feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2021/12 Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami
Novelou zákona o obchodovaní s emisnými kvótami dochádza k technickému zabezpečeniu fungovania Modernizačného fondu, prostredníctvom ktorého má Slovenská republika prijať z Európskej investičnej banky finančné prostriedky na financovanie podpory v zmysle schémy štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva a schémy štátnej pomoci na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov.
» Export, import  
2021/12 Novela zákona o elektronických komunikáciách
Novinky sa dotkli aj zákona o elektronických komunikáciách, ktorý ma štátu priniesť nástroj na kontaktovanie telefónnych čísel, nahlásených operátormi, ktoré sa zaregistrovali do sietí mimo územia Slovenskej republiky. Uvedený nástroj má napomôcť pri realizácii kontroly prostredníctvom aplikácie eHranica, slúžiacej najmä na elimináciu prípadov zanesenia vírusu COVID-19 na územie Slovenskej republiky.
» Služby  
2021/12 Novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich a voľne rastúcich rastlín
Novelizáciou si koncom roka 2021 prešla aj oblasť regulácie chovu voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Novinkou je napríklad zákaz držby a odovzdania vybraných druhov živočíchov do držby inej osoby na území Slovenskej republiky, a to najmä za účelom regulácie súkromných a komerčných chovov veľkých mačkovitých šeliem, medveďov a primátov.
» Iné  
2021/12 Finančná pomoc pre seniorov
Snaha o zabezpečenie očkovania jednej z najviac ohrozených skupín obyvateľstva – seniorov, sa pretavila aj do legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky. Motiváciou mala byť pôvodne finančná čiastka 500 eur, v podobe očkovacie poukazu. Národná rada Slovenskej republiky však v priebehu legislatívneho procesu tento prístup zmenila a v rámci novely schválila motiváciu v podobe rôzne odstupňovanej finančnej pomoci pre seniorov.
» Verejná správa  
2021/12 Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva
Rok 2022 bude okrem iného unikátnym tým, že práve počas tohto roka sa po prvý krát uskutočnia v jeden deň voľby do orgánov samosprávy obcí a zároveň aj voľby do orgánov samosprávnych krajov. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva predstavuje rámec na prípravu podmienok pre prácu členov okrskových volebných komisií zodpovedných za zákonný priebeh hlasovania a sčítania hlasov, ako aj podmienok pre činnosť odborných sumarizačných útvarov zodpovedaných za spracovanie výsledkov volieb, pretože na nich budú kladené najvyššie nároky práve v tento volebný deň.
» Verejná správa  
2021/12 Prehľad aktuálnych schém štátnej pomoci pre podnikateľov
Podpora štátu vo vzťahu k osobám, podnikajúcim na jeho území je v dnešnej pandemickej dobe nesmierne dôležitá. V časoch hospodárskeho a ekonomického útlmu je množstvo podnikateľských subjektov na pokraji svojho prežitia, odkázaných práve na pomoc zo strany štátu. Na záver prinášame prehľad najdôležitejších schém štátnej pomoci pre podnikateľov.
» Podnikatelia  
2021/11 Novela zákona o cestnej premávke
Novelizáciou si na jeseň prešiel aj zákon o cestnej doprave, v rámci ktorého dochádza napríklad k úprave kontroly prevádzkovateľov cestnej dopravy, oblasti prepravy nebezpečných vecí, či k úprave sankcií a kompetencií vyplývajúcich z aplikácie zákona o cestnej doprave v praxi.
» Iné  
2021/11 Novela zákona o účtovníctve
Zmenami si po novom prešiel aj Register účtovných závierok, v ktorom sa zverejňujú údaje o účtovníctve rozličných subjektov. Verejná časť registra účtovných závierok sa novelou zákona o účtovníctve rozširuje napríklad o účtovné závierky pozemkových spoločenstiev, občianskych združení, či záujmových združení právnických osôb.
» Iné  
2021/11 Novela zákona o odplatách
Jedným zo sektorov, ktorý zasiahla pandémia ochorenia COVID-19 vo veľmi výraznej miere, je nepochybne sektor cestovného ruchu. Azda najciteľnejšie sa utlmenie aktivity a pohybu spoločnosti vo svete prejavilo v oblasti civilného letectva. Drastické zníženie počtu letov tak malo negatívne dôsledky najmä na likviditu leteckých dopravcov. Práve uvedenú situácia sa snaží Národná rada Slovenskej republiky riešiť prostredníctvom novely zákona o odplatách.
