feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2015/04 Novela Obchodného zákonníka
Účelom novely je riešiť otázky spojené predovšetkým s konkurzom a reštrukturalizáciou. Novelou by sa malo zamedziť poškodzovaniu veriteľov v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania a posilniť zodpovednosť za podnikanie. Novela okrem iného zavádza register diskvalifikácií.
» Podnikatelia  
2015/04 Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca
Zamestnanec je na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovedný za schodok vzniknutý na zverených hodnotách. Ak sa zamestnanec nevyviní, zamestnávateľ má nárok na náhradu škody. Dohoda o hmotnej zodpovednosti je špecifickým druhom zmluvy. S podmienkami jej uzavretia, platnosti a s nárokmi zamestnávateľa pri vzniku schodku Vás oboznámime v našom článku.
» Podnikatelia  
2015/04 Revízor a jeho oprávnenia
Pri cestovaní verejným dopravným prostriedkom sa s istotou už každý stretol s revízorom. Dovoľte, aby sme Vás v našom článku oboznámili so základnými právnymi otázkami, týkajúcimi sa výkonu činnosti revízora a jeho kontrolnej činnosti.
» Iné  
2015/04 Omyl v písaní kúpnej ceny
Pri písaní ceny v kúpnej zmluve uzavretej podľa Občianskeho zákonníka môže dôjsť k omylu. Omyl v písaní kúpnej ceny môže byť napríklad pri rozdielnom uvedení kúpnej ceny číslom a slovne, alebo vo výške kúpnej ceny. Omyl v písaní kúpnej ceny však sám osebe nezakladá neplatnosť kúpnej zmluvy.
» Iné  
2015/04 Zákon o registri adries
Nový zákon o registri adries vytvára legislatívny rámec pre zriadenie registra adries ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov, ako referenčných údajov, teda údajov o ktorých vierohodnosti nemožno pochybovať, pretože vznikajú zo základných evidencií orgánov, ktoré ich budú poskytovať registru adries.
» Verejná správa  
2015/04 Pripravuje sa v NR SR – Novela školského zákona
Návrh novely školského zákona sa dotýka viacerých oblastí školského vzdelávania. Podľa návrhu by sa mali využiť vzdelávacie štandardy ako učebné osnovy, umožnilo by sa spájanie viacerých ročníkov tried prvého stupňa základnej školy, aby školám nehrozil ich zánik, alebo by sa zaviedla povinná podmienka úspešného vykonania rozdielovej skúšky pri prestupe žiaka do inej strednej školy.
» Verejná správa