feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2015/11 Zákon o úveroch na bývanie
Zákon o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je celkom novým predpisom, ktorým bola do slovenského právneho poriadku implementovaná aktuálna európska legislatíva (smernice 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010). Cieľom tejto zmeny má byť racionálnejšie a efektívnejšie fungovanie trhu s úvermi a poskytnutie zvýšenej ochrany spotrebiteľovi pri zmluvných vzťahoch, ktoré uzatvárajú. Nová právna úprava reaguje na rast zadĺženosti domácností a na vznik nových foriem úverov na bývanie.
» Banky, finančné inštitúcie  
2015/11 Zákon o športe
Zákon o športe nahradí niekoľko súčasných právnych predpisov. Nový zákon by mal prispieť k zlepšeniu práce športových zväzov a k zlepšeniu prípravy samotných športovcov. Súčasne upraví aj financovanie športu.
» Iné  
2015/11 Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov
Nový zákon bol prijatý s cieľom zosúladenia európskej legislatívy s vnútroštátnymi normami na úseku úpravy tabakových výrobkov a tiež s cieľom implementovať Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku. Novým zákonom dochádza k definovaniu a precizovaniu jednotlivých povinností pri zavádzaní tabakových výrobkov na trh a ich označovaní, maximálnych úrovní emisií škodlivých látok, označovaní balení, zákazov a podobne. Podrobnosti uvádzame v našom článku.
» Iné  
2015/11 Kontrola používania informačno-technických prostriedkov
Novelizovaný zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov významným spôsobom posilňuje kontrolnú právomoc zákonodarného orgánu nad používaním informačno-technických prostriedkov orgánmi výkonnej moci. Zároveň došlo k čiastkovým zmenám v niektorých ustanoveniach predmetného zákona, o čom Vás v našom článku bližšie oboznámime.
» Iné  
2015/11 Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií
Nový zákon zavedie európsky profesijný preukaz, aktualizuje minimálne požiadavky na odborné vzdelávanie veterinárnych lekárov a architektov a zavedie výstražné mechanizmy pre odborníkov v zdravotníctve, veterinárov a pedagogické povolania. Zákon súčasne zjednotí uznávanie dokladov o vzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácií.
» Verejná správa  
2015/11 Zákon o rozvojovej spolupráci
Slovenská republika ako člen Organizácie Spojených národov (OSN), Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a člen Európskej únie (EÚ) sa hlási k medzinárodným záväzkom v oblasti znižovania miery chudoby vo svete a podpory trvalo udržateľného rozvoja v rozvojových krajinách. V členských krajinách OECD neexistuje jednotný organizačný rámec pre riadenie rozvojovej spolupráce. Každý štát si vytvára svoj vlastný mechanizmus na základe vnútorných politických, ekonomických, historických a ďalších podmienok. Nový zákon o rozvojovej spolupráci je vnútroštátnym mechanizmom pre koordináciu a aplikáciu poskytovania pomoci.
» Iné