feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2015/02 Zmeny v zdravotnej starostlivosti
Hlavným motívom zmien v zákonoch súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou je precizovanie ustanovení v súvislosti s vyberaním úhrad zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od poistencov. Podľa dôvodovej správy ide o jednoznačnejšie určenie čo sa považuje za súčasť zdravotného výkonu. Po novom sa ustanovuje, za čo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie vyberať úhradu od poistenca a čím nesmie podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
» Služby  
2015/02 Notárska zápisnica a jej účinky
Jednou z frekventovaných činností notárov je spisovanie notárskych zápisníc. Notárske zápisnice sa spisujú o rôznych právnych úkonoch. Spísanie notárskej zápisnice je často tou najistejšou formou zaznamenania právneho úkonu. V našom článku si Vás dovoľujeme oboznámiť s podmienkami spísania notárskej zápisnice a s jej účinkami.
» Iné  
2015/02 Fotografovanie na cudzom pozemku
Fotografovaním niekedy zasahujeme do práv iných osôb. Pred tým ako vyhotovíme fotografie osoby, obzvlášť na jej súkromnom pozemku, by sme sa mali zamyslieť, či uvedeným konaním neporušujeme jej práva. V našom článku by sme Vás radi oboznámili so základnou právnou úpravou uvedenej problematiky.
» Iné  
2015/02 Novela zákona o ochrane pred povodňami
Hlavným účelom novely zákona o ochrane pred povodňami je zabezpečiť úplnú a správnu transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík do slovenských právnych predpisov. Ďalšie zmeny súvisia s potrebou upraviť niektoré problematické skutočnosti, ktoré priniesli praktické skúsenosti nadobudnuté v oblasti ochrany pred povodňami. V našom článku Vás oboznámime s tými najdôležitejšími zmenami.
» Verejná správa  
2015/02 Inštitút ochranných známok
Ochranná známka je jedným zo spôsobov komunikácie podnikateľa so spotrebiteľom. Funkciou ochrannej známky je zjednodušenie komunikácie podnikateľa so spotrebiteľom. Dôveryhodná ochranná známka umožňuje spotrebiteľovi vybrať si výrobok alebo službu od konkrétneho podnikateľa. Ochranná známka okrem zjednodušenia výberu spotrebiteľa zároveň mnohokrát zlepšuje postavenie konkrétneho podnikateľa oproti konkurencii.
» Iné  
2015/02 Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách
Účelom predloženého návrhu novely je odbúranie legislatívnych bariér brániacich uvádzaniu nových finančných produktov na trh, zavedenie úplného členského princípu poskytovania služieb centrálneho depozitára cenných papierov alebo štandardizácia režimu finančných zábezpek. V našom článku Vás oboznámime s navrhovanými zmenami.
» Banky, finančné inštitúcie