feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2015/07 Nový autorský zákon
Dôvodom prijatia nového autorského zákona sú predovšetkým zmeny v oblasti ochrany autorských práv. Potreba zmeny súčasného autorského zákona vyplynula tiež z problémov vznikajúcich v súvislosti s otvorenými zdrojmi vzdelávania, opakovaným používaním informácií verejného sektora, alebo používaním autorských diel knižnicami, galériami, múzeami a archívmi. Z dôvodu rozsiahlosti zmien nebola vykonaná novela autorského zákona, ale bol prijatý úplne nový autorský zákon.
» Iné  
2015/07 Práca nadčas
Práca nadčas sa využíva v situáciách, kedy je potrebné vynaložiť zvýšené úsilie z dôvodu splnenia istých pracovných úloh alebo cieľov, ktoré by nebolo možné dosiahnuť v štandardnom pracovnom čase alebo v rámci štandardného pracovného režimu. V našom článku Vám prinášame vysvetlenie podmienok práce nadčas.
» Iné  
2015/07 Novela zákona o verejnom obstarávaní
Novela prinesie predovšetkým ochranu pred takzvanými schránkovými firmami. Bude zavedený register konečných užívateľov výhod subjektov, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania. Ďalšou zmenou je umožnenie využitia elektronického trhoviska aj na obstarávanie nadlimitných zákaziek.
» Verejná správa  
2015/07 Novela zákona o rodine
Cieľom novely zákona o rodine je podľa dôvodovej správy riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré priniesla prax za uplynulé roky účinnosti zákona o rodine a s ním súvisiacich právnych predpisov. Všeobecným hlavným motívom novely zákona o rodine je zlepšenie podmienok ochrany detí a zvýšenie významu stabilného prostredia rodiny tvorenej otcom a matkou. Snahou novely zákona o rodine je tiež, aby inštitút umiestňovania detí do ústavnej starostlivosti bol tým najkrajnejšie aplikovaným.
» Iné  
2015/07 Kontrola zamestnancov zamestnávateľom
V súčasnosti aj vzhľadom na rozvoj moderných technológií nie je vylúčené, že zamestnávatelia z dôvodu zachovania pracovnej disciplíny pristupujú ku krokom, ktoré smerujú k monitoringu činností zamestnancov na pracoviskách rôznymi metódami. Uvedená problematika má viacero rovín a v našom článku Vás oboznámime s podmienkami, za ktorých môže dôjsť k monitoringu zamestnancov a aká je ochrana zamestnancov a ich súkromia.
» Podnikatelia  
2015/07 Pripravuje sa v NR SR – Návrh zákona o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach
Cieľom návrhu predmetného nového zákona je transpozícia niektorých právne záväzných aktov Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré by mali posilniť a zlepšiť ochranu osôb voči trestným činom, ktoré môžu ohroziť ich život, telesnú alebo duševnú integritu, dôstojnosť, osobnú slobodu alebo sexuálnu integritu, čo sa má dosiahnuť prostredníctvom vzájomného uznávania vymedzených ochranných opatrení. V našom článku Vám návrh nového zákona rámcovo predstavíme.
» Iné