feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Iné

Iné

Procesné úkony účastníkov konania a osôb zúčastnených na správnom súdnom konaní
Právna úprava procesných úkonov účastníkov správneho súdneho konania a osôb zúčastnených na správnom súdnom konaní sa oproti súčasnej právnej úprave v komplexe nemenia. Avšak s parciálnymi zmenami, ktoré nastanú účinnosťou nového Správneho súdneho poriadku Vás oboznámime v našom článku, vrátane zmien v doručovaní písomností v správnom súdnom konaní.
15.apríl 2016 Všetky články tohto vydania  
Obrana v civilnom sporovom konaní
Civilný sporový poriadok prináša nové procesné inštitúty, cieľom ktorých je zachovanie kontradiktórnosti civilného sporového konania, teda zásady tzv. súperenia strán sporu. Ide o prostriedky procesného útoku a procesnej obrany, ktoré bude možné uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia o skončení dokazovania.
15.apríl 2016 Všetky články tohto vydania  
Konanie v niektorých statusových veciach fyzických osôb
Konanie v niektorých statusových veciach je jedným z konaní komplexne upravených novým Civilným mimosporovým poriadkom. Dovoľte, aby sme Vás s uvedenou právnou úpravou a jednotlivými konaniami oboznámili v našom článku.
15.apríl 2016 Všetky články tohto vydania  
Účastníctvo a zastúpenie v civilnom súdnom konaní
Nový Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. júla 2016, po novom upravuje problematiku účastníctva v sporovom konaní, jeho jednotlivé subjekty, inštitúty a niektoré ďalšie aspekty. Zároveň precizuje doterajšiu právnu úpravu účastníctva. V našom článku Vám prinášame pohľad na zmeny v účastníctve, ktoré nový Civilný sporový poriadok prináša.
14.marec 2016 Všetky články tohto vydania  
Účastníctvo v správnom súdnom konaní
Nový Správny súdny poriadok upravuje účastníctvo všeobecne, a tiež osobitne pri ustanoveniach upravujúcich jednotlivé konania. Dovoľte, aby sme Vás v našom článku oboznámili s právnou úpravou osôb, ktoré sa zúčastňujú na správnom súdnom konaní.
14.marec 2016 Všetky články tohto vydania  
Procesné úkony súdu v civilnom sporovom konaní a lehoty
Nový Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. júla 2016, po novom parciálne upravuje a mení niektoré procesné pojmy a inštitúty súvisiace s úkonmi civilného súdu v rámci civilného sporového konania. Zároveň precizuje doterajšiu právnu úpravu procesných úkonov a definuje nanovo niektoré pojmy. V našom článku Vám prinášame pohľad na zmeny v procesných úkonoch súdu, ktoré nový Civilný sporový poriadok prináša.
14.marec 2016 Všetky články tohto vydania  
Procesné úkony súdu v správnom súdnom konaní
V správnom súdnom konaní budú súdy vykonávať viaceré procesné úkony, ako napríklad predvolanie, predvedenie alebo poriadkové opatrenia. Správne súdy budú podľa nového právneho kódexu postupovať odo dňa 1. júla 2016.
14.marec 2016 Všetky články tohto vydania  
Konanie v niektorých rodinných veciach
Jedným z konaní, ktoré taxatívne vymenováva nový Civilný mimosporový poriadok, je konanie v niektorých rodinných veciach. Uvedená právna úprava všeobecne vychádza zo súčasnej právnej úpravy s určitými špecifikami konkrétnych mimosporových konaní, o ktorých Vás v našom článku oboznámime.
14.marec 2016 Všetky články tohto vydania  
Konanie o dedičstve po novom
Nový Civilný mimosporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. júla 2016, po novom upravuje okrem iného aj konanie o dedičstve a jeho jednotlivé kroky a úkony subjektov v rámci neho. Vysvetlenie vybraných zmien, ktoré v tejto oblasti prináša nová právna úprava Vám prinášame v našom článku venovanom tejto tematike.
14.marec 2016 Všetky články tohto vydania  
Civilný sporový poriadok
Nový Civilný sporový poriadok je súčasťou trojice procesných kódexov, ktoré nadobudnú účinnosť dňom 01. júl 2016. Cieľom je nahradiť súčasný zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení. Nová právna úprava by mala zefektívniť, zhospodárniť a zrýchliť spravodlivú ochranu práv a právom chránených záujmov strán v procesnom konaní a tým aj skvalitniť rozhodovanie súdov, uvádza dôvodová správa. V našom prvom článku venovanom novému Civilnému sporovému poriadku Vám prinesieme jeho základnú a všeobecnú charakteristiku. Detailne sa konkrétnym zmenám budeme venovať v ďalších vydaniach bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO, pričom pohľad na prvé konkrétne zmeny prinášame už v tomto vydaní v článku druhom.
15.február 2016 Všetky články tohto vydania