feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2016/03 Podania a žaloby v civilnom sporovom konaní
V rámci pokračovania v sérií článkov venovaných novým procesným kódexom sa opätovne venujeme novému Civilnému sporovému poriadku, a to konkrétne právnej úprave podaní adresovaných súdu a žalobám ako takým. O zmenách, ktoré nový Civilný sporový poriadok v podaniach a žalobách prináša, sa dozviete v našom článku.
» Iné  
2016/03 Procesné úkony účastníkov konania a osôb zúčastnených na správnom súdnom konaní
Právna úprava procesných úkonov účastníkov správneho súdneho konania a osôb zúčastnených na správnom súdnom konaní sa oproti súčasnej právnej úprave v komplexe nemenia. Avšak s parciálnymi zmenami, ktoré nastanú účinnosťou nového Správneho súdneho poriadku Vás oboznámime v našom článku, vrátane zmien v doručovaní písomností v správnom súdnom konaní.
» Iné  
2016/03 Obrana v civilnom sporovom konaní
Civilný sporový poriadok prináša nové procesné inštitúty, cieľom ktorých je zachovanie kontradiktórnosti civilného sporového konania, teda zásady tzv. súperenia strán sporu. Ide o prostriedky procesného útoku a procesnej obrany, ktoré bude možné uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia o skončení dokazovania.
» Iné  
2016/03 Oprávnenia prokurátora v správnom súdnom konaní
Nový Správny súdny poriadok priznáva prokurátorovi postavenie účastníka konania v konaní začatom na základe jeho žaloby a v konaní, do ktorého vstúpil. Nová právna úprava vychádza zo súčasnej právnej úpravy, pričom precizuje niektoré ustanovenia a upravuje postavenie prokurátora v správnom súdnom konaní pri výkone netrestného dozoru prokuratúry.
» Verejná správa  
2016/03 Konanie v niektorých statusových veciach fyzických osôb
Konanie v niektorých statusových veciach je jedným z konaní komplexne upravených novým Civilným mimosporovým poriadkom. Dovoľte, aby sme Vás s uvedenou právnou úpravou a jednotlivými konaniami oboznámili v našom článku.
» Iné  
2016/03 Konania vo veciach obchodného registra
Právna úprava obchodného registra je obsiahnutá predovšetkým v zákone o obchodnom registri. Nový Civilný mimosporový poriadok však v rámci osobitého mimosporového konania upravuje aj trojicu konaní vo veciach obchodného registra, a to taxatívnym výpočtom druhov konaní. O zmenách a nových procesných postupoch v rámci osobitných konaní v tejto oblasti Vás oboznámime v našom článku.
» Verejná správa