feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2020/04 Aktualizácia finančnej podpory pre zamestnávateľov, SZČO a jednoosobové s.r.o.
V predošlom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vám priniesli podrobný prehľad, akým spôsobom môžu zamestnávatelia žiadať o finančnú podporu v súvislosti so vzniknutými dôsledkami pandémie COVID-19. Prostredníctvom aktualizovaného vydania Vám prinášame najnovšie zmeny a informácie o rozšírení finančnej podpory pre zamestnávateľov a o precizovaní určitých podmienok, po splnení ktorých existuje na finančnú pomoc nárok.
» Podnikatelia  
2020/04 Novela zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so šírením COVID-19
Národná rada SR schválila dňa 22.04.2020 novelu zákona č. 62/2020 Z. z. (ďalej len „Zákon“), ktorou sa zaviedla dočasná ochrana podnikateľov, o príprave ktorej sme Vás oboznámili v predošlom špeciálnom vydaní bulletinu, ako aj zaviedla tzv. ochrana nájomcov a možnosť požiadať o mimoriadny odklad exekúcie a predĺženie lehôt vo veci zákazu speňažovania majetku v exekučných konaniach.
» Podnikatelia  
2020/04 Udržanie pracovných miest zamestnávateľmi a pomoc pre SZČO
Vláda SR prináša tzv. projekt „Prvá pomoc“, ktorý je podľa vládnych materiálov cielený na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov a má sa realizovať v rámci Slovenskej republiky ako aktívne opatrenie na trhu práce (ďalej len „AOTP“) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). V zmysle tohto ustanovenia sa za AOTP považujú aj projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie (ďalej len „MS“), núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie alebo úrad práce.
» Podnikatelia  
2020/04 Ďalšie opatrenia na zmierňovanie dôsledkov COVID-19 v súvislosti so zamestnávateľmi a zamestnancami
Ďalšie opatrenia na zmiernenie dôsledkov pandémie COVID-19 boli do právneho poriadku SR zakomponované prostredníctovm novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
» Podnikatelia  
2020/04 Opatrenia v oblasti odkladu splátok úverov
Odo dňa 09.04.2020 je účinný zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon COVID“). Zákon COVID bol s ohľadom na aktuálnu rýchlo sa meniacu situáciu novelizovaný prostredníctvom zákona č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon COVID. Považujeme za kľúčové oboznámiť Vás s opatreniami prijatými pre zmiernenie finančných dôsledkov COVID-19 pre spotrebiteľov a malých zamestnávateľov.
» Podnikatelia  
2020/04 Pripravuje sa tzv. dočasná ochrana podnikateľov
Dňa 14.4.2020 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Návrh“).
» Podnikatelia  
2020/04 Právna úprava núdzového stavu, mimoriadnej situácie a oprávnenia štátnych orgánov
Globálne šírenie vírusu coronavirus 2 – skratka SARS-CoV-2 (ochorenie COVID-19) je v posledných dňoch najsledovanejšou a najaktuálnejšou témou na celosvetovej úrovni. Státisíce nakazených a tisíce mŕtvych osôb, ktoré má uvedený vírus na svedomí, ovplyvňujú vnútroštátne opatrenia každej krajiny, kde nákaza prepukla. Slovenská republika zareagovala nielen sériou opatrení, ktorých cieľom má byť spomalenie šírenia nákazy, ale vláda Slovenskej republiky vyhlásila dňa 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu (s účinnosťou od 12. marca 2020 od 6:00 hod.). Následne bol vládou Slovenskej republiky dňa 16. marca 2020 na Slovensku vyhlásený pre ústavné zdravotnícke zariadenia núdzový stav, ktorý sa dňa 19. marca 2020 rozšíril aj na ďalšie subjekty zdravotníckeho charakteru a dňa 28. marca 2020 aj na subjekty, zabezpečujúce sociálnu starostlivosť. Súčasne vláda zakázala ľuďom účasť na bohoslužbách, čo vyvolalo veľkú nevôľu, zúfalstvo a tichý odpor u mnohých občanov. Takéto drastické a obmedzujúce opatrenie neuvalila na občanov žiadna vláda susedných krajín.
» Verejná správa  
2020/04 Aktuálne uznesenia Vlády Slovenskej republiky k núdzovému stavu
V nadväznosti na aktuálne nekontrolovateľné šírenie ochorenia COVID-19 pristúpila Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) uznesením zo dňa 15. marca 2020 k vyhláseniu núdzového stavu, ktorý sa v nasledujúcich dňoch rozširoval ďalšími uzneseniami. V akom rozsahu je aktuálne vyhlásený núdzový stav na území Slovenskej republiky, aké uznesenia k núdzovému stavu vláda vydala a čo je ich obsahom?
» Verejná správa  
2020/04 Oprávnenia a opatrenia zamestnávateľa v mimoriadnych situáciách a súvisiace úkony zamestnávateľa
Hlavným dôsledkom masívneho šírenia ochorenia COVID-19 je predovšetkým zavádzanie množstva zdravotníckych postupov a prísnych hygienických opatrení. Pandémia sa však, vzhľadom na nevyhnutnosť utlmenia stykov a sociálnej interakcie, prejavuje aj v pracovnoprávnych vzťahoch. Akými oprávneniami v takýchto mimoriadnych podmienkach zamestnávateľ vo vzťahu k svojim zamestnancom podľa právneho poriadku Slovenskej republiky disponuje a aké opatrenia je naopak povinný vykonať?
» Podnikatelia  
2020/04 Právna úprava osobitných ustanovení Zákonníka práce v mimoriadnej situácii a ďalších prekážok na strane zamestnávateľa
Aké sú osobitné ustanovenia Zákonníka práce v mimoriadnej situácii a aká je právna úprava prekážok na strane zamestnávateľa a aké možnosti prináša náš právny poriadok zamestnancom a zamestnávateľom v prípade mimoriadnych situácií?
» Podnikatelia  
2020/04 Právna úprava opatrení pre ochranu verejného zdravia a právomoci štátnych orgánov
Aktuálne globálne šírenie prenosného ochorenia COVID-19, známeho aj ako korona vírus si z dôvodu rýchleho a jednoduchého prenosu z človeka na človeka vyžaduje množstvo opatrení, ktoré majú zabezpečiť ochranu verejného zdravia. Jedná sa predovšetkým o opatrenia hygienického charakteru. Aká je právna úprava opatrení, na ochranu verejného zdravia, aké kompetencie majú v predmetnej oblasti štátne orgány a akými podmienkami sa riadi povinná karanténa?
» Verejná správa  
2020/04 Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 24. marca 2020 zákon č. 56/2020 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“). Novela zvyšuje flexibilitu príslušných orgánov správy školstva v mimoriadnom prerušení, či zrušení niektorých častí procesu vzdelávania a v určovaní termínov niektorých častí vzdelávania v školskom systéme.
» Verejná správa