» Podnikatelia  
2021/11 Novela o dráhach
Novelou zákona o dráhach dochádza k úprave ustanovení, týkajúcich sa poverovania právnických osôb, potreba ktorej vyplynula z aplikačnej praxe a k ich prispôsobeniu sa zaužívaným postupom v iných členských štátoch.
» Iné  
2021/11 Novinky v oblasti používania jednorázových plastových obalov
Potreba ochrany klímy a eliminácia znečisťovania životného prostredia sa v posledných mesiacoch stávajú čoraz aktuálnejšou a dôležitejšou spoločenskou témou. Sú to práve jednorazové plastové výrobky, ktoré sa nezriedka po jednom použití vyhodia a neprimerane tak zaťažujú životné prostredie.
» Iné  
2021/11 Novela zákona o odbornom vzdelávaní
Viacerými zmenami si od roku 2022 prejde aj systém duálneho vzdelávania. Novelou zákona o odbornom vzdelávaní však dochádza nielen k úprave systému duálneho vzdelávania, ale napríklad aj k zavedeniu inštitútu nadpodnikového vzdelávacieho centra či osobitného modelu experimentálneho overovania odborov vzdelávania.
» Verejná správa  
10/2021 Novela trestného zákona
Zákonodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky priniesla aj zmeny v oblasti postihovania neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom (ďalej aj „LAHU“) a sprísnenie postihovania neoprávneného zaobchádzania s LAHU s cieľom posilnenia prevencie a ochrany obyvateľov pred závažnou trestnou činnosťou v súvislosti s neoprávneným zaobchádzaním s LAHU.
» Iné  
10/2021 Novela zákona o príspevkoch na kompenzáciu ŤZP
Národná rada Slovenskej republiky sa v tomto legislatívnom období snaží vysporiadať aj so situáciami, v ktorých môže dochádzať k nespravodlivému odopieraniu prístupu fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím k príspevku, predstavujúcemu kompenzáciu takéhoto fyzického znevýhodnenia týchto osôb.
» Iné  
10/2021 Novela zákona o životnom prostredí
Zmien sa v poslednom období dočkala aj oblasť ochrany životné prostredia, konkrétne naplnenie snáh o elimináciu negatívnych vplyvov, prameniacich zo spracovania rádioaktívneho odpadu, ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky.
» Iné  
10/2021 Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti
Pandémia a s ňou súvisiace spoločenské reštrikcie so sebou priniesli aj nezanedbateľné ekonomické problémy. Európska komisia sa prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti snaží zabezpečiť podporu investícií a reforiem v jednotlivých členských štátoch Európskej únie a to s cieľom obnoviť európsku ekonomiky a urobiť ju viac odolnou na krízy rôzneho charakteru.
» Iné  
10/2021 Zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
Novinkou v oblasti zdravotníctva je vznik Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, ktorého cieľom má byť riešenie poradenských úloh spojených s hodnotením technológií vchádzajúcich do kategorizačného procesu a tiež riešenie otázok kvality, efektívnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti
» Iné  
10/2021 Zákon o významných investíciách
Na jeseň sa Národná rada Slovenskej republiky nevyhla ani problematike vydávania osvedčení o významných investíciách. Významnú investíciu možno pri tom chápať ako investičný projekt, realizovaný právnickou osobou, ktorej zakladateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec, ak o tomto investičnom projekte rozhodla vláda Slovenskej republiky ako o projekte, ktorý je vo verejnom záujme.
» Iné  
09/2021 Novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov
Regionálne rozdiely medzi jednotlivými okresmi Slovenska sú u nás dlhodobým a akútnym spoločenským problémom. Za účelom stierania týchto rozdielov v ekonomickej vyspelosti jednotlivých okresov existuje už dlhodobo systém pomoci najmenej rozvinutým okresom. V roku 2021 sa s cieľom zefektívnenia a zvýšenia účelnosti tohto systému zavádza v príslušnej legislatíve niekoľko noviniek.
