feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Iné

Iné

Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov
Podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. januára 2016 poskytuje vlastníkom rodinných domov podpora vo forme príspevku na zateplenie rodinného domu, a to za účelom zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií. K zmenám predmetného zákona sa viac dočítate v našom článku.
03.júl 2017 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o pobyte cudzincov
Zmeny v zákone o pobyte cudzincov sa dotýkajú najmä nových definícií niektorých pojmov a pravidiel pri overovaní pozvania. Rovnako tak sa zrýchľuje konanie o udelení prechodného pobytu pre špecifické kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí zastupujú alebo pracujú pre centrum strategických služieb a ich rodinných príslušníkov alebo štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí budú na základe podnikateľského zámeru realizovať v Slovenskej republike inovatívny projekt.
28.apríl 2017 Všetky články tohto vydania  
Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov
Dňa 1. Februára 2017 Národná rada SR schválila úplne nový zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov. Novým zákonom ide o zabezpečenie riadnej aplikácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 59 - 92) (ďalej len „nariadenie"). Do právneho poriadku sa zavádza úprava nevyhnutná pre riadnu aplikáciu nariadenia.
28.apríl 2017 Všetky články tohto vydania  
Postup súdu pred začatím konania
V pokračovaní predstavovania nového Civilného sporového poriadku sa dostávame k jeho druhej časti, ktorá upravuje sporové konanie v prvej inštancii. V nasledujúcom článku sa oboznámime s postupom súdu po začatí konania a jeho úkonmi vo vzťahu k účastníkom sporového konania, ako aj úkony súdu vo vzťahu ku konaniu ako takému. Zároveň nová právna úprava zaviedla nový inštitút, a to predbežné prejednanie sporu.
22.máj 2016 Všetky články tohto vydania  
Správna žaloba
Správna žaloba je základný druh žaloby v správnom súdnictve. Správna žaloba môže byť všeobecná, alebo môže byť podaná vo veciach správneho trestania, v sociálnych veciach a vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia. Úprava správnej žaloby vychádza zo súčasnej právnej úpravy so zmenami, na ktoré Vás v našom článku upozorníme.
22.máj 2016 Všetky články tohto vydania  
Niektoré ustanovenia o neodkladných a iných opatreniach súdu
Predbežné opatrenia, po novom neodkladné a iné opatrenia súdu, bude upravovať Civilný mimosporový poriadok vzhľadom na nesporový charakter uvedených opatrení. Ich úprava vychádza zo súčasných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
22.máj 2016 Všetky články tohto vydania  
Pojednávanie
Tretia hlava druhej časti Civilného sporového poriadku upravuje postup súdu na pojednávaní vo veci samej, priebeh pojednávania vo veci samej a s tým súvisiace procesné úkony súdu a sporových strán. V našom článku Vás komplexne oboznámime s právnou úpravou a zmenami v civilnom sporovom procese na pojednávaní.
22.máj 2016 Všetky články tohto vydania  
Právna úprava priebehu konania, dokazovania a rozhodnutia vo veci samej v Správnom súdnom poriadku
Priebeh konania, dokazovanie a rozhodnutie vo veci samej v správnom súdnictve je upravené v druhej až štvrtej hlave druhej časti Správneho súdneho poriadku. V našom článku Vás oboznámime so zmenami, ktoré nastanú účinnosťou odo dňa 1. júla 2016.
22.máj 2016 Všetky články tohto vydania  
Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých
Štvrtá časť Civilného mimosporového poriadku upravuje aj vykonávacie konanie vo veciach maloletých. Ide o postup ako následný a možný, ak dôjde k neplneniu či porušeniu judikovaných povinností inej ako peňažnej povahy. Novo koncipované ustanovenia tejto štvrtej časti dôsledne sledujú klasické dve fázy exekučného konania, ktoré sa uplatňujú i v otázkach tzv. personálnej exekúcie, a to nariadenie výkonu rozhodnutia uznesením ako prvú fázu a uskutočnenie výkonu rozhodnutia ako fázu druhú. Medzi týmito dvoma fázami prebieha fáza mediačná (zmierovacia), ktorá doteraz prebiehala ešte pred nariadením výkonu rozhodnutia.
22.máj 2016 Všetky články tohto vydania  
Podania a žaloby v civilnom sporovom konaní
V rámci pokračovania v sérií článkov venovaných novým procesným kódexom sa opätovne venujeme novému Civilnému sporovému poriadku, a to konkrétne právnej úprave podaní adresovaných súdu a žalobám ako takým. O zmenách, ktoré nový Civilný sporový poriadok v podaniach a žalobách prináša, sa dozviete v našom článku.
15.apríl 2016 Všetky články tohto vydania