feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2015/10 Novela zákona o dani z príjmov
Novela zavedie viacero zmien týkajúcich sa dane z príjmov. Zámerom novely je najmä zvýšenie daňovej motivácie obyvateľstva investovať na kapitálovom trhu a podpora boja proti daňovým podvodom. V našom článku Vás oboznámime s vybranými zmenami.
» Iné  
2015/10 Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Nový zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov ukladaných právnickým osobám a postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov v trestnom konaní proti právnickým osobám. V nasledujúcom článku Vás bližšie oboznámime s obsahom ustanovení nového zákona a o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
» Iné  
2015/10 Novela zákona o e-Governmente
Účelom prijatej novely je úprava podmienok a spôsobu identifikácie a autentifikácie, platenia úhrad orgánom verejnej moci a úprava inštitútu zdrojového registra. Okrem uvedených zmien novela prinesie aj úpravy vyplývajúce z potrieb praxe.
» Verejná správa  
2015/10 Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
Účelom prijatia novely zákona o dani z pridanej hodnoty je zlepšiť podmienky uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre malé a stredné podniky a uľahčiť plnenie daňových povinností. Za uvedeným účelom bolo prijatých viac zmien, s ktorými Vás oboznámime v našom článku.
» Podnikatelia  
2015/10 Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
Z dôvodu potreby transponovať smernicu a implementovať nariadenie Európskej únie, ktoré zavádzajú nové pravidlá v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov došlo k prijatiu nového zákona, ktorého zámerom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a zároveň prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu. V našom článku sa novému zákonu venujeme bližšie.
» Iné  
2015/10 Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
Nový zákon upravuje pôsobnosť Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce pri cezhraničnej spolupráci s príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, kontrole dodržiavania pravidiel vysielania zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, identifikácii vyslania a vymáhaní pokút a povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa a domáceho zamestnávateľa.
» Iné