» Iné  
09/2021 Novela atómového zákona
Národná rada Slovenskej republiky sa po legislatívnych prázdninách nevyhla ani právnej úprave zákona o mierovom využívaní jadrovej energie, v rámci ktorého sa po novom vytvárajú podmienky na osobitné konanie o povolení na umiestnenie jadrového zariadenia.
» Iné  
09/2021 Novela zákona o verejnej výskumnej inštitúcii
Zmeny sa po novom dotýkajú aj problematiky verejných výskumných inštitúcií. Novinky sa prejavujú najmä v zmenách zloženia niektorých orgánov verejných výskumných inštitúcií, zmenách v spôsobe kreovania niektorých orgánov verejných výskumných inštitúcií, či v znižovaní počtu dokumentov zakladaných do zbierky listín verejných výskumných inštitúcií.
» Iné  
09/2021 Zmeny v zákone o SAV a v geologickom zákone
Novelizáciou prešla na jeseň roku 2021 aj legislatíva, týkajúca sa Slovenskej akadémie vied (ďalej len „SAV") ako jednej z našich základných vedeckých inštitúcií, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky.
» Iné  
09/2021 Novinky v zákone o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
Zmeny sa po novom dotkli aj legislatívy v oblasti vysokoškolského vzdelávania a zabezpečovania jeho kvality. Je to predovšetkým právna úprava zrušenia akreditácie habilitačného konania a akreditačného konania, ktorú novela do zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania prináša.
» Iné  
09/2021 Novela leteckého zákona
Legislatívnym zmenám sa na jeseň roku 2021 nevyhla ani problematika leteckého zákona. Novelizácia sa týka predovšetkým oblasti vykonávania výcviku leteckého personálu lietajúcich športových zariadení.
» Iné  
08/2021 Rekodifikácia Občianskeho zákonníka
Slovenská republika sa už niekoľko rokov pokúša zrealizovať rekodifikáciu súkromného práva. Predovšetkým základný právny predpis súkromného práva, Občiansky zákonník, je mnohými odborníkmi považovaný za predpis, nedostatočne reflektujúci zmeny, ktoré v spoločnosti v posledných desaťročiach nastali. Občiansky zákonník prijatý v roku 1964 tak podľa právnickej obce nedokáže napriek početným novelizáciám dostatočne reagovať na aktuálne praktické otázky súkromného práva. Rekodifikácia Občianskeho zákonníka, ako aj súkromného práva ako takého, prebieha na Slovensku už niekoľko rokov. Až v roku 2021 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo pracovné návrhy niektorých nových ustanovení Občianskeho zákonníka. Zámerom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky je postupne zverejňovať aj pracovné návrhy ďalších ustanovení budúceho Občianskeho zákonníka, ale aj zákona o obchodných spoločnostiach a družstvách. Cieľom zverejňovania uvedených pracovných návrhov jednotlivých ustanovení spolu s ich odôvodnením je najmä snaha vyvolať spoločenskú diskusiu a získať odborné podnety, ktoré by mohli navrhovanú právnu úpravu ešte modifikovať, prípadne zefektívňovať. Upozorňujeme preto, že materiály, ktoré Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo, nemajú zatiaľ legislatívnu povahu. Jedná sa len o pracovné návrhy a ich obsah sa bude pravdepodobne ešte modifikovať.
» Iné  
07/2021 Novela školského zákona
Novinky v legislatíve škôl a školských zariadení sa prejavili predovšetkým zavedením možnosti poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie v „nesieťových" zariadeniach, ale aj úpravou financovania takýchto zariadení formou príspevku na výchovu a vzdelávanie.
» Verejná správa  
07/2021 Novela zákona o fonde na podporu kultúry
Jednou z aktuálnych legislatívnych noviniek je okrem iného aj modifikácia právnej úpravy organizácií národnostných menšín. Zmeny sa dotýkajú predovšetkým oprávnenia organizácie príslušnej národnostnej menšiny navrhovať svojho zástupcu, ktorý sa zúčastní na zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej menšiny.
