feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2015/09 Novela Notárskeho poriadku
Účelom prijatia novely Notárskeho poriadku je predovšetkým zabezpečenie aplikácie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve. Novela tiež rieši niektoré aplikačné problémy.
» Iné  
2015/09 Novela zákona o ochrane vkladov
Novela implementuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/49/EÚ o systémoch ochrany vkladov. Zmeny sa dotknú najmä financovania systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, najmä pokiaľ ide o príspevky bánk do tohto systému.
» Banky, finančné inštitúcie  
2015/09 Novela zákona o vysielaní a retransmisii
Novela zavedie podporu vysielania slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní, uľahčí prístup osobám so sluchovým postihnutím a osobám so zrakovým postihnutím k televíznemu vysielaniu a rozšíri obmedzenia mediálnej komerčnej komunikácie o elektronické cigarety a plniace fľaštičky pre elektronické cigarety.
» Služby  
2015/09 Nový zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim
Nová právna úprava zakotvuje právnu reguláciu vyvlastnenia prostredníctvom samostatného zákona. Nový zákon bude nadväzovať na nový zákon o územnom plánovaní a výstavbe (stavebný zákon), ktorý už nebude upravovať problematiku vyvlastnenia. Nový stavebný zákon sa vo vzťahu k zákonu o vyvlastňovaní dostane do polohy osobitného predpisu, ktorý bude ustanovovať iba účely a vyvlastnenie vyplývajúce z územnoplánovacej dokumentácie.
» Verejná správa  
2015/09 Novela Daňového poriadku
Schválená novela Daňového poriadku prináša zmeny zohľadňujúce časové hľadisko pri dodatočnom priznaní a vyrubení správnej výšky dane, zmeny súvisiace so sankciami za nesplnenie niektorých povinností a dochádza tiež k zavedeniu absorbčnej zásady pri ukladaní pokút. O uvedených, ale aj ďalších zmenách sa viac dočítate v našom článku.
» Podnikatelia  
2015/09 Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Dôvodom pripravovanej novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám je zosúladenie jeho ustanovení s európskou legislatívou. Najzásadnejšie zmeny sa dotknú rozšírenia jeho pôsobnosti na ďalšie subjekty, povinnosti povinnej osoby sprístupniť informácie na účel opakovaného použitia, zmeny týkajúce sa nákladov a digitalizácie kultúrneho dedičstva.
» Verejná správa