feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Banky, finančné inštitúcie

Banky, finančné inštitúcie

Zmeny v oblasti spotrebiteľských úverov
Dňa 2. apríla 2010 bol uverejnením v Zbierke zákonov vyhlásený zákon o spotrebiteľských úveroch. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás upozorníme na zmeny, ktorými sa predmetná právna úprava líši od v súčasnosti účinného zákona o spotrebiteľských úveroch. Zmeny nastávajú najmä v rozsahu pôsobnosti zákona, informačných povinnostiach a v ukončení právneho vzťahu medzi spotrebiteľom a poskytovateľom spotrebiteľského úveru. S výnimkou niekoľkých ustanovení nadobudne zákon účinnosť dňa 11. júna 2010.
19.máj 2010 Všetky články tohto vydania  
Úpravy k podporám poskytovaným zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Na základe opatrenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR bolo dočasne pozastavené prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnosti o dôvodoch tohto opatrenia v prepojení na právnu úpravu obsiahnutú v ostatnej novele zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorému sa v súvislosti so zvýšením súm životného minima venovalo júnové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
14.december 2009 Všetky články tohto vydania  
Štátna prémia na stavebné sporenie na rok 2010
Ministerstvo financií SR určilo s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 výšku štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2010. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prinášame všetky potrebné informácie súvisiace so štátnou prémiou v spojení s ďalšími podrobnosťami týkajúcimi sa oblasti stavebného sporenia, ktoré sme Vám dali do pozornosti v minuloročnom augustovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
08.október 2009 Všetky články tohto vydania  
Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
Dňa 1. januára 2010 nadobudne účinnosť zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve prinášajúci nielen nový spôsob regulácie sprostredkovateľskej a poradenskej činnosti na finančnom trhu, ale pokrývajúci aj tie oblasti finančného trhu, ktoré zatiaľ nie sú regulované. Nový zákon sa dotkne celého finančného trhu na Slovensku a v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s jeho obsahom radi oboznámime. Osobitnú pozornosť budeme venovať aj jedinej časti tohto zákona, ktorá nadobudla účinnosť už dňa 27. mája 2009 a jej prostredníctvom bol novelizovaný zákon o kolektívnom investovaní.
04.september 2009 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v oblasti spotrebiteľských úverov
Dňa 1. januára 2010 nadobudne účinnosť novela zákona o spotrebiteľských úveroch. Novela reaguje na nový zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, s obsahom ktorého Vás podrobne oboznámime aj v najnovšom mimoriadnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál. Podrobnosti o novele rozširujúcej okruh povinností veriteľov Vám v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sprostredkujeme spolu s ďalšími informáciami týkajúcimi sa spotrebiteľských úverov, čím nadviažeme na predchádzajúce právne úpravy vzťahujúce sa na oblasť spotrebiteľských úverov, ktoré sme Vám dali do pozornosti pri výklade problematiky zavedenia eura na Slovensku v mimoriadnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.
04.september 2009 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o kolektívnom investovaní
Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnosti o novele zákona o kolektívnom investovaní, ktorá s účinnosťou odo dňa 27. mája 2009 zakotvila zmenu podmienok udelenia predchádzajúceho súhlasu Národnou bankou Slovenska. Ďalšie zmeny nadobudnú účinnosť odo dňa 1. januára 2010, tieto sa budú týkať nových povinností správcovských spoločností, s ktorými Vás taktiež oboznámime a vrátime sa tak k zmenám v zákone o kolektívnom investovaní, ktoré sme Vám dali do pozornosti v mimoriadnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál venovanom problematike zavedenia eura na Slovensku.
04.september 2009 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
Novela zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku sa s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 dotkne ustanovení upravujúcich informovanie spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku a právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku. Podrobnosti o predmetnej novele Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme aj s prepojením na ďalšie súvisiace informácie týkajúce sa tejto právnej úpravy.
04.september 2009 Všetky články tohto vydania  
Nové úpravy v oblasti dôchodkového sporenia
Zmeny v systéme starobného dôchodkového sporenia priniesli s účinnosťou odo dňa 1. júla 2009 viac garancií do tzv. druhého kapitalizačného piliera, zníženie poplatkov za správu majetku sporiteľov, nový výnosový poplatok pre dôchodkové správcovské spoločnosti v prípade zhodnotenia majetku sporiteľov i nový inštitút garančného účtu dôchodkového fondu. Zmeny v dôchodkovom sporení našli svoj odraz aj v nových úpravách Národnej banky Slovenska, dohľadu ktorej táto oblasť podlieha. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám všetky nové právne úpravy priblížime a oživíme tak tému druhého piliera, ktorej bolo venované decembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
10.august 2009 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o cenných papieroch
Vyrubenie vysokých poplatkov Centrálnym depozitárom cenných papierov SR niektorým majiteľom cenných papierov vyvolalo novelizáciu zákona o cenných papieroch, ktorá umožnila cenné papiere previesť na Fond národného majetku SR. Novela tiež zaviedla, že majiteľom cenných papierov bude aspoň raz do roka zasielaný výpis z účtu cenných papierov, zmenila zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby i zákon o obchodnom registri a súčasne nepriamo novelizovala zákon o odpadoch a zákon o Environmentálnom fonde. Obsah novely zákona o cenných papieroch Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme a nadviažeme na ostatné jeho novelizácie, ktoré sme Vám dali do pozornosti pri výklade problematiky zavedenia eura v SR v mimoriadnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.
10.august 2009 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o bankách
Článkom IV zákona č. 66/2009 Z. z. bola s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 vykonaná novela zákona o bankách, zakotvujúca povinnosť bánk bezodplatne prijímať pri vkladoch v hotovosti eurobankovky a euromince. Pravidlám vzťahujúcim sa na hotovostný peňažný obeh, výmenu slovenských bankoviek a mincí za eurá, bezhotovostné peňažné operácie a platobný styk sa venovalo mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál zamerané na problematiku zavedenia eura na Slovensku. Najnovšia novela zákona o bankách s uvedenými pravidlami úzko súvisí a v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO opäť nájdete bližšie informácie.
14.máj 2009 Všetky články tohto vydania