feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Iné

Iné

Novela zákona o BOZP
Dôležitou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov je bezpochyby aj oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Novela zákona o BOZP má ambíciu predovšetkým sprecizovať doterajšiu právnu úpravu a zosúladiť ju s potrebami aplikačnej praxe, či znížiť administratívnu záťaž.
31.máj 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o inšpekcii práce
V snahe o zefektívnenie organizácie a riadenia sústavy inšpekcie práce prináša náš zákonodarný zbor aj novelu zákona o inšpekcii práce.
31.máj 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov a výbušnín
Po novom sa menia aj podmienky povoľovania, dovážania, vlastnenia alebo používania prekurzorov, a to práve novelou zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov a výbušnín.
31.máj 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach
Národná rada Slovenskej republiky sa dotkla aj oblasti regulácie v sieťových odvetviach. Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach sa snaží predovšetkým zefektívniť prvok cenovej regulácie na trhu dodávky elektriny a dodávky plynu.
31.máj 2022 Všetky články tohto vydania  
Zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte
Národná rada Slovenskej republiky priniesla koncom marca 2022 aj nový zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, ktorý by mal byť vhodný najmä pre mladých ľudí a mobilných pracovníkov, pre ktorých má priniesť rozšírenie možnosti výberu a ponúknuť riešenia pre občanov, ktorí aktívne využívajú právo na voľný pohyb.
31.máj 2022 Všetky články tohto vydania  
Zákon o centrálnom registri účtov
Do slovenského právneho poriadku sa po novom dopĺňa centralizovaný automatizovaný mechanizmus, umožňujúci oprávneným orgánom verejnej moci, včasnú identifikáciu majiteľov a disponentov bankových účtov alebo platobných účtov vrátane bezpečnostných schránok, čo je nevyhnutným predpokladom zvýšenia efektivity pri predchádzaní, odhaľovaní, vyšetrovaní alebo stíhaní páchateľov závažných trestných činov, resp. následného zaistenia majetku a výnosov z trestnej činnosti.
31.máj 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela Trestného zákona
Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky sa v poslednom čase zamerala aj na zmierňovanie postihov pre prechovávateľov/užívateľov marihuany. Uvedenej oblasti sa dotkla práve novela Trestného zákona.
29.apríl 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o autoškolách
Novela zákona o autoškolách vytvára prostredie, umožňujúce školenie a výcvik inštruktorov autoškoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a autoškoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky vo vlastnej pôsobnosti.
29.apríl 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o azyle
Aktuálna spoločenská situácia prináša aj potrebu novelizácie legislatívy v oblasti udeľovania azylu, integráciu azylantov a cudzincov. Uvedenej problematike sa v poslednom období venovala Národná rada Slovenskej republiky formou novely zákona o azyle.
29.apríl 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
Parlament prijal v marci 2022 aj novelu zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ktorá má snahu reagovať na novú európsku úpravu, či odstrániť problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe.
29.apríl 2022 Všetky články tohto vydania