feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2016/04 Postup súdu pred začatím konania
V pokračovaní predstavovania nového Civilného sporového poriadku sa dostávame k jeho druhej časti, ktorá upravuje sporové konanie v prvej inštancii. V nasledujúcom článku sa oboznámime s postupom súdu po začatí konania a jeho úkonmi vo vzťahu k účastníkom sporového konania, ako aj úkony súdu vo vzťahu ku konaniu ako takému. Zároveň nová právna úprava zaviedla nový inštitút, a to predbežné prejednanie sporu.
» Iné  
2016/04 Správna žaloba
Správna žaloba je základný druh žaloby v správnom súdnictve. Správna žaloba môže byť všeobecná, alebo môže byť podaná vo veciach správneho trestania, v sociálnych veciach a vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia. Úprava správnej žaloby vychádza zo súčasnej právnej úpravy so zmenami, na ktoré Vás v našom článku upozorníme.
» Iné  
2016/04 Niektoré ustanovenia o neodkladných a iných opatreniach súdu
Predbežné opatrenia, po novom neodkladné a iné opatrenia súdu, bude upravovať Civilný mimosporový poriadok vzhľadom na nesporový charakter uvedených opatrení. Ich úprava vychádza zo súčasných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
» Iné  
2016/04 Pojednávanie
Tretia hlava druhej časti Civilného sporového poriadku upravuje postup súdu na pojednávaní vo veci samej, priebeh pojednávania vo veci samej a s tým súvisiace procesné úkony súdu a sporových strán. V našom článku Vás komplexne oboznámime s právnou úpravou a zmenami v civilnom sporovom procese na pojednávaní.
» Iné  
2016/04 Právna úprava priebehu konania, dokazovania a rozhodnutia vo veci samej v Správnom súdnom poriadku
Priebeh konania, dokazovanie a rozhodnutie vo veci samej v správnom súdnictve je upravené v druhej až štvrtej hlave druhej časti Správneho súdneho poriadku. V našom článku Vás oboznámime so zmenami, ktoré nastanú účinnosťou odo dňa 1. júla 2016.
» Iné  
2016/04 Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých
Štvrtá časť Civilného mimosporového poriadku upravuje aj vykonávacie konanie vo veciach maloletých. Ide o postup ako následný a možný, ak dôjde k neplneniu či porušeniu judikovaných povinností inej ako peňažnej povahy. Novo koncipované ustanovenia tejto štvrtej časti dôsledne sledujú klasické dve fázy exekučného konania, ktoré sa uplatňujú i v otázkach tzv. personálnej exekúcie, a to nariadenie výkonu rozhodnutia uznesením ako prvú fázu a uskutočnenie výkonu rozhodnutia ako fázu druhú. Medzi týmito dvoma fázami prebieha fáza mediačná (zmierovacia), ktorá doteraz prebiehala ešte pred nariadením výkonu rozhodnutia.
» Iné