feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Podnikatelia

Podnikatelia

Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca
Zamestnanec je na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovedný za schodok vzniknutý na zverených hodnotách. Ak sa zamestnanec nevyviní, zamestnávateľ má nárok na náhradu škody. Dohoda o hmotnej zodpovednosti je špecifickým druhom zmluvy. S podmienkami jej uzavretia, platnosti a s nárokmi zamestnávateľa pri vzniku schodku Vás oboznámime v našom článku.
18.máj 2015 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o investičnej pomoci
Novelizovaná podoba zákona o investičnej pomoci zosúlaďuje jeho doterajšie znenie s nariadením Európskej komisie č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Viac sa o zmenách dočítate v našom článku.
13.apríl 2015 Všetky články tohto vydania  
Novela Zákonníka práce
Novela prinesie zmeny, ktoré sa dotknú predovšetkým zamestnancov zamestnaných formou dočasného pridelenia. Novela zavedie rovnaké podmienky pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, či budú zamestnaní agentúrou dočasného zamestnávania. Zavedie tiež zákaz dočasne prideliť zamestnanca na rizikové práce alebo zníži počet dočasných pridelení jednému zamestnávateľovi.
16.február 2015 Všetky články tohto vydania  
Novela Obchodného zákonníka
Zmena Obchodného zákonníka prinesie najmä novú úpravu spoločností s ručením obmedzeným, ide najmä o zavedenie dvoch kategórií spoločností s ručením obmedzeným. Novela upraví aj právne vzťahy počas krízy obchodnej spoločnosti, vzdanie sa funkcie člena štatutárneho orgánu a zriadenie registra diskvalifikovaných osôb.
03.november 2014 Všetky články tohto vydania  
Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o službách zamestnanosti
Cieľom návrhu novely zákona o službách zamestnanosti je samostatne upraviť podporu zamestnávania mladých ľudí, ktorí po ukončení školy ešte neboli zamestnaní. Novela by tiež mala upraviť niektoré problémy vznikajúce v praxi a spresniť niektoré pojmy.
06.október 2014 Všetky články tohto vydania  
Podnikanie na internete a jeho právna úprava
Internet sa v súčasnej dobe stáva čoraz viac nielen komunikačným prostriedkom, ale aj priestorom podnikania. Podnikanie na internete má s klasickým podnikaním niektoré spoločné znaky, avšak má aj svoje špecifiká. So špecifikami podnikania na internete a jeho právnou úpravou Vás oboznámime v našom článku.
15.september 2014 Všetky články tohto vydania  
Pripravuje sa v NR SR – Návrh zákona o dani z motorových vozidiel
Po schválení návrhu novely zákona o dani z motorových vozidiel by sa mal zmeniť aktuálne platný systém hradenia daní z motorových vozidiel. Vyplýva to z návrhu nového zákona o dani z motorových vozidiel, ktorý bol dňa 22. augusta 2014 doručený do Národnej rady SR. Daň bude podľa dôvodovej správy spravodlivejšia, ekologickejšia a prehľadnejšia. Sadzby dane sa zjednotia a budú rovnaké pre celé Slovensko, pričom pri výške sadzieb bude veľkú úlohu zohrávať najmä ekologickosť vozidla a jeho vplyv na životné prostredie.
12.september 2014 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
Prijatá novela zmení nielen zákon o dani z pridanej hodnoty, ale aj ďalšie zákony. Zmeny zákona o pridanej hodnoty sa týkajú predovšetkým rozšírenia pôsobnosti osobitnej úpravy uplatňovania dane na telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania. Ďalšie zmeny sa dotknú zákonov ako zákona po registračnej pokladnici alebo zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.
10.august 2014 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o dlhopisoch
Cieľom niektorých parciálnych zmien v zákone o dlhopisoch je podľa dôvodovej správy podpora nových malých podnikov v perspektívnych odvetviach, podporujúcich konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, odstraňovanie bariér podnikania na kapitálovom trhu pri vydávaní emisií dlhopisov a zníženie administratívnej náročnosti vydávania nových emisií dlhopisov zrušením niektorých nadbytočných informačných povinností. Zákonom sa upravila aj tzv. schôdza majiteľov dlhopisov.
06.júl 2014 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže
Odo dňa 1. júla 2014 prinesie novela niekoľko zmien v právnej úprave hospodárskej súťaže. Pôjde napríklad o zavedenie nového inštitútu finančnej odmeny pre občanov za predloženie dôkazov o karteli, zavedenie inštitútu urovnania alebo podávanie oznámení na jednoduchšom formulári. Zmeny sa dotknú aj programu zhovievavosti („leniency programu"). Novela by mala priniesť zefektívnenie a zrýchlenie správneho konania v prospech podnikateľov.
18.jún 2014 Všetky články tohto vydania