feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Iné

Iné

Novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich a voľne rastúcich rastlín
Novelizáciou si koncom roka 2021 prešla aj oblasť regulácie chovu voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Novinkou je napríklad zákaz držby a odovzdania vybraných druhov živočíchov do držby inej osoby na území Slovenskej republiky, a to najmä za účelom regulácie súkromných a komerčných chovov veľkých mačkovitých šeliem, medveďov a primátov.
26.január 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o cestnej premávke
Novelizáciou si na jeseň prešiel aj zákon o cestnej doprave, v rámci ktorého dochádza napríklad k úprave kontroly prevádzkovateľov cestnej dopravy, oblasti prepravy nebezpečných vecí, či k úprave sankcií a kompetencií vyplývajúcich z aplikácie zákona o cestnej doprave v praxi.
15.december 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o účtovníctve
Zmenami si po novom prešiel aj Register účtovných závierok, v ktorom sa zverejňujú údaje o účtovníctve rozličných subjektov. Verejná časť registra účtovných závierok sa novelou zákona o účtovníctve rozširuje napríklad o účtovné závierky pozemkových spoločenstiev, občianskych združení, či záujmových združení právnických osôb.
15.december 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela o dráhach
Novelou zákona o dráhach dochádza k úprave ustanovení, týkajúcich sa poverovania právnických osôb, potreba ktorej vyplynula z aplikačnej praxe a k ich prispôsobeniu sa zaužívaným postupom v iných členských štátoch.
15.december 2021 Všetky články tohto vydania  
Novinky v oblasti používania jednorázových plastových obalov
Potreba ochrany klímy a eliminácia znečisťovania životného prostredia sa v posledných mesiacoch stávajú čoraz aktuálnejšou a dôležitejšou spoločenskou témou. Sú to práve jednorazové plastové výrobky, ktoré sa nezriedka po jednom použití vyhodia a neprimerane tak zaťažujú životné prostredie.
15.december 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela trestného zákona
Zákonodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky priniesla aj zmeny v oblasti postihovania neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom (ďalej aj „LAHU“) a sprísnenie postihovania neoprávneného zaobchádzania s LAHU s cieľom posilnenia prevencie a ochrany obyvateľov pred závažnou trestnou činnosťou v súvislosti s neoprávneným zaobchádzaním s LAHU.
25.november 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o príspevkoch na kompenzáciu ŤZP
Národná rada Slovenskej republiky sa v tomto legislatívnom období snaží vysporiadať aj so situáciami, v ktorých môže dochádzať k nespravodlivému odopieraniu prístupu fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím k príspevku, predstavujúcemu kompenzáciu takéhoto fyzického znevýhodnenia týchto osôb.
25.november 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o životnom prostredí
Zmien sa v poslednom období dočkala aj oblasť ochrany životné prostredia, konkrétne naplnenie snáh o elimináciu negatívnych vplyvov, prameniacich zo spracovania rádioaktívneho odpadu, ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky.
25.november 2021 Všetky články tohto vydania  
Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti
Pandémia a s ňou súvisiace spoločenské reštrikcie so sebou priniesli aj nezanedbateľné ekonomické problémy. Európska komisia sa prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti snaží zabezpečiť podporu investícií a reforiem v jednotlivých členských štátoch Európskej únie a to s cieľom obnoviť európsku ekonomiky a urobiť ju viac odolnou na krízy rôzneho charakteru.
25.november 2021 Všetky články tohto vydania  
Zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
Novinkou v oblasti zdravotníctva je vznik Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, ktorého cieľom má byť riešenie poradenských úloh spojených s hodnotením technológií vchádzajúcich do kategorizačného procesu a tiež riešenie otázok kvality, efektívnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti
25.november 2021 Všetky články tohto vydania