feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Služby

Služby

Novela zákona o sociálnom poistení
Novela zákona o sociálnom poistení zavádza viaceré zmeny v sociálnom poistení. Zmeny sa dotknú odvodov na sociálne poistenie alebo povinností osôb. Z množstva zmien, ktoré priniesla novela Vás oboznámime s tými najdôležitejšími, ako je napríklad nová definícia samostatne zárobkovo činnej osoby, zmeny vymeriavacích základov alebo úprava podmienok nároku na nemocenskú dávku.
05.november 2013 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o vysielaní a retransmisii
Novela zákona o vysielaní a retransmisii upravuje podmienky vysielania vo vzťahu k jazyku vysielania, sprehľadňuje právnu úpravu týkajúcu sa ochrany maloletých, zabezpečuje primerané nástroje na kontrolu plnenia povinností vysielateľov a poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na zabezpečenie multimodálneho prístupu k programom a mení niektoré v praxi problematické ustanovenia.
05.november 2013 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o sociálnom zabezpeční policajtov a vojakov
Od 1. mája 2013 dochádza k zmenám v dobe trvania služobného pomeru potrebnej pre vznik nároku na výsluhový dôchodok, výsluhový príspevok a odchodné, k zmene základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia a k zmene valorizácie dôchodkov. Schválené zmeny boli zavedené z dôvodu zníženia výdavkov pre osobitný systém sociálneho zabezpečenia, ako aj pre stabilizáciu zotrvania v služobnom pomere.
21.máj 2013 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v zákone o službách zamestnanosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na rozsiahlej novele zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Niektoré zo zmien, ktoré sa dotkli opatrení na trhu práce realizovaných formou rôznych príspevkov, Vám priblížime v celom článku.
21.máj 2013 Všetky články tohto vydania  
Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o zdravotnom poistení
Vládny návrh novely zákona o zdravotnom poistení zakotvuje úpravu práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Novela by mala upraviť napríklad úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti, prístup k lekárskym záznamom alebo zavedenie národných kontaktných miest, ktoré budú poskytovať informácie o právach pacientov.
21.máj 2013 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o bankách by mala priniesť nie len zmeny v bankových poplatkoch
Do prvého čítania bol predložený posledný návrh novely zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov. Jeho schválenie by predstavovalo prínos pre spotrebiteľov v oblasti poplatkov za vedenie niektorých účtov či rozšírenie právomocí Národnej banky Slovenska v oblasti výkonu doplnkového dohľadu.
17.apríl 2013 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
Prijatá novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov sa dotkla širokého okruhu vzťahov a sprievodne novelizovala i ďalšie predpisy. Aké zmeny budú od 1. apríla 2013 účinné napr. v oblasti vydávania povolení na prevádzkovanie ambulantnej záchrannej zdravotnej služby, alebo v ktorých prípadoch nebude na špecializované ošetrenie potrebné odporúčanie ošetrujúceho lekára, sa dočítate v celom článku.
12.marec 2013 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o zdravotnom poistení
Posledná novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa dotkla oblastí, akými sú platenie poistného z dividend, postavenia nezaopatreného dieťaťa, vymedzila nové pojmy či rozšírila osobný rozsah verejného poistenia. O tom, aké zmeny sa nás v oblasti platenia poistného na zdravotné poistenie od januára 2013 týkajú, sa dočítate v celom článku.
16.január 2013 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o spotrebiteľských úveroch
Novela zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch priniesla viacero podstatných zmien. Zavedený je špeciálny režim pre úvery vlastníkom bytov a nebytových priestorov, účelom ktorých je oprava alebo údržba bytového domu. Zmeny sa dotkli i úpravy bezúročného úveru alebo nákladov spojených s predčasným splatením úveru. Viac sa dočítate v tomto článku.
10.december 2012 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v zákone o advokácii
Podstatné zmeny sa dotkli výkonu advokátskej profesie, ako aj prípravy na jej výkon. Predĺženie koncipientskej praxe alebo obmedzenie počtu koncipientov pre advokátov má vytvoriť predpoklady pre zefektívnenie poskytovania právnych služieb advokátmi.
10.december 2012 Všetky články tohto vydania