feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Podnikatelia

Podnikatelia

"Kurzarbeit" (skrátená práca) v slovenskom právnom poriadku
Globálna kríza, spôsobená ochorením COVID-19 sa výraznou mierou podpísala nielen na zdravotnej, ale aj ekonomickej stránke zasiahnutých krajín. Práve na prekonanie ekonomických dopadov pandémie sa vlády jednotlivých krajín rozhodli pristúpiť k rôznym formám opatrení na pomoc najviac zasiahnutým sektorom hospodárstva, ale aj udržanie zamestnanosti. Obľúbenou formou v oblasti ochrany zamestnanosti je práve skrátená forma práce, tzv. kurzarbeit.
11.jún 2021 Všetky články tohto vydania  
Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže
Jedným z najdôležitejších atribútov zdravého podnikateľského prostredia je nepochybne spravodlivá hospodárska súťaž medzi jednotlivými subjektami, ktoré sa na nej zúčastňujú. Správne nastavenie pravidiel ochrany hospodárskej súťaže je kľúčové nielen pre podnikateľské prostredie, ale aj zabezpečenie konkurencie a kvality jednotlivých produktov, ktoré podnikatelia na trh prinášajú.
14.máj 2021 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v poskytovaní gastrolístkov a novinky v oblasti práce z domu ("Home office")
Rok 2020 sa stal unikátnym a zmenil spoločenské nahliadanie na veľké množstvo oblastí ľudského života. Zmenám sa nevyhla ani oblasť zamestnanosti a pracovných podmienok. Trendom je zdá sa prechod z klasického vykonávania niektorých profesií na prácu z domu, ktorú umožňuje množstvo technických vymožeností posledných rokov. „Home office" bol pred pandémiou ochorenia COVID-19 len zriedkavo využívaným inštitútom, čomu zodpovedala aj doterajšia právna úprava. V kontexte čoraz intenzívnejšieho využívania inštitútu práce z domu (legálne ukotveného ako domácka práca a telepráca) je však potrebné reagovať aj na poli legislatívy. „Revolúciu" prežíva aj oblasť stravovania zamestnancov, v ktorej sme svedkom postupného prechodu od tzv. gastrolístkov k elektronickým stravovacím kartám, ako aj finančným príspevkom na stravovanie zamestnancov.
11.marec 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o podpore cestovného ruchu
Cestovný ruch patrí v týchto dňoch k najviac zasiahnutým segmentom podnikateľského prostredia. Reštriktívne opatrenia sa, v snahe zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, výrazne podpísali na ubytovacích zariadeniach rôzneho druhu, či iných zariadeniach cestovného ruchu. Aj napriek „miernejšiemu“ letu, kedy došlo k zvýšeniu mobility obyvateľstva sú ekonomické straty subjektov cestovného ruchu často devastačné. Jedinou možnosťou je pre takéto prevádzky pomoc od štátu, ktorá by mala byť rýchla, dostatočná a adresná.
13.december 2020 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty predstavuje rozsiahly materiál, ktorým dochádza k harmonizácii zákona o dani z pridanej hodnoty s viacerými právnymi aktami Európskej únie. Predmetná novela prináša predovšetkým zmeny v pravidlách zásielkového predaja. Pojem zásielkový predaj sa vplyvom novely zákona o dani z pridanej hodnoty mení na pojem predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie. Novela by tiež mala zabezpečiť pri „zásielkovom predaji“ dodržiavanie zásady zdanenia v mieste spotreby, či zjednodušiť administratívnu záťaž spojenú so zdaňovaním pri „zásielkovom predaji“. Novela ďalej prináša osobitné úpravy uplatňovania dane na služby dodávané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, na predaj tovaru na diaľku, vypustenie oslobodenia dovozu zásielok s hodnotou nepresahujúcou sumu 22 eur od dane a množstvo ďalších zmien.
13.december 2020 Všetky články tohto vydania  
Opatrenia obmedzujúce hazard v obciach a mestách
Novela má posilniť kompetencie samosprávy a vypustiť podmienku podania petície, ktorou sa občania obce sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier. Následkom vypustenia tejto podmienky bude obciam umožnené prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zakážu hazardné hry na svojom území, čím sa posilní kompetencia samosprávy v oblasti regulácie hazardných hier.
26.november 2020 Všetky články tohto vydania  
Zákon o mimoriadnych štátnych zárukách
Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 04. júna 2020 zákon č. 149/2020 Z. z. o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o mimoriadnych štátnych zárukách“).
09.október 2020 Všetky články tohto vydania  
Novinky v oblasti likvidácie obchodných spoločností
Dňa 01. októbra 2020 nadobudne účinnosť Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 193/2020 Z. z. (ďalej len „vyhláška“), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii. Vyhláška vstúpila do platnosti dňa 09. júla 2020 a obsahovo je zameraná na úpravu likvidácie obchodných spoločností.
09.október 2020 Všetky články tohto vydania  
Poskytovanie dotácií na nájomné
Dňa 9. júna 2020 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 155/2020 Z. z. (ďalej len „novela“) , ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“) a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z (ďalej len „zákon o mimoriadnych opatreniach“).
06.júl 2020 Všetky články tohto vydania  
Zmierňovanie dopadov COVID-19 pre umelcov a usporiadateľov
Cieľom prijatého zákona č. 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 je dočasne a vyvážene upraviť zmluvné podmienky realizácie verejných kultúrnych podujatí predovšetkým tak, aby objektívna nemožnosť konania podujatia nespôsobila neprimeranú negatívnu ekonomickú záťaž pre jeho usporiadateľa, a zároveň ponúknuť vhodné (náhradné) alternatívy pre tých, ktorí sa mali podujatia zúčastniť.
01.jún 2020 Všetky články tohto vydania