feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Iné

Iné

Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
Jednou z najdiskutovanejších spoločenských tém posledných týždňov je nepochybne tzv. legalizácia cannabidiolu (CBD). Slovensko až doteraz ako posledná z krajín Európskej únie považovala CBD za psychotropnú látku. Zástancovia iniciatív o vyradení CBD zo zoznamu psychotropných látok argumentovali predovšetkým rôznymi vedeckými štúdiami, týkajúcimi sa zdravotných benefitov cannabidiolu.
14.apríl 2021 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v oblasti označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov
Právna úprava v oblasti ochrany označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov sa na Slovensku vyznačuje predovšetkým existenciou rôznych a rozdielnych úrovní právnej ochrany. Na jednej strane stoja výrobky (napr. poľnohospodárske výrobky a potraviny, víno liehoviny...), ktorých ochranu zabezpečujú na úrovni Európskej únie nariadenia, na strane druhej sú zas výrobky, súhrnne označované ako tzv. nepoľnohospodárske výrobky, ktorých ochrana označení pôvodu a zemepisných označení na úrovni Európskej únie absentuje.
14.apríl 2021 Všetky články tohto vydania  
Vznik registra potravín pre potravinový semafor
V súčasnosti možno čoraz viac sledovať zmeny preferencií a správania sa spotrebiteľov pri výbere potravín. Rozhodujúcim faktorom pri výbere potravín, ktoré spoločnosť na dennej báze nakupuje, už nie je len cena. Naopak čoraz väčší dôraz mnoho spotrebiteľov kladie na pôvod, kvalitu, či zloženie potraviny. Rozhodnutie o výbere finálneho produktu tak často predstavuje najlepšiu kombináciu ceny, kvality a zloženia. Trendom je nepochybne aj vyhľadávanie tzv. bio potravín, preferovanie domácich produktov, či dôraz na kvalitu a zdravotné benefity tej ktorej potraviny. Práve z dôvodu množstva informácii, ktoré spotrebitelia berú pri nákupe potravín do úvahy, dochádza k vzniku registra potravín, ktorý bude fungovať ako „potravinový semafor" a mal by pomôcť spotrebiteľom získať presnejšie informácie o produkte a napomôcť konečnému rozhodnutiu podľa preferencií konkrétneho kupujúceho.
11.marec 2021 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v oblasti vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a práv zodpovedajúcich vecnému bremenu
Jedným zo základných vecných práv je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky práve vlastnícke právo, umožňujúce určitú vec nielen mať v držbe, ale ňou aj disponovať a užívať jej plody a úžitky. Súčasťou hmotnoprávnej úpravy súkromného práva je aj inštitút vydržania. Aké zmeny nastali v slovenskej legislatíve v oblasti vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a v oblasti vydržania práv zodpovedajúcich vecnému bremenu?
11.marec 2021 Všetky články tohto vydania  
Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Pandémia, spôsobená ochorením COVID-19 sa, z dôvodu zavádzania prísnych reštrikčných opatrení, negatívnym spôsobom podpísala aj na oblasti kultúry. Herci, múzejníci, prevádzkovatelia kín, ale aj mnoho ďalších profesií musí v súčasnosti čeliť dôsledkom zníženej mobility obyvateľstva, zatváraniu svojich prevádzok a úbytku príjmov. Aj v oblasti kultúry je kompenzácia strát, spôsobených obmedzeniami, veľmi dôležitým opatrením na záchranu kultúrnych povolaní a kultúry ako takej.
13.december 2020 Všetky články tohto vydania  
Hromadné testovanie COVID-19 na školách a nezákonnosti s tým spojené. Ako postupovať?
Na prvom mieste je vhodné uviesť, že testovanie na prítomnosť vírusu, spôsobujúceho ochorenie COVID-19, je spravidla užitočná a dobrá vec. Autor týchto riadkov musí často cestovať, niekedy sa nechá dobrovoľne testovať aj trikrát za týždeň PCR testami kvôli rôznym požiadavkám spojeným s prekračovaním hraníc. Testovanie tiež umožňuje naplniť ľudské právo na zdravie a zdravotnú starostlivosť.
29.november 2020 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o prokuratúre
Cieľom novely je podľa dôvodovej správy zaviesť transparentný a širšiemu okruhu kandidátov otvorený model navrhovania a voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“) podľa štandardov pre kandidátov na funkciu ústavného sudcu, ktorý bude zohľadňovať odporúčania Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (tzv. Benátska komisia) založenej Výborom ministrov Rady Európy a prax v iných členských štátoch Európskej únie.
26.november 2020 Všetky články tohto vydania  
Novinky v Trestnom zákone a Zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Novela zmenila systematické zaradenie trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, a to ich presunom medzi trestné činy proti životnému prostrediu, kam po správnosti vecne patria. Touto zmenou sa zároveň dosiahne stav, kedy skrátené vyšetrovanie o týchto trestných činoch budú vždy vykonávať vyšetrovatelia (konkrétne vyšetrovatelia odboru environmentálnej kriminality Policajného zboru).
26.november 2020 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v poskytovaní nemocenského a v možnosti opätovného dojednania alebo predĺženia pracovného pomeru na dobu určitú
Dňa 09. júna 2020 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 157/2020 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“).
09.október 2020 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v činnosti športových organizácií
Dňa 04. júna 2020 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 148/2020 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“).
09.október 2020 Všetky články tohto vydania