feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Verejná správa

Verejná správa

Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
Dňa 10. mája 2017 poslanci Národnej rady SR schválili nový zákon, cieľom ktorého je vytvorenie verejnoprávnej inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu kultúrnych a vedeckých aktivít, ktorej administratíva i rozhodovacie procesy budú nezávislé od ústredných orgánov štátnej správy. Inštitúciu budú riadiť a o prideľovaní prostriedkov rozhodovať samotní zástupcovia zo všetkých národnostných menšín žijúcich na Slovensku.
03.júl 2017 Všetky články tohto vydania  
Právna úprava pitnej vody
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia bolo vzhľadom na existenciu smernice Komisie (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (ďalej len „smernica") potrebné novelizovať, pričom jeho novela obsahuje okrem základných požiadaviek a povinností, ktoré ustanovuje smernica, najmä pojmy, kompetencie orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a povinnosti dodávateľov pitnej vody.
03.júl 2017 Všetky články tohto vydania  
Konanie o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy
Keď orgán verejnej správy nekoná, ak konať má, môže účastník správneho konania podať žalobu na súd. Vo veci podanie predmetnej žaloby je nová právna úprava precíznejšia. Správny súdny poriadok po novom upravuje aj napríklad náležitosti žaloby, alebo povinnosť súdu sledovať odstránenie nečinnosti orgánom verejnej správy.
28.apríl 2017 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o sťažnostiach
Novela predmetného zákona novým spôsobom upravuje niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Zároveň konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov a povinností, ktoré s problematikou vybavovania sťažností súvisia.
28.apríl 2017 Všetky články tohto vydania  
Oprávnenia prokurátora v správnom súdnom konaní
Nový Správny súdny poriadok priznáva prokurátorovi postavenie účastníka konania v konaní začatom na základe jeho žaloby a v konaní, do ktorého vstúpil. Nová právna úprava vychádza zo súčasnej právnej úpravy, pričom precizuje niektoré ustanovenia a upravuje postavenie prokurátora v správnom súdnom konaní pri výkone netrestného dozoru prokuratúry.
15.apríl 2016 Všetky články tohto vydania  
Konania vo veciach obchodného registra
Právna úprava obchodného registra je obsiahnutá predovšetkým v zákone o obchodnom registri. Nový Civilný mimosporový poriadok však v rámci osobitého mimosporového konania upravuje aj trojicu konaní vo veciach obchodného registra, a to taxatívnym výpočtom druhov konaní. O zmenách a nových procesných postupoch v rámci osobitných konaní v tejto oblasti Vás oboznámime v našom článku.
15.apríl 2016 Všetky články tohto vydania  
Zákon o miestnom poplatku za rozvoj
Narastajúca výstavba najmä vo väčších mestách Slovenska vyvoláva potreby budovania ďalšej infraštruktúry, čo predstavuje tlak na výdavky v rozpočtoch jednotlivých samospráv. Niekedy sa objavuje nátlak na rôzne subjekty, ktorý nie je vždy v súlade s právnym poriadkom a zásadami výkonu verejnej správy. Nový zákon bol prijatý z dôvodu verejného záujmu, aby daná oblasť dostala aspoň rámcovú právnu úpravu, ktorá ustanoví základné pravidlá pre zavedenie finančného nástroja pre samosprávu, jeho správy, vyberania a platenia.
18.január 2016 Všetky články tohto vydania  
Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií
Nový zákon zavedie európsky profesijný preukaz, aktualizuje minimálne požiadavky na odborné vzdelávanie veterinárnych lekárov a architektov a zavedie výstražné mechanizmy pre odborníkov v zdravotníctve, veterinárov a pedagogické povolania. Zákon súčasne zjednotí uznávanie dokladov o vzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácií.
16.december 2015 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o e-Governmente
Účelom prijatej novely je úprava podmienok a spôsobu identifikácie a autentifikácie, platenia úhrad orgánom verejnej moci a úprava inštitútu zdrojového registra. Okrem uvedených zmien novela prinesie aj úpravy vyplývajúce z potrieb praxe.
18.november 2015 Všetky články tohto vydania  
Nový zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim
Nová právna úprava zakotvuje právnu reguláciu vyvlastnenia prostredníctvom samostatného zákona. Nový zákon bude nadväzovať na nový zákon o územnom plánovaní a výstavbe (stavebný zákon), ktorý už nebude upravovať problematiku vyvlastnenia. Nový stavebný zákon sa vo vzťahu k zákonu o vyvlastňovaní dostane do polohy osobitného predpisu, ktorý bude ustanovovať iba účely a vyvlastnenie vyplývajúce z územnoplánovacej dokumentácie.
13.október 2015 Všetky články tohto vydania