feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2015/12 Protiteroristický balík zákonov
Vládny balík protiteroristických opatrení sa dotkol viacerých zákonov. Jeho prijatím sa podľa vlády Slovenskej republiky zefektívni boj proti terorizmu. Novela definuje trestný čin terorizmu, zaviedla osobitnú maximálnu dobu zadržania pri trestných činoch terorizmu a posilnila právomoci Policajného zboru SR a spravodajských služieb. S uvedenými zmenami, ako aj s ďalšími prijatými zmenami Vás oboznámime v našom článku.
» Iné  
2015/12 Zmeny v zmenkových sporoch
Novelou viacerých civilných právnych predpisov došlo k zavedeniu zmien, cieľom ktorých je ochrana spotrebiteľa v súdnych konaniach. Zavedené zmeny majú zamedziť, aby ďalej nedochádzalo k zneužitiu niektorých právnych inštitútov (napr. zmenky) proti spotrebiteľom a zabezpečiť, aby nedochádzalo ďalej k vydávaniu rozsudkov, ktoré potvrdzujú nároky veriteľov dosahujúce príslušenstvo vo výške dosahujúcej úžeru.
» Iné  
2015/12 Zákon o štatutárnom audite
Nový zákon vychádza z európskej smernice. Zmeny sa týkajú predovšetkým subjektov verejného záujmu, rozšírenia ich povinností, vnútornej organizácie a zvýšenia nezávislosti štatutárnych audítorov a audítorských spoločností a zabezpečenie systému vnútornej kontroly štatutárnych audítorov a audítorských spoločností.
» Iné  
2015/12 Novela zákona o mediácii
Novela zákona o mediácii transponuje európsku smernicu. Na účel transpozície smernice najmä definuje spotrebiteľský spor na účely mediácie, precizuje povinnosti mediátora a mediačného centra, upravuje odmeňovanie mediátorov, precizovanie požiadavky odbornej prípravy a odbornej skúšky mediátora a jeho ďalšieho vzdelávania a precizuje výkon mediácie.
» Iné  
2015/12 Zákon o miestnom poplatku za rozvoj
Narastajúca výstavba najmä vo väčších mestách Slovenska vyvoláva potreby budovania ďalšej infraštruktúry, čo predstavuje tlak na výdavky v rozpočtoch jednotlivých samospráv. Niekedy sa objavuje nátlak na rôzne subjekty, ktorý nie je vždy v súlade s právnym poriadkom a zásadami výkonu verejnej správy. Nový zákon bol prijatý z dôvodu verejného záujmu, aby daná oblasť dostala aspoň rámcovú právnu úpravu, ktorá ustanoví základné pravidlá pre zavedenie finančného nástroja pre samosprávu, jeho správy, vyberania a platenia.
» Verejná správa  
2015/12 Novela zákona o platobných službách
Účelom prijatia novely zákona o platobných službách je najmä ustanoviť základné požiadavky pre transparentnosť poplatkov účtovaných poskytovateľmi platobných služieb v súvislosti s platobnými účtami, vytvoriť základné pravidlá pre presun platobných účtov na vnútroštátnej úrovni, posilniť a zjednodušiť zapojenie spotrebiteľov do trhu s platobnými účtami. Novela by mala zlepšiť postavenie spotrebiteľa na platobnom trhu.
» Služby