feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Banky, finančné inštitúcie

Banky, finančné inštitúcie

Zákon o úveroch na bývanie
Zákon o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je celkom novým predpisom, ktorým bola do slovenského právneho poriadku implementovaná aktuálna európska legislatíva (smernice 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010). Cieľom tejto zmeny má byť racionálnejšie a efektívnejšie fungovanie trhu s úvermi a poskytnutie zvýšenej ochrany spotrebiteľovi pri zmluvných vzťahoch, ktoré uzatvárajú. Nová právna úprava reaguje na rast zadĺženosti domácností a na vznik nových foriem úverov na bývanie.
16.december 2015 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o ochrane vkladov
Novela implementuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/49/EÚ o systémoch ochrany vkladov. Zmeny sa dotknú najmä financovania systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, najmä pokiaľ ide o príspevky bánk do tohto systému.
13.október 2015 Všetky články tohto vydania  
Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách
Účelom predloženého návrhu novely je odbúranie legislatívnych bariér brániacich uvádzaniu nových finančných produktov na trh, zavedenie úplného členského princípu poskytovania služieb centrálneho depozitára cenných papierov alebo štandardizácia režimu finančných zábezpek. V našom článku Vás oboznámime s navrhovanými zmenami.
16.marec 2015 Všetky články tohto vydania  
Zákon o poisťovníctve
Nový zákon o poisťovníctve implementuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady. Zákonom sa zavedie nový ekonomický režim solventnosti, ktorý bude platný pre poisťovne a zaisťovne. Nový systém bude založený na dôslednej kvantifikácii jednotlivých rizík, ktorým sú poisťovne a zaisťovne vystavené.
16.február 2015 Všetky články tohto vydania  
Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o spotrebiteľských úveroch
Vládny návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch by mal podľa dôvodovej správy prispieť k transparentnosti a zvýšeniu výkonu dohľadu na trhu poskytovateľov spotrebiteľských úverov najmä prostredníctvom zavedenia povoľovacieho procesu pre veriteľov a zavedenie povinnosti nahliadania do registra údajov o spotrebiteľských úveroch z dôvodu posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. O ďalších pripravovaných kľúčových zmenách sa dočítate v našom článku.
08.december 2014 Všetky články tohto vydania  
Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o dohľade nad finančným trhom
Účelom navrhovanej novely je rozšíriť pôsobnosť Národnej banky Slovenska nad finančným trhom za účelom zlepšenia ochrany finančných spotrebiteľov. Súčasne sa navrhuje upraviť financovanie súvisiace s rozšírením pôsobnosti Národnej banky Slovenska. Súčasťou návrhu novely je aj zavedenie parciálnych zmien vyplývajúcich z potrieb praxe.
03.november 2014 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o bankách
Novela zákona o bankách bola prijatá za účelom implementácie európskej smernice. Zavádza požiadavky na úverové inštitúcie a na dohľad nad nimi, ako aj nad investičnými spoločnosťami, a tiež sa zameriava na zavedenie efektívnych a primeraných sankčných režimov. Okrem uvedených zmien novela zaviedla pri úvere na bývanie oprávnenie znížiť si pri narodení dieťaťa splátky a tiež zmenila informačnú povinnosť stavebných sporiteľní.
10.august 2014 Všetky články tohto vydania  
Rozsiahle zmeny v zákone o kolektívnom investovaní
Novela zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní zaviedla početné zmeny do rôznych oblastí kolektívneho investovania. Od základného vymedzenia subjektov kolektívneho investovania, vedenia evidencie podielových listov, spravovania subjektu kolektívneho investovania až po úpravu podmienok odobrania povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti. O niektorých z radu prijatých zmien Vás informujeme v celom článku.
24.júl 2013 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o bankách
Cieľom novely zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách je, aby predovšetkým sociálne znevýhodnení spotrebitelia, ktorí nevyužívajú bežný účet a základné platobné služby, mohli začať využívať bežný účet za primeraný poplatok. Sociálne znevýhodneným spotrebiteľom, ktorí už bežný účet využívajú, má novela zabezpečiť priaznivejšie cenové podmienky.
14.august 2012 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o bankách
Novelou zákona o bankách bola do slovenského právneho poriadku transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo dňa 16. septembra 2009. Zmeny nastanú v poskytovaní hypotekárnych úverov, zrušený bude základný bankový produkt a novela prinesie tiež zmenu zákona o cenných papieroch.
21.marec 2011 Všetky články tohto vydania