feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Verejná správa

Verejná správa

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Dôvodom pripravovanej novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám je zosúladenie jeho ustanovení s európskou legislatívou. Najzásadnejšie zmeny sa dotknú rozšírenia jeho pôsobnosti na ďalšie subjekty, povinnosti povinnej osoby sprístupniť informácie na účel opakovaného použitia, zmeny týkajúce sa nákladov a digitalizácie kultúrneho dedičstva.
13.október 2015 Všetky články tohto vydania  
Zápis do katastra nehnuteľností
Právna úprava pozná tri druhy zápisov do katastra nehnuteľností, a to vklad, záznam a zápis. Každý z uvedených druhov zápisu má iný účel a s každým sa spájajú iné právne účinky. Z hľadiska praxe je vhodné rozlišovať základné rozdiely, preto Vám v našom článku prinášame základné vysvetlenie uvedených skutočností.
21.september 2015 Všetky články tohto vydania  
Pripravuje sa v NR SR – Návrh zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov
Cieľom návrhu nového zákona je podľa dôvodovej správny zmierniť hospodárske rozdiely medzi okresmi a naštartovať v týchto okresoch hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj kombináciou spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky, samosprávou a občianskou spoločnosťou, cestou vypracovania päťročného Akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu. V našom článku Vám o návrhu nového zákona prinášame bližšie informácie.
21.september 2015 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o verejnom obstarávaní
Novela prinesie predovšetkým ochranu pred takzvanými schránkovými firmami. Bude zavedený register konečných užívateľov výhod subjektov, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania. Ďalšou zmenou je umožnenie využitia elektronického trhoviska aj na obstarávanie nadlimitných zákaziek.
30.júl 2015 Všetky články tohto vydania  
Fikcia doručenia v správnom konaní
Pri doručovaní rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávame s takzvanou fikciou doručenia. Nakoľko jej aplikácia je často nesprávne interpretovaná aj v odborných kruhoch, v našom článku Vám vysvetlíme jej aplikáciu, ktorá je veľmi dôležitá najmä pri vypočítavaní lehoty na odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu.
14.júl 2015 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o zdravotnom poistení
Novela zákona o zdravotnom poistení zakotvuje ustanovenia upravujúce nový preukaz poistenca. Na jednej karte bude slovenský preukaz poistenca aj európsky preukaz poistenca. Preukaz poistenca bude obsahovať aj elektronický čip.
14.júl 2015 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o strelných zbraniach a strelive
Hlavným dôvodom novely zákona o strelných zbraniach a strelive bola potreba zavedenia evidencie expanzných zbraní, ktoré boli upravené ako zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C, z dôvodu ich masívneho rozšírenia, čo môže podľa zákonodarcu viesť k ohrozeniu bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike. Novela sa okrem zakotvenia právnej úpravy expanzných zbraní dotkla aj niektorých ďalších čiastkových úprav.
15.jún 2015 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o výbere mýta
Novelou uvedeného zákona sa znižuje výška pokút za priestupky a správne delikty na úseku mýta. V niektorých prípadoch sa pevná sadzba pokút nahrádza sadzbami s vymedzenou dolnou a hornou hranicou výšky pokuty, aby sa tak zabezpečila možnosť správneho orgánu rozhodnúť o konkrétnej výške pokuty v závislosti od závažnosti, spôsobu, času trvania a následkov porušenia povinnosti. Zároveň dochádza k precizovaniu znenia niektorých skutkových podstát priestupkov a správnych deliktov.
15.jún 2015 Všetky články tohto vydania  
Zákon o registri adries
Nový zákon o registri adries vytvára legislatívny rámec pre zriadenie registra adries ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov, ako referenčných údajov, teda údajov o ktorých vierohodnosti nemožno pochybovať, pretože vznikajú zo základných evidencií orgánov, ktoré ich budú poskytovať registru adries.
18.máj 2015 Všetky články tohto vydania  
Pripravuje sa v NR SR – Novela školského zákona
Návrh novely školského zákona sa dotýka viacerých oblastí školského vzdelávania. Podľa návrhu by sa mali využiť vzdelávacie štandardy ako učebné osnovy, umožnilo by sa spájanie viacerých ročníkov tried prvého stupňa základnej školy, aby školám nehrozil ich zánik, alebo by sa zaviedla povinná podmienka úspešného vykonania rozdielovej skúšky pri prestupe žiaka do inej strednej školy.
18.máj 2015 Všetky články tohto vydania