feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Verejná správa

Verejná správa

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti prináša do slovenskej legislatívy najmä zjednodušenie prístupu k výkonu niektorých zdravotníckych povolaní, ale taktiež precizuje ustanovenia, týkajúce sa podmienok akreditácie študijných programov a povinností vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali akreditáciu na uskutočňovanie študijných programov ďalšieho vzdelávania.
23.marec 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci
Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci sa snaží reagovať na negatívne vplyvy, ktorými sa pandémia dotkla podnikateľských subjektov, prijímajúcich investičnú pomoc. Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci má tiež zmierňovať niektoré povinnosti a podmienky na poskytnutie investičnej pomoci.
23.marec 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o verejnom obstarávaní
Zmenami si po novom prešla aj oblasť vereného obstarávania, konkrétne podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou, ktorých predmetom je dodanie krmív určených pre chovné a rehabilitačné stanice, či kosenie trávnatých porastov, odstraňovanie náletových drevín a pod.
23.marec 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o finančnej kontrole a audite
Novela zákona o finančnej kontrole a audite sľubuje najmä zníženie administratívnej záťaže pri čerpaní prostriedkov z Európskej únie, či vytvorenie právneho základu na overovanie poskytnutia verejných financií administratívnou finančnou kontrolou len s tými skutočnosťami, ktoré budú určené na základe písomnej analýzy rizík.
21.február 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o jednorázových mimoriadnych opatreniach
Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach sa dotýka oblasti výstavby diaľničnej siete. Ambíciou novely je práve zefektívnenie a optimalizácia procesov pri výstavbe siete dialníc.
21.február 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o registri adries
Novelizáciou si začiatkom februára 2022 prešiel aj zákon o registri adries, a to najmä s cieľom zefektívniť prácu s registrom adries.
21.február 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o zásluhách M. R. Štefánika a novela zákona o fonde na podporu umenia
V tomto príspevku si priblížime hneď dve novely z dielne Národnej rady Slovenskej republiky. Prvá sa týka jednej z najvýznamnejších osobností v histórii Slovenskej republiky, a síce Milana Rastislava Štefánika. Druhá novela zas stručne pozmenila legislatívu v oblasti Fondu na podporu umenia.
21.február 2022 Všetky články tohto vydania  
Finančná pomoc pre seniorov
Snaha o zabezpečenie očkovania jednej z najviac ohrozených skupín obyvateľstva – seniorov, sa pretavila aj do legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky. Motiváciou mala byť pôvodne finančná čiastka 500 eur, v podobe očkovacie poukazu. Národná rada Slovenskej republiky však v priebehu legislatívneho procesu tento prístup zmenila a v rámci novely schválila motiváciu v podobe rôzne odstupňovanej finančnej pomoci pre seniorov.
26.január 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva
Rok 2022 bude okrem iného unikátnym tým, že práve počas tohto roka sa po prvý krát uskutočnia v jeden deň voľby do orgánov samosprávy obcí a zároveň aj voľby do orgánov samosprávnych krajov. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva predstavuje rámec na prípravu podmienok pre prácu členov okrskových volebných komisií zodpovedných za zákonný priebeh hlasovania a sčítania hlasov, ako aj podmienok pre činnosť odborných sumarizačných útvarov zodpovedaných za spracovanie výsledkov volieb, pretože na nich budú kladené najvyššie nároky práve v tento volebný deň.
26.január 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o odbornom vzdelávaní
Viacerými zmenami si od roku 2022 prejde aj systém duálneho vzdelávania. Novelou zákona o odbornom vzdelávaní však dochádza nielen k úprave systému duálneho vzdelávania, ale napríklad aj k zavedeniu inštitútu nadpodnikového vzdelávacieho centra či osobitného modelu experimentálneho overovania odborov vzdelávania.
15.december 2021 Všetky články tohto vydania