feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Verejná správa

Verejná správa

Novela zákona o kritickej infraštruktúre
Problematika tzv. aktív kritickej infraštruktúry vo všeobecnosti nevzbudzuje v povedomí širokej verejnosti výrazný záujem. Napriek tomu sa nepochybne jedná o veľmi dôležitú, ba až nevyhnutnú súčasť infraštruktúry štátu. Nové legislatívne zmeny v oblasti kritickej infraštruktúry sa týkajú predovšetkým možností štátu participovať na procese kontroly činnosti prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry (ďalej len „prvok"), či procese zmien vlastníckych pomerov prevádzkovateľov prvkov. Po novom by tak mal štát vedieť efektívnejšie zabezpečiť plnenie svojich úloh vo výnimočných situáciách.
14.apríl 2021 Všetky články tohto vydania  
Nové pravidlá prideľovania evidenčného čísla vozidla
Oblasť prideľovania evidenčných čísel vozidla prechádza v tomto obdobím významným prerodom. Rokmi zaužívaná prax sa mení a po novom už označenie evidenčného čísla nášho vozidla nebude reflektovať okres evidencie vozidla. Zmeny v legislatíve by mali priniesť aj zefektívnenie a zhospodárnenie procesu prideľovania evidenčných čísel vozidla.
14.apríl 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021
Jednou z aktuálnych spoločenských tém je nepochybne sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Unikátnym prvkom aktuálneho sčítania obyvateľov je predovšetkým jeho elektronická forma. Na rozdiel od sčítania obyvateľov, domov a bytov, realizovaného v roku 2010 bude sčítavanie prebiehať najmä elektronicky. Novinkou je tiež možnosť uvádzať si dve národnosti a pod. Predmetné zmeny priniesol už zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Práve uvedený právny predpis sa v januári 2021 dočkal novelizácie. Aké legislatívne zmeny teda boli na počiatku roka 2021 prijaté v kontexte sčítania obyvateľov, domov a bytov?
11.marec 2021 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v oblasti doplatkov za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny
Novinkou v oblasti úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, je úprava doplatkov za uvedené položky pre najzraniteľnejších členov spoločnosti. Sú to práve zdravotne ťažko postihnutí, dôchodcovia a deti do šiestich rokov veku, ktorým by mala pomôcť nová legislatíva v oblasti doplatkov za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny.
11.marec 2021 Všetky články tohto vydania  
Novinky vo fungovaní inšpektorátov práce
Začiatkom roka 2021 dochádza k legislatívnym zmenám, smerujúcim k zefektívneniu fungovania sústavy inšpekcie práce. Legislatívne úpravy v oblasti inšpekcie práce sa zameriavajú najmä na úpravu niektorých úloh a kompetencií inšpektorátov práce a inšpektorov práce. Po novom tiež dochádza k zakotveniu nových kompetencií Národného inšpektorátu práce.
10.marec 2021 Všetky články tohto vydania  
Reforma súdnictva
Jednou z aktuálnych tém, dlhodobo diskutovanou naprieč spoločenským aj politickým spektrom, odbornou, ale aj laickou verejnosťou, sú v slovenskom právnom prostredí zmeny v súdnom systéme, či v oblasti regionálneho usporiadania a organizácie súdov. Reforma súdnictva predstavovala objekt záujmu spoločnosti už niekoľko rokov, ale až na sklonku roka 2020 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva. Cieľom návrhu zákona je legislatívne pokryť realizáciu reformy súdnej mapy, vrátane nového usporiadania sídiel a obvodov okresných a krajských súdov, úpravy kauzálnej príslušnosti súdov ako aj zriadenia nových správnych súdov. Bonusom vyplývajúcim zo zväčšenia súdnych obvodov má byť podľa dôvodovej správy aj zníženie rizika existencie a pretrvania korupčných väzieb v súdnictve. Prehľad najdôležitejších zmien, ktoré reforma súdnictva prináša Vám predstavujeme v špeciálnom vydaní ULC Čarnogurský PRO BONO.
11.február 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o vysokých školách
Novela zákona o vysokých školách reaguje na stále aktuálne otázky, súvisiace sa možnosťou odnímania vysokoškolských titulov. Potrebu zmeny právnej úpravy a otvorenia otázok, týkajúcich sa možností odnímať vysokoškolské tituly vyvolali najmä nedávne informácie o podozrivom spôsobe nadobúdania vysokoškolských titulov niektorými ústavnými činiteľmi, ši poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Po vlne celospoločenskej kritiky sa mala rozprúdiť odborná debata o právnych možnostiach vysporiadania sa s nečestne, či dokonca protiprávne nadobudnutými vysokoškolskými titulmi a ich držiteľmi, prípadne o ďalšom nastavení legislatívy v oblasti získavania vysokoškolských titulov a snahe o elimináciu nežiadúceho konania pri ich nadobúdaní. Výsledkom predmetnej debaty má byť práve novela zákona o vysokých školách.
13.december 2020 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o sociálnom poistení
Novela zákona o sociálnom poistení prináša opatrenie, ktoré má zabezpečiť nárok na tzv. úrazový príplatok, a to v kontexte aktuálnej situácie, súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19. Osobám, vykonávajúcim činnosti so zvýšeným rizikom nákazy ochorením COVID-19 (napr. osoby pomáhajúce pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí, dobrovoľní členovia Slovenského Červeného kríža, vojaci v zálohe a mnohí ďalší) umožňuje novela, aby im nárok na úrazový príplatok vznikol len preukázaním zamestnávateľa, že ich práceneschopnosť vznikla pri práci, a to z dôvodu preukázateľného kontaktu s ochorením alebo infekčným materiálom a pod. Uvedení zamestnanci tak už nebudú musieť takúto „chorobu z povolania“ preukazovať klasickým spôsobom – uznaním choroby z povolania špecializovaným pracoviskom (napr. lekárom). Novela tiež upravuje výšku uvedeného úrazového príplatku, či povinnosť zamestnávateľa vydať dotknutým zamestnancom „potvrdenie o chorobe z povolania“.
13.december 2020 Všetky články tohto vydania  
Zákon o 13. dôchodku
Nový zákon o 13. dôchodku prináša výrazne sledovanú a spoločensky diskutovanú zmenu právnej úpravy 13. dôchodkov. Po tom, ako bola začiatkom roka 2020 prijatá právna úprava 13. dôchodkov zo sociálneho poistenia, dochádza na jeseň 2020 k jej zrušeniu a nahradeniu novou úpravou, ktorá 13. dôchodok považuje za štátnu sociálnu dávku. Rozdiel medzi jednotlivými právnymi úpravami 13. dôchodkov spočíva aj v skutočnosti, že medzi prijatím prvej právnej úpravy (začiatok roka 2020, tesne pred skončením funkčného obdobia predchádzajúcej vlády) a druhej právnej úpravy (jeseň 2020) došlo ku kompletnej výmene vládnej moci v Slovenskej republike. Problematika 13. dôchodkov je tak verejnosťou ostro sledovanou témou, a to ako z hľadiska politických preferencií, tak aj otázok o zachovaní sociálnych benefitov pre občanov, poberajúcich dotknuté druhy dôchodkov.
13.december 2020 Všetky články tohto vydania  
Niektoré opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR - hromadné podujatia a prevádzky
Pokračujúca situácia, spôsobená pandémiou ochorenia COVID -19 sa výrazným spôsobom neustále podpisuje aj na možnostiach organizovania a účasti na podujatiach hromadného charakteru, ale aj na pozícii a otvorenosti prevádzok rôzneho druhu. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „UVZ“) stanovujú všobecné, odporúčané, špeciálne a osobitné opatrenia.
26.november 2020 Všetky články tohto vydania