feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2014/07 Novela zákona o bankách
Novela zákona o bankách bola prijatá za účelom implementácie európskej smernice. Zavádza požiadavky na úverové inštitúcie a na dohľad nad nimi, ako aj nad investičnými spoločnosťami, a tiež sa zameriava na zavedenie efektívnych a primeraných sankčných režimov. Okrem uvedených zmien novela zaviedla pri úvere na bývanie oprávnenie znížiť si pri narodení dieťaťa splátky a tiež zmenila informačnú povinnosť stavebných sporiteľní.
» Banky, finančné inštitúcie  
2014/07 Novela zákona o ochrane spotrebiteľa
Ďalšia novelizácia zákona o ochrane spotrebiteľa priniesla do predmetného zákona niekoľko drobných parciálnych zmien, ktoré sú však v praxi pre spotrebiteľa veľmi dôležité. Spolu s ním došlo k zmenám v zákone o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, a tiež v zákone o reklame. O všetkých doplneniach Vás oboznámime v našom článku.
» Iné  
2014/07 Výpoveď policajta v konaní o dopravnom priestupku
V našom článku sa zameriame na posúdenie relevancie výpovede policajta v konaní o dopravnom priestupku. Vezmeme do úvahy niekoľko rozsudkov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, v ktorých sa súd vyjadroval k relevancii výpovede policajta v konaní o dopravnom priestupku.
» Iné  
2014/07 Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
Prijatá novela zmení nielen zákon o dani z pridanej hodnoty, ale aj ďalšie zákony. Zmeny zákona o pridanej hodnoty sa týkajú predovšetkým rozšírenia pôsobnosti osobitnej úpravy uplatňovania dane na telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania. Ďalšie zmeny sa dotknú zákonov ako zákona po registračnej pokladnici alebo zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.
» Podnikatelia  
2014/07 Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Dňa 1. augusta 2014 vstúpila do účinnosti novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá upravila problematiku ochrany zdravia pri práci, povinnosti zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré súvisia so zabezpečením ochrany zdravia pri práci. Novela priniesla pomerne veľké množstvo parciálnych zmien, a preto Vás v našom článku oboznámime s tými najkľúčovejšími.
» Verejná správa  
2014/07 Pripravuje sa v NR SR – zmeny v zákone o podpore regionálneho rozvoja
Návrh novely zákona o podpore regionálneho rozvoja je podľa dôvodovej správy vypracovaný s cieľom dosiahnuť skvalitnenie procesov prípravy, tvorby, aktualizácie a úspešného plnenia cieľov strategických dokumentov regionálneho rozvoja s celoštátnou, regionálnou a miestnou pôsobnosťou na základe rozpracovania a doplnenia podrobnejších pravidiel zapájania zainteresovaných aktérov na všetkých úrovniach verejnej správy, vrátane verejnosti a podnikateľov v rámci kreovania funkčnej partnerskej spolupráce v Slovenskej republike.
» Iné