feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2015/03 Nový zákon o odpadoch
Nová právna úprava mení pravidlá nakladania s odpadmi. Rozšíri sa zodpovednosť výrobcov a dovozcov tovarov, zavedie sa nový informačný systém a sprísni sa výkup kovov. S nastávajúcimi zmenami Vás oboznámime v našom článku.
» Iné  
2015/03 Novela zákona o zdravotnom poistení
Novela prinesie zmeny nielen zákona o zdravotnom poistení, ale aj iných právnych predpisov. Ide o zmeny, ktoré vychádzajú z potrieb praxe, ako napríklad rozšírenie kompetencie všeobecných lekárov alebo zaradenie do zoznamu dlžníkov poistného na zdravotnom poistení. S najdôležitejšími zmenami Vás oboznámime v našom článku.
» Služby  
2015/03 Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva
Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky upravuje účel, rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Cieľom novely predmetného zákona je rozšíriť poskytovanie dotácií aj na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona súčasne taxatívne ustanovuje oblasti a činnosti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na účely podpory protidrogových aktivít. V našom článku sa rámcovo dočítate, aké zmeny novely priniesla.
» Verejná správa  
2015/03 Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave
Nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave vychádza predovšetkým z potrieb užšieho zapojenia zamestnávateľov do vzdelávacieho procesu na stredných školách. Okrem posilnenia súčasných možností zapojenia zamestnávateľov, nový zákon zavádza do systému odborného vzdelávania a prípravy duálny systém vzdelávania.
» Verejná správa  
2015/03 Novela zákona o investičnej pomoci
Novelizovaná podoba zákona o investičnej pomoci zosúlaďuje jeho doterajšie znenie s nariadením Európskej komisie č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Viac sa o zmenách dočítate v našom článku.
» Podnikatelia  
2015/03 Pripravuje sa v NR SR – Návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti
V záujme zdôraznenia kultúrnej podstaty obsahového zamerania osvetovej činnosti v súvislosti s kompetenciami Ministerstva kultúry SR by sa novým zákonom zaviedla užšie špecifikovaná kultúrno-osvetová činnosť, evidencia v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na krajskej a celoslovenskej úrovni, prioritou je tiež sústrediť sa najmä na nehmotné kultúrne dedičstvo, neformálne vzdelávanie, neprofesionálnu umeleckú tvorbu, záujmovú umeleckú činnosť a definovať činnosť kultúrno-osvetových zariadení v týchto oblastiach, a iné.
» Iné