feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2015/01 Zákon o poisťovníctve
Nový zákon o poisťovníctve implementuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady. Zákonom sa zavedie nový ekonomický režim solventnosti, ktorý bude platný pre poisťovne a zaisťovne. Nový systém bude založený na dôslednej kvantifikácii jednotlivých rizík, ktorým sú poisťovne a zaisťovne vystavené.
» Banky, finančné inštitúcie  
2015/01 Novela Zákonníka práce
Novela prinesie zmeny, ktoré sa dotknú predovšetkým zamestnancov zamestnaných formou dočasného pridelenia. Novela zavedie rovnaké podmienky pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, či budú zamestnaní agentúrou dočasného zamestnávania. Zavedie tiež zákaz dočasne prideliť zamestnanca na rizikové práce alebo zníži počet dočasných pridelení jednému zamestnávateľovi.
» Podnikatelia  
2015/01 Preukazovanie majetkovej účasti pri verejnom obstarávaní
Novela zákona o verejnom obstarávaní priniesla zmenu, cieľom ktorej je podľa dôvodovej správy znemožniť tzv. schránkovým firmám uchádzať sa o získavanie zákaziek z verejných zdrojov ustanovením prísnejších podmienok účasti na verejnom obstarávaní. O detailoch a podmienkach v súvislosti s uvedeným sa dočítate v našom článku.
» Verejná správa  
2015/01 Zákon o audiovízii
Nový zákon o audiovízii prinesie oproti súčasnému zákonu viaceré zmeny. Zmení napríklad postavenie a pôsobnosť Slovenského filmového ústavu, zavedie nové podmienky v oblasti evidencie audiovizuálnych diel a zmení základ pre výpočet príspevku do audiovizuálneho fondu. Novou povinnosťou bude napríklad aj povinnosť distributérov počítačových hier, filmov a hudobných diel označovať ich vekovú vhodnosť.
» Iné  
2015/01 Novela zákona o petičnom práve
Petičné právo je jedno zo základných politických práv predstavujúcich okrem iného formu priamej demokracie. Petičné právo v sebe odráža uplatnenie princípu suverenity občanov zakladajúceho ich legitímny nárok zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Zákon o petičnom práve vo všeobecnosti podrobnejšie špecifikuje možnosti realizácie petičného práva. So zmenami, ktoré prináša aktuálna novela Vás oboznámime v našom článku.
» Iné  
2015/01 Pripravuje sa v NR SR – Zákon o kontrole výkonu trestu technickými prostriedkami
Účelom predloženého návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre reálne využívanie kontroly dodržiavania niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami. Zákon by súčasne mal zlepšiť využívanie alternatívnych trestov alebo odklonov v trestnom konaní. Novela súvisiacich právnych predpisov počíta so zavedením možnosti premeniť zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia.
» Iné