» Verejná správa  
07/2021 Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie
Jednou z aktuálnych spoločensko-hospodárskych tém je aj otázka hľadania nových zdrojov pre výrobu elektrickej energie, či dosahovanie tzv. uhlíkovej neutrality. Aj Národná rada Slovenskej republiky prichádza s legislatívou, ktorá sa snaží prispieť k naplneniu európskych cieľov v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a dosiahnutiu uhlíkovej neutrality.
» Iné  
07/2021 Novela zákona proti byrokracií
V aktuálnej legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky sa znova objavujú aj snahy o zníženie administratívneho zaťaženia fyzických a právnických osôb pri ich kontakte so štátnym aparátom. „Debyrokratizácia" sa dotýka predovšetkým vypustenia povinností predkladať orgánom verejnej moci viacero výpisov, či potvrdení.
» Verejná správa  
07/2021 Zmeny v oblasti postavenia zdravotníckych pracovníkov
Zmeny v slovenskej legislatíve sa po novom dotýkajú aj oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Dochádza k rozšíreniu Národného registra zdravotníckych pracovníkov o údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní a k vytvoreniu právneho základu Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti.
» Verejná správa  
2021/06 Novela zákona o štátnej správe v školstve
Jednou z najnovších aktivít v rámci legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky je aj novelizácia právnych predpisov v oblasti štátnej správy v školstve. Po novom dochádza napríklad k zjednoteniu financovania škôl a školských zariadení, snahám o elimináciu segregovania žiakov z marginalizovaných komunít, či k zmenám na úseku štátnej správy v školstve.
» Verejná správa  
2021/06 Novela zákona o zdravotnej starostlivosti
Legislatívne novinky sa dotkli aj oblasti sprístupňovania zdravotnej dokumentácie. Národná rada Slovenskej republiky sa tak snaží zabezpečiť ošetrenie prípadov, kedy pacient nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav schopný splnomocniť na sprístupňovanie údajov zo svojej písomnej zdravotnej dokumentácie ním vybranú osobu ani zvolenej osobe udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky.
» Verejná správa  
2021/06 Novela zákona o posudzovaní zhody výrobku
Nová právna úprava prichádza aj do oblasti posudzovania zhody výrobku. Rozsiahla novela prináša množstvo zmien nielen v predpisoch posudzovania zhody výrobkov, ale aj v oblasti „zákona o ekodizajne", „zákona o výbušninách", či „zákona o technickej normalizácii".
» Iné  
2021/06 Novela zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
Novelizácia sa pred letom dotkla aj oblasti dovozu a vývozu predmetov kultúrnej hodnoty. Aké sú zmeny a novinky v prípade objektov, ktoré sú z titulu svojej kultúrnej hodnoty predmetom osobitnej právnej úpravy?
» Export, import  
2021/06 Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách
K aktuálnym novinkám z dielne Národnej rady Slovenskej republiky pribudla aj novela v oblasti legislatívy cenných papierov a investičných služieb. Po novom dochádza k transponovaniu viacerých právnych predpisov Európskej únie najmä v oblasti investičných spoločností a úverových spoločností.
» Banky, finančné inštitúcie  
2021/06 Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
Koncom júna 2021 došlo aj k zmene legislatívy v oblasti spotrebnej dane z minerálneho oleja. Zmeny sa týkajú najmä osôb, ktoré podľa právnych predpisov považujeme za užívateľsky podnik a tiež ich daňových povinností, vyplývajúcich z právneho poriadku Slovenskej republiky.
» Verejná správa  
2021/05 Novinky v poskytovaní sociálnych služieb
Novelizovaná legislatíva v oblasti poskytovania sociálnych služieb sa snaží zamerať práve na tých najslabších členov spoločnosti. Zraniteľným osobám (napr. ŤZP, seniori, osoby s nepriaznivým zdravotným stavom...), ktorým sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby by sa malo v dôsledku prijatia novej legislatívy zlepšiť postavenie a posilniť ochrana ich základných ľudských práv.
» Služby  
2021/05 Novela zákona o kolektívnom investovaní
Potreba harmonizácie právneho poriadku Slovenskej republiky so záväznými predpismi Európskej únie sa nevyhla ani oblasti kolektívneho investovania. Nová legislatíva má najmä odstrániť prekážky, ktoré doteraz bránili správcom fondov kolektívneho investovania plne využívať výhody vnútorného trhu pri cezhraničnej distribúcii fondov kolektívneho investovania.
