feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2015/05 Novela zákona o účtovníctve
Novela zákona o účtovníctve bola prijatá za účelom transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady. Upravila podmienky pre vznik povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, doplnila informačné povinnosti pre subjekty verejného záujmu, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov a doplnila ďalšie skutkové podstaty pokút.
» Podnikatelia  
2015/05 Novela zákona o azyle a zákona o pobyte cudzincov
Novela zákona o azyle sa dotkla najmä maloletých cudzincov, určovania štátu za bezpečnú krajinu pôvodu a rozhodovacieho procesu o udelenie azylu. Novela zákona o pobyte cudzincov priniesla zmeny napríklad v udeľovaní a obnovovaní pobytov cudzincov, vydania cudzineckého pasu alebo vydania dokladu o pobyte.
» Iné  
2015/05 Zákon o prevencii závažných priemyselných havárii
Nový zákon komplexne upravuje oblasť predchádzania vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok s cieľom obmedziť následky takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok. V našom článku Vás rámcovo oboznámime s uvedeným novým zákonom a so zmenami, ktoré sú nové a ktoré prináša oproti súčasne stále platnej právnej úprave tejto oblasti.
» Iné  
2015/05 Novela zákona o strelných zbraniach a strelive
Hlavným dôvodom novely zákona o strelných zbraniach a strelive bola potreba zavedenia evidencie expanzných zbraní, ktoré boli upravené ako zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C, z dôvodu ich masívneho rozšírenia, čo môže podľa zákonodarcu viesť k ohrozeniu bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike. Novela sa okrem zakotvenia právnej úpravy expanzných zbraní dotkla aj niektorých ďalších čiastkových úprav.
» Verejná správa  
2015/05 Novela zákona o výbere mýta
Novelou uvedeného zákona sa znižuje výška pokút za priestupky a správne delikty na úseku mýta. V niektorých prípadoch sa pevná sadzba pokút nahrádza sadzbami s vymedzenou dolnou a hornou hranicou výšky pokuty, aby sa tak zabezpečila možnosť správneho orgánu rozhodnúť o konkrétnej výške pokuty v závislosti od závažnosti, spôsobu, času trvania a následkov porušenia povinnosti. Zároveň dochádza k precizovaniu znenia niektorých skutkových podstát priestupkov a správnych deliktov.
» Verejná správa  
2015/05 Pripravuje sa v NR SR – Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
Účelom predloženého návrhu zákona je zabezpečiť legislatívne prostredie pre zriadenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ako jedného zo základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.
» Podnikatelia