feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Verejná správa

Verejná správa

Finančná pomoc pre seniorov
Snaha o zabezpečenie očkovania jednej z najviac ohrozených skupín obyvateľstva – seniorov, sa pretavila aj do legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky. Motiváciou mala byť pôvodne finančná čiastka 500 eur, v podobe očkovacie poukazu. Národná rada Slovenskej republiky však v priebehu legislatívneho procesu tento prístup zmenila a v rámci novely schválila motiváciu v podobe rôzne odstupňovanej finančnej pomoci pre seniorov.
26.január 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva
Rok 2022 bude okrem iného unikátnym tým, že práve počas tohto roka sa po prvý krát uskutočnia v jeden deň voľby do orgánov samosprávy obcí a zároveň aj voľby do orgánov samosprávnych krajov. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva predstavuje rámec na prípravu podmienok pre prácu členov okrskových volebných komisií zodpovedných za zákonný priebeh hlasovania a sčítania hlasov, ako aj podmienok pre činnosť odborných sumarizačných útvarov zodpovedaných za spracovanie výsledkov volieb, pretože na nich budú kladené najvyššie nároky práve v tento volebný deň.
26.január 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o odbornom vzdelávaní
Viacerými zmenami si od roku 2022 prejde aj systém duálneho vzdelávania. Novelou zákona o odbornom vzdelávaní však dochádza nielen k úprave systému duálneho vzdelávania, ale napríklad aj k zavedeniu inštitútu nadpodnikového vzdelávacieho centra či osobitného modelu experimentálneho overovania odborov vzdelávania.
15.december 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela školského zákona
Novinky v legislatíve škôl a školských zariadení sa prejavili predovšetkým zavedením možnosti poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie v „nesieťových" zariadeniach, ale aj úpravou financovania takýchto zariadení formou príspevku na výchovu a vzdelávanie.
25.august 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o fonde na podporu kultúry
Jednou z aktuálnych legislatívnych noviniek je okrem iného aj modifikácia právnej úpravy organizácií národnostných menšín. Zmeny sa dotýkajú predovšetkým oprávnenia organizácie príslušnej národnostnej menšiny navrhovať svojho zástupcu, ktorý sa zúčastní na zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej menšiny.
25.august 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona proti byrokracií
V aktuálnej legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky sa znova objavujú aj snahy o zníženie administratívneho zaťaženia fyzických a právnických osôb pri ich kontakte so štátnym aparátom. „Debyrokratizácia" sa dotýka predovšetkým vypustenia povinností predkladať orgánom verejnej moci viacero výpisov, či potvrdení.
25.august 2021 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v oblasti postavenia zdravotníckych pracovníkov
Zmeny v slovenskej legislatíve sa po novom dotýkajú aj oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Dochádza k rozšíreniu Národného registra zdravotníckych pracovníkov o údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní a k vytvoreniu právneho základu Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti.
25.august 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o štátnej správe v školstve
Jednou z najnovších aktivít v rámci legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky je aj novelizácia právnych predpisov v oblasti štátnej správy v školstve. Po novom dochádza napríklad k zjednoteniu financovania škôl a školských zariadení, snahám o elimináciu segregovania žiakov z marginalizovaných komunít, či k zmenám na úseku štátnej správy v školstve.
29.júl 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o zdravotnej starostlivosti
Legislatívne novinky sa dotkli aj oblasti sprístupňovania zdravotnej dokumentácie. Národná rada Slovenskej republiky sa tak snaží zabezpečiť ošetrenie prípadov, kedy pacient nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav schopný splnomocniť na sprístupňovanie údajov zo svojej písomnej zdravotnej dokumentácie ním vybranú osobu ani zvolenej osobe udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky.
29.júl 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
Koncom júna 2021 došlo aj k zmene legislatívy v oblasti spotrebnej dane z minerálneho oleja. Zmeny sa týkajú najmä osôb, ktoré podľa právnych predpisov považujeme za užívateľsky podnik a tiež ich daňových povinností, vyplývajúcich z právneho poriadku Slovenskej republiky.
29.júl 2021 Všetky články tohto vydania