» Banky, finančné inštitúcie  
2021/05 Novela colného zákona
Národná rada Slovenskej republiky sa v máji 2021 venovala aj téme, nesúvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19. Je to práve problematika oprávnení colných orgánov pri kontrole plnenia povinností pri preprave peňažných prostriedkov v hotovosti.
» Verejná správa  
2021/05 Zmeny v oblasti príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov
Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky priniesla aj zmeny v oblasti poskytovania a čerpania príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorými sú Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Zákonodarca si od zmien sľubuje zjednodušenie procesov a zníženie administratívnej záťaže v súvislosti s príspevkami z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
» Banky, finančné inštitúcie  
2021/05 Koniec núdzového stavu - novela zákona o hospodárskej mobilizácii
Azda najaktuálnejšou témou posledného roka bola nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo kríza, spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19. Na Slovensku tak dlhé mesiace platil núdzový stav, počas ktorého legislatíva umožňuje obmedzenie rozličných práv a slobôd občanov. V máji 2021 však došlo k ukončeniu opakovane vyhláseného núdzového stavu. Napriek tomu určité obmedzenia ostávajú v platnosti, čo umožňuje nová legislatíva z dielne Národnej rady Slovenskej republiky.
» Verejná správa  
2021/05 "Kurzarbeit" (skrátená práca) v slovenskom právnom poriadku
Globálna kríza, spôsobená ochorením COVID-19 sa výraznou mierou podpísala nielen na zdravotnej, ale aj ekonomickej stránke zasiahnutých krajín. Práve na prekonanie ekonomických dopadov pandémie sa vlády jednotlivých krajín rozhodli pristúpiť k rôznym formám opatrení na pomoc najviac zasiahnutým sektorom hospodárstva, ale aj udržanie zamestnanosti. Obľúbenou formou v oblasti ochrany zamestnanosti je práve skrátená forma práce, tzv. kurzarbeit.
» Podnikatelia  
04/2021 Novinky v zákonoch v oblasti zdravotníctva
Situácia okolo pandémie ochorenia COVID-19 sa podľa posledných čísel síce pomaly zlepšuje, netreba však zabudnúť na dôsledky, či otvorené otázky, ktoré táto kríza priniesla. Budú náklady na očkovanie hradené z verejného zdravotného poistenia? Zabezpečí štát „postkovidovú" liečbu následkov ochorenia? A ako to vlastne bude zo zodpovednosťou za prípadne škody na zdraví v dôsledku povahy podanej očkovacej látky, povolenej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky?
» Iné  
04/2021 Novela zákona o štatistike
Národný štatistický systém Slovenskej republiky prešiel v prvej polovici roka 2021 výraznou legislatívnou úpravou. Národná rada Slovenskej republiky totiž prijala legislatívu, ktorou sa má realizovať projekt „Reformy zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe". Uvedený projekt reaguje na požiadavky Eurostatu na vytvorenie národnej metodiky, jej následnú štandardizáciu k povinným osobám národného štatistického systému, ktorá umožní štandardizovať proces zberu a spracovania štatistických údajov a šírenia štatistických výstupov naprieč všetkými povinnými osobami ako aj ochranu a bezpečnosť zbieraných a spracúvaných údajov.
» Verejná správa  
04/2021 Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže
Jedným z najdôležitejších atribútov zdravého podnikateľského prostredia je nepochybne spravodlivá hospodárska súťaž medzi jednotlivými subjektami, ktoré sa na nej zúčastňujú. Správne nastavenie pravidiel ochrany hospodárskej súťaže je kľúčové nielen pre podnikateľské prostredie, ale aj zabezpečenie konkurencie a kvality jednotlivých produktov, ktoré podnikatelia na trh prinášajú.
» Podnikatelia  
04/2021 Novinky v oblasti geneticky modifikovaných organizmov
Slovenská legislatíva priniesla za posledné obdobie okrem iného aj novelu, týkajúcu sa osobitej oblasti spoločenskej činnosti. Je to práve novela právnych predpisov v oblasti pestovania geneticky modifikovaných organizmov, ktorou dochádza k transponovaniu príslušnej legislatívy Európskej únie.
