feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2015/06 Novela zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií
Cieľom novely uvedeného zákona je zabezpečiť podmienky na efektívne využitie rozľahlých nevyužitých územných celkov na realizáciu ucelených hospodárskych činností, a to najmä v oblasti priemyslu, služieb, výskumu a vývoja. V súvislosti s procesom prípravy vhodného územia na implementáciu priemyselnej výroby, služieb, výskumu alebo vývoja sa majú urýchliť a zefektívniť procesy usporiadania majetkovo právnych vzťahov, územného konania, ako aj stavebného konania
» Iné  
2015/06 Fikcia doručenia v správnom konaní
Pri doručovaní rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávame s takzvanou fikciou doručenia. Nakoľko jej aplikácia je často nesprávne interpretovaná aj v odborných kruhoch, v našom článku Vám vysvetlíme jej aplikáciu, ktorá je veľmi dôležitá najmä pri vypočítavaní lehoty na odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu.
» Verejná správa  
2015/06 Novela zákona o zdravotnom poistení
Novela zákona o zdravotnom poistení zakotvuje ustanovenia upravujúce nový preukaz poistenca. Na jednej karte bude slovenský preukaz poistenca aj európsky preukaz poistenca. Preukaz poistenca bude obsahovať aj elektronický čip.
» Verejná správa  
2015/06 Závet a jeho účinky
Nakladanie s majetkom pre prípad smrti je možné spísaním závetu. Závet ako jednostranný právny akt musí spĺňať zákonom ustanovené náležitosti. Aké náležitosti musí závet spĺňať, kedy je závet neplatný a ako ho možno napadnúť, sa dozviete v našom článku.
» Iné  
2015/06 Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím   
Predmetný zákon je novou právnou normou, ktorá rieši inštitucionálne zabezpečenie verejnej ochrany práv detí a verejnej ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím. Ďalším motívom prijatia nového zákona sú záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov Organizácie spojených národov, a to Dohovoru OSN o právach dieťaťa a Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a ich opčných protokolov. V našom článku Vám rámcovo predmetný nový zákon predstavíme.
» Iné  
2015/06 Pripravuje sa v NR SR – Zákon o správcoch bytových domov
Účelom predloženého návrhu zákona je skvalitnenie správy bytového fondu, najmä prevádzky, koncepčnej údržby, plánovania obnovy a predĺženie životnosti bytových domov prostredníctvom zavedenia minimálnych požiadaviek pre výkon činnosti správcov.
» Služby