh zákona počíta aj s protihodnotou spočívajúcou v možnosti finančného odmeňovania pre občanov, ktorí protispoločenskú činnosť oznámia. Návrh zákona obsahuje aj ďalšie špecifické ustanovenia. Dovoľte, aby sme Vám prostredníctvom nášho článku prezentovali základný rámec návrhu uvedeného zákona.
» Iné