» Iné  
04/2021 Zmeny v oblasti podávania daňových priznaní, daňová sadzba pri predaji respirátorov a ďaľšie finančné opatrenia smerujúce k zmie
Jedným z produktov, ktoré sa v súčasnej situácii stali takmer nedostatkovým tovarom, sa stali práve respirátory FFP2, ktorých nasedenie na dýchacie cesty predstavuje podmienku vstupu do väčšiny interiérových priestorov. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia si predmetnej ochrannej pomôcky sa vynorila otázka zníženia daňovej sadzby pri jej predaji. Novinky sa dotkli aj podávania daňových priznaní, či iných finančných opatrení, zameraných na prekonanie negatívnych dôsledkov pandémie.
» Verejná správa  
04/2021 Novinky v zákone o pozemných komunikáciách
Národná rada Slovenskej republiky priniesla v rámci svojej legislatívnej činnosti v prvej polovici roka 2021 okrem iného aj zmeny v oblasti vyvlastnenia pozemkov pod pozemnými komunikáciami vo verejnom záujme, v oblasti vymedzenia cestného ochranného pásma, či oblasti kolaudačného konania pri líniových stavbách.
» Verejná správa  
PRO BONO 03/2021 Novela zákona o kritickej infraštruktúre
Problematika tzv. aktív kritickej infraštruktúry vo všeobecnosti nevzbudzuje v povedomí širokej verejnosti výrazný záujem. Napriek tomu sa nepochybne jedná o veľmi dôležitú, ba až nevyhnutnú súčasť infraštruktúry štátu. Nové legislatívne zmeny v oblasti kritickej infraštruktúry sa týkajú predovšetkým možností štátu participovať na procese kontroly činnosti prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry (ďalej len „prvok"), či procese zmien vlastníckych pomerov prevádzkovateľov prvkov. Po novom by tak mal štát vedieť efektívnejšie zabezpečiť plnenie svojich úloh vo výnimočných situáciách.
» Verejná správa  
PRO BONO 03/2021 Nové pravidlá prideľovania evidenčného čísla vozidla
Oblasť prideľovania evidenčných čísel vozidla prechádza v tomto obdobím významným prerodom. Rokmi zaužívaná prax sa mení a po novom už označenie evidenčného čísla nášho vozidla nebude reflektovať okres evidencie vozidla. Zmeny v legislatíve by mali priniesť aj zefektívnenie a zhospodárnenie procesu prideľovania evidenčných čísel vozidla.
» Verejná správa  
PRO BONO 03/2021 Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
Jednou z najdiskutovanejších spoločenských tém posledných týždňov je nepochybne tzv. legalizácia cannabidiolu (CBD). Slovensko až doteraz ako posledná z krajín Európskej únie považovala CBD za psychotropnú látku. Zástancovia iniciatív o vyradení CBD zo zoznamu psychotropných látok argumentovali predovšetkým rôznymi vedeckými štúdiami, týkajúcimi sa zdravotných benefitov cannabidiolu.
» Iné  
PRO BONO 03/2021 Novinky v oblasti koncesionárskych poplatkov
Aktuálna legislatíva prináša zmeny aj v oblasti koncesionárskych poplatkov. Doterajšia právna úprava koncesionárskych poplatkov predstavovala značnú administratívnu záťaž pre podnikateľské subjekty. Tie sú totiž oslobodené od platenia koncesionárskych poplatkov v prípade, že počet ich zamestnancov je menší ako traja. Preukazovanie počtu zamestnancov bolo však až doteraz práve na pleciach podnikateľských subjektov. Uvedená povinnosť by mala po novom prejsť na Sociálnu poisťovňu.
» Služby  
PRO BONO 03/2021 Zmeny v oblasti označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov
Právna úprava v oblasti ochrany označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov sa na Slovensku vyznačuje predovšetkým existenciou rôznych a rozdielnych úrovní právnej ochrany. Na jednej strane stoja výrobky (napr. poľnohospodárske výrobky a potraviny, víno liehoviny...), ktorých ochranu zabezpečujú na úrovni Európskej únie nariadenia, na strane druhej sú zas výrobky, súhrnne označované ako tzv. nepoľnohospodárske výrobky, ktorých ochrana označení pôvodu a zemepisných označení na úrovni Európskej únie absentuje.
