feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Verejná správa

Verejná správa

Novela školského zákona
Novinky v legislatíve škôl a školských zariadení sa prejavili predovšetkým zavedením možnosti poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie v „nesieťových" zariadeniach, ale aj úpravou financovania takýchto zariadení formou príspevku na výchovu a vzdelávanie.
25.august 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o fonde na podporu kultúry
Jednou z aktuálnych legislatívnych noviniek je okrem iného aj modifikácia právnej úpravy organizácií národnostných menšín. Zmeny sa dotýkajú predovšetkým oprávnenia organizácie príslušnej národnostnej menšiny navrhovať svojho zástupcu, ktorý sa zúčastní na zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej menšiny.
25.august 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona proti byrokracií
V aktuálnej legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky sa znova objavujú aj snahy o zníženie administratívneho zaťaženia fyzických a právnických osôb pri ich kontakte so štátnym aparátom. „Debyrokratizácia" sa dotýka predovšetkým vypustenia povinností predkladať orgánom verejnej moci viacero výpisov, či potvrdení.
25.august 2021 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v oblasti postavenia zdravotníckych pracovníkov
Zmeny v slovenskej legislatíve sa po novom dotýkajú aj oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Dochádza k rozšíreniu Národného registra zdravotníckych pracovníkov o údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní a k vytvoreniu právneho základu Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti.
25.august 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o štátnej správe v školstve
Jednou z najnovších aktivít v rámci legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky je aj novelizácia právnych predpisov v oblasti štátnej správy v školstve. Po novom dochádza napríklad k zjednoteniu financovania škôl a školských zariadení, snahám o elimináciu segregovania žiakov z marginalizovaných komunít, či k zmenám na úseku štátnej správy v školstve.
29.júl 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o zdravotnej starostlivosti
Legislatívne novinky sa dotkli aj oblasti sprístupňovania zdravotnej dokumentácie. Národná rada Slovenskej republiky sa tak snaží zabezpečiť ošetrenie prípadov, kedy pacient nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav schopný splnomocniť na sprístupňovanie údajov zo svojej písomnej zdravotnej dokumentácie ním vybranú osobu ani zvolenej osobe udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky.
29.júl 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
Koncom júna 2021 došlo aj k zmene legislatívy v oblasti spotrebnej dane z minerálneho oleja. Zmeny sa týkajú najmä osôb, ktoré podľa právnych predpisov považujeme za užívateľsky podnik a tiež ich daňových povinností, vyplývajúcich z právneho poriadku Slovenskej republiky.
29.júl 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela colného zákona
Národná rada Slovenskej republiky sa v máji 2021 venovala aj téme, nesúvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19. Je to práve problematika oprávnení colných orgánov pri kontrole plnenia povinností pri preprave peňažných prostriedkov v hotovosti.
11.jún 2021 Všetky články tohto vydania  
Koniec núdzového stavu - novela zákona o hospodárskej mobilizácii
Azda najaktuálnejšou témou posledného roka bola nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo kríza, spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19. Na Slovensku tak dlhé mesiace platil núdzový stav, počas ktorého legislatíva umožňuje obmedzenie rozličných práv a slobôd občanov. V máji 2021 však došlo k ukončeniu opakovane vyhláseného núdzového stavu. Napriek tomu určité obmedzenia ostávajú v platnosti, čo umožňuje nová legislatíva z dielne Národnej rady Slovenskej republiky.
11.jún 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o štatistike
Národný štatistický systém Slovenskej republiky prešiel v prvej polovici roka 2021 výraznou legislatívnou úpravou. Národná rada Slovenskej republiky totiž prijala legislatívu, ktorou sa má realizovať projekt „Reformy zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe". Uvedený projekt reaguje na požiadavky Eurostatu na vytvorenie národnej metodiky, jej následnú štandardizáciu k povinným osobám národného štatistického systému, ktorá umožní štandardizovať proces zberu a spracovania štatistických údajov a šírenia štatistických výstupov naprieč všetkými povinnými osobami ako aj ochranu a bezpečnosť zbieraných a spracúvaných údajov.
14.máj 2021 Všetky články tohto vydania