feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2014/05 Novely zákonov upravujúcich zdravotnú starostlivosť
Novelizáciou viacerých zákonov upravujúcich problematiku zdravotnej starostlivosti došlo k niekoľkým zmenám, ktoré reagovali na problematickú aplikačnú prax vo vybraných situáciách. Došlo k definovaniu konkrétnych ambulancií špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Rozširujú sa kompetencie orgánu príslušného na vydanie povolenia. Upravujú sa nové povinnosti poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Uvedené zmeny samozrejme nie sú jedinými, o ďalších čiastkových sa dočítate v našom článku.
» Služby  
2014/05 Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže
Odo dňa 1. júla 2014 prinesie novela niekoľko zmien v právnej úprave hospodárskej súťaže. Pôjde napríklad o zavedenie nového inštitútu finančnej odmeny pre občanov za predloženie dôkazov o karteli, zavedenie inštitútu urovnania alebo podávanie oznámení na jednoduchšom formulári. Zmeny sa dotknú aj programu zhovievavosti („leniency programu"). Novela by mala priniesť zefektívnenie a zrýchlenie správneho konania v prospech podnikateľov.
» Podnikatelia  
2014/05 Nové volebné pravidlá
Odo dňa 1. júla 2015 budú platiť nové volebné pravidlá. NR SR schválila zmenu súčasných volebných pravidiel prijatím nového Zákona o volebnej kampani a Zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Uvedené právne predpisy zavedú viaceré zmeny, s tými najdôležitejšími Vás oboznámime v našom článku.
» Verejná správa  
2014/05 Stavebné konanie
Stavebné konanie je osobitným druhom správneho konania, v ktorom stavebný úrad rozhoduje o stavebnom povolení na stavbu, na zmenu stavby a udržiavacích prác na stavbe. O podmienkach a priebehu staveného konania Vás oboznámime v našom článku.
» Verejná správa  
2014/05 Judikatúra vo veci povinného očkovania dieťaťa
Otázka povinného očkovania detí je dlho diskutovanou témou. V spoločnosti sa vyskytujú argumenty pre aj proti. Pri uvedenej problematike je relevantná nielen úprava zakotvená v právnom poriadku Slovenskej republiky, ale aj rozhodovacia prax Európskeho súdu pre ľudské práva.
» Iné  
2014/05 Pripravuje sa v NR SR – Zákon o sociálnej práci
Návrh zákona o sociálnej práci by mal upraviť sociálnu prácu, právne vzťahy súvisiace s výkonom sociálnej práce, ako aj právne postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. V súčasnosti uvedená oblasť nie je právne upravená. Cieľom návrhu je podpora profesijného výkonu sociálnej práce.
» Služby