feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Iné

Iné

Rekodifikácia Občianskeho zákonníka
Slovenská republika sa už niekoľko rokov pokúša zrealizovať rekodifikáciu súkromného práva. Predovšetkým základný právny predpis súkromného práva, Občiansky zákonník, je mnohými odborníkmi považovaný za predpis, nedostatočne reflektujúci zmeny, ktoré v spoločnosti v posledných desaťročiach nastali. Občiansky zákonník prijatý v roku 1964 tak podľa právnickej obce nedokáže napriek početným novelizáciám dostatočne reagovať na aktuálne praktické otázky súkromného práva. Rekodifikácia Občianskeho zákonníka, ako aj súkromného práva ako takého, prebieha na Slovensku už niekoľko rokov. Až v roku 2021 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo pracovné návrhy niektorých nových ustanovení Občianskeho zákonníka. Zámerom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky je postupne zverejňovať aj pracovné návrhy ďalších ustanovení budúceho Občianskeho zákonníka, ale aj zákona o obchodných spoločnostiach a družstvách. Cieľom zverejňovania uvedených pracovných návrhov jednotlivých ustanovení spolu s ich odôvodnením je najmä snaha vyvolať spoločenskú diskusiu a získať odborné podnety, ktoré by mohli navrhovanú právnu úpravu ešte modifikovať, prípadne zefektívňovať. Upozorňujeme preto, že materiály, ktoré Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo, nemajú zatiaľ legislatívnu povahu. Jedná sa len o pracovné návrhy a ich obsah sa bude pravdepodobne ešte modifikovať.
14.september 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti
Aktuálnou a zároveň veľmi dôležitou témou je v súčasnej dobe plnej technických vymožeností bezpochyby bezpečnosť v oblasti kybernetiky. Je to práve oblasť kybernetickej bezpečnosti a jej právna úprava, ktorá počas leta prešla novelizáciou.
25.august 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie
Jednou z aktuálnych spoločensko-hospodárskych tém je aj otázka hľadania nových zdrojov pre výrobu elektrickej energie, či dosahovanie tzv. uhlíkovej neutrality. Aj Národná rada Slovenskej republiky prichádza s legislatívou, ktorá sa snaží prispieť k naplneniu európskych cieľov v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a dosiahnutiu uhlíkovej neutrality.
25.august 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o posudzovaní zhody výrobku
Nová právna úprava prichádza aj do oblasti posudzovania zhody výrobku. Rozsiahla novela prináša množstvo zmien nielen v predpisoch posudzovania zhody výrobkov, ale aj v oblasti „zákona o ekodizajne", „zákona o výbušninách", či „zákona o technickej normalizácii".
29.júl 2021 Všetky články tohto vydania  
Novinky v zákonoch v oblasti zdravotníctva
Situácia okolo pandémie ochorenia COVID-19 sa podľa posledných čísel síce pomaly zlepšuje, netreba však zabudnúť na dôsledky, či otvorené otázky, ktoré táto kríza priniesla. Budú náklady na očkovanie hradené z verejného zdravotného poistenia? Zabezpečí štát „postkovidovú" liečbu následkov ochorenia? A ako to vlastne bude zo zodpovednosťou za prípadne škody na zdraví v dôsledku povahy podanej očkovacej látky, povolenej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky?
14.máj 2021 Všetky články tohto vydania  
Novinky v oblasti geneticky modifikovaných organizmov
Slovenská legislatíva priniesla za posledné obdobie okrem iného aj novelu, týkajúcu sa osobitej oblasti spoločenskej činnosti. Je to práve novela právnych predpisov v oblasti pestovania geneticky modifikovaných organizmov, ktorou dochádza k transponovaniu príslušnej legislatívy Európskej únie.
14.máj 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
Jednou z najdiskutovanejších spoločenských tém posledných týždňov je nepochybne tzv. legalizácia cannabidiolu (CBD). Slovensko až doteraz ako posledná z krajín Európskej únie považovala CBD za psychotropnú látku. Zástancovia iniciatív o vyradení CBD zo zoznamu psychotropných látok argumentovali predovšetkým rôznymi vedeckými štúdiami, týkajúcimi sa zdravotných benefitov cannabidiolu.
14.apríl 2021 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v oblasti označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov
Právna úprava v oblasti ochrany označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov sa na Slovensku vyznačuje predovšetkým existenciou rôznych a rozdielnych úrovní právnej ochrany. Na jednej strane stoja výrobky (napr. poľnohospodárske výrobky a potraviny, víno liehoviny...), ktorých ochranu zabezpečujú na úrovni Európskej únie nariadenia, na strane druhej sú zas výrobky, súhrnne označované ako tzv. nepoľnohospodárske výrobky, ktorých ochrana označení pôvodu a zemepisných označení na úrovni Európskej únie absentuje.
14.apríl 2021 Všetky články tohto vydania  
Vznik registra potravín pre potravinový semafor
V súčasnosti možno čoraz viac sledovať zmeny preferencií a správania sa spotrebiteľov pri výbere potravín. Rozhodujúcim faktorom pri výbere potravín, ktoré spoločnosť na dennej báze nakupuje, už nie je len cena. Naopak čoraz väčší dôraz mnoho spotrebiteľov kladie na pôvod, kvalitu, či zloženie potraviny. Rozhodnutie o výbere finálneho produktu tak často predstavuje najlepšiu kombináciu ceny, kvality a zloženia. Trendom je nepochybne aj vyhľadávanie tzv. bio potravín, preferovanie domácich produktov, či dôraz na kvalitu a zdravotné benefity tej ktorej potraviny. Práve z dôvodu množstva informácii, ktoré spotrebitelia berú pri nákupe potravín do úvahy, dochádza k vzniku registra potravín, ktorý bude fungovať ako „potravinový semafor" a mal by pomôcť spotrebiteľom získať presnejšie informácie o produkte a napomôcť konečnému rozhodnutiu podľa preferencií konkrétneho kupujúceho.
11.marec 2021 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v oblasti vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a práv zodpovedajúcich vecnému bremenu
Jedným zo základných vecných práv je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky práve vlastnícke právo, umožňujúce určitú vec nielen mať v držbe, ale ňou aj disponovať a užívať jej plody a úžitky. Súčasťou hmotnoprávnej úpravy súkromného práva je aj inštitút vydržania. Aké zmeny nastali v slovenskej legislatíve v oblasti vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a v oblasti vydržania práv zodpovedajúcich vecnému bremenu?
11.marec 2021 Všetky články tohto vydania