» Iné  
PRO BONO 03/2021 Novinky v zákone o veterinárnej starostlivosti
Zákon o veterinárnej starostlivosti prešiel začiatkom roka 2021 zmenami a doplneniami, týkajúcimi sa úpravy spôsobu získania odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké alebo vzdelávacie účely. Zmeny predstavujú úplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely v platnom znení.
» Služby  
2021/02 Novela zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021
Jednou z aktuálnych spoločenských tém je nepochybne sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Unikátnym prvkom aktuálneho sčítania obyvateľov je predovšetkým jeho elektronická forma. Na rozdiel od sčítania obyvateľov, domov a bytov, realizovaného v roku 2010 bude sčítavanie prebiehať najmä elektronicky. Novinkou je tiež možnosť uvádzať si dve národnosti a pod. Predmetné zmeny priniesol už zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Práve uvedený právny predpis sa v januári 2021 dočkal novelizácie. Aké legislatívne zmeny teda boli na počiatku roka 2021 prijaté v kontexte sčítania obyvateľov, domov a bytov?
» Verejná správa  
2021/02 Vznik registra potravín pre potravinový semafor
V súčasnosti možno čoraz viac sledovať zmeny preferencií a správania sa spotrebiteľov pri výbere potravín. Rozhodujúcim faktorom pri výbere potravín, ktoré spoločnosť na dennej báze nakupuje, už nie je len cena. Naopak čoraz väčší dôraz mnoho spotrebiteľov kladie na pôvod, kvalitu, či zloženie potraviny. Rozhodnutie o výbere finálneho produktu tak často predstavuje najlepšiu kombináciu ceny, kvality a zloženia. Trendom je nepochybne aj vyhľadávanie tzv. bio potravín, preferovanie domácich produktov, či dôraz na kvalitu a zdravotné benefity tej ktorej potraviny. Práve z dôvodu množstva informácii, ktoré spotrebitelia berú pri nákupe potravín do úvahy, dochádza k vzniku registra potravín, ktorý bude fungovať ako „potravinový semafor" a mal by pomôcť spotrebiteľom získať presnejšie informácie o produkte a napomôcť konečnému rozhodnutiu podľa preferencií konkrétneho kupujúceho.
» Iné  
2021/02 Zmeny v oblasti doplatkov za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny
Novinkou v oblasti úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, je úprava doplatkov za uvedené položky pre najzraniteľnejších členov spoločnosti. Sú to práve zdravotne ťažko postihnutí, dôchodcovia a deti do šiestich rokov veku, ktorým by mala pomôcť nová legislatíva v oblasti doplatkov za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny.
» Verejná správa  
2021/02 Zmeny v poskytovaní gastrolístkov a novinky v oblasti práce z domu ("Home office")
Rok 2020 sa stal unikátnym a zmenil spoločenské nahliadanie na veľké množstvo oblastí ľudského života. Zmenám sa nevyhla ani oblasť zamestnanosti a pracovných podmienok. Trendom je zdá sa prechod z klasického vykonávania niektorých profesií na prácu z domu, ktorú umožňuje množstvo technických vymožeností posledných rokov. „Home office" bol pred pandémiou ochorenia COVID-19 len zriedkavo využívaným inštitútom, čomu zodpovedala aj doterajšia právna úprava. V kontexte čoraz intenzívnejšieho využívania inštitútu práce z domu (legálne ukotveného ako domácka práca a telepráca) je však potrebné reagovať aj na poli legislatívy. „Revolúciu" prežíva aj oblasť stravovania zamestnancov, v ktorej sme svedkom postupného prechodu od tzv. gastrolístkov k elektronickým stravovacím kartám, ako aj finančným príspevkom na stravovanie zamestnancov.
» Podnikatelia  
2021/02 Zmeny v oblasti vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a práv zodpovedajúcich vecnému bremenu
Jedným zo základných vecných práv je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky práve vlastnícke právo, umožňujúce určitú vec nielen mať v držbe, ale ňou aj disponovať a užívať jej plody a úžitky. Súčasťou hmotnoprávnej úