feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2014/11 Novela zákona o dani z príjmov
Zmeny, ktoré prináša novela zákona o dani z príjmov sa dotknú viacerých oblastí. Novela zmení odpisovanie hmotného majetku, uplatňovanie daňových výdavkov, alebo finančný lízing. Ide o novelu, ktorá sa zameriava na konsolidáciu verejných financií, ako aj na podporu podnikateľského prostredia. V našom článku Vás oboznámime s najdôležitejšími zmenami.
» Iné  
2014/11 Vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia v správnom konaní
Účastník správneho konania má právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, spôsobu zistenia, prípadne navrhnúť dôkazy. Ide o právo účastníka konania. Obsahom nášho článku je vysvetlenie jednotlivých podmienok aplikácie uvedeného práva účastníka konania.
» Verejná správa  
2014/11 Nový zákon o energetickej efektívnosti
Zákon o energetickej efektívnosti čiastočne transponuje európsku smernicu, ako aj reaguje na problémy ktoré vyplynuli z praxe. Ide o úplne nový zákon upravujúci problematiku doteraz zákonom neupravenú, respektíve upravenú nedostatočne. Jednou z najdôležitejších zmien je zmena systému povinného energetického auditu.
» Iné  
2014/11 Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Účelom prijatej novely je odstrániť nedostatky zákona, ktoré boli vytknuté zo strany Európskej komisie. Ide najmä o odstránenie nedostatočného prepojenia procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými povoľovacím konaním.
» Verejná správa  
2014/11 Zmeny v Občianskom súdnom poriadku
Aktuálna novela Občianskeho súdneho poriadku ustanovila okrem iného, najmä povinnosť vyhotovovania zvukového záznamu z pojednávaní. O ďalších vybraných čiastkových zmenách sa dočítate v našom článku.
» Iné  
2014/11 Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o spotrebiteľských úveroch
Vládny návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch by mal podľa dôvodovej správy prispieť k transparentnosti a zvýšeniu výkonu dohľadu na trhu poskytovateľov spotrebiteľských úverov najmä prostredníctvom zavedenia povoľovacieho procesu pre veriteľov a zavedenie povinnosti nahliadania do registra údajov o spotrebiteľských úveroch z dôvodu posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. O ďalších pripravovaných kľúčových zmenách sa dočítate v našom článku.
» Banky, finančné inštitúcie