feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2014/10 Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
Nová právna úprava umožní mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov v samostatnom rozhodcovskom konaní. Prijatie samostatnej právnej úpravy pre rozhodcovské konanie v spotrebiteľských sporoch je odôvodnené špecifickosťou postavenia spotrebiteľov v právnych vzťahoch. Z uvedeného dôvodu sa spotrebiteľské spory nebudú prejednávať v štandardnom rozhodcovskom konaní, ale v samostatnom spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.
» Iné  
2014/10 Novela Obchodného zákonníka
Zmena Obchodného zákonníka prinesie najmä novú úpravu spoločností s ručením obmedzeným, ide najmä o zavedenie dvoch kategórií spoločností s ručením obmedzeným. Novela upraví aj právne vzťahy počas krízy obchodnej spoločnosti, vzdanie sa funkcie člena štatutárneho orgánu a zriadenie registra diskvalifikovaných osôb.
» Podnikatelia  
2014/10 Novela zákona o Justičnej akadémii
Novela prinesie rozšírenie cieľových skupín vzdelávania a precizuje súčasnú právnu úpravu cieľovej skupiny vzdelávania, vytváranie databáz súdnych prípadov a vykonania opravnej odbornej justičnej skúšky. Novela tiež vypustí zákonné obmedzenie výkonu funkcie riaditeľa a členov Rady Justičnej akadémie najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Okrem zmeny zákona o Justičnej akadémii novela tiež obnoví inštitút justičného čakateľa a právneho čakateľa prokuratúry.
» Verejná správa  
2014/10 Novela zákona o rozhodcovskom konaní
Účelom prijatej novely je posilniť práva občanov na včasné súdne rozhodnutia najmä s ohľadom na konania vedené rozhodcovskými súdmi. Zmení sa systematika zákona, posilní sa zmluvná voľnosť strán a novým spôsobom sa definuje arbitrabilita.
» Iné  
2014/10 Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi
Po novom sa vymedzia podmienky pre vznik nároku na osobitný príspevok. Uvedená zmena umožní súbeh poskytovania osobitného príspevku a pomoci v hmotnej núdzi u občana, ktorý bude dlhodobo nezamestnaný alebo dlhodobo neaktívny a nastúpi do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Okrem uvedenej zmeny novela zakotví úpravu, ktorej potreba vyplynula z praxe.
» Iné  
2014/10 Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o dohľade nad finančným trhom
Účelom navrhovanej novely je rozšíriť pôsobnosť Národnej banky Slovenska nad finančným trhom za účelom zlepšenia ochrany finančných spotrebiteľov. Súčasne sa navrhuje upraviť financovanie súvisiace s rozšírením pôsobnosti Národnej banky Slovenska. Súčasťou návrhu novely je aj zavedenie parciálnych zmien vyplývajúcich z potrieb praxe.
» Banky, finančné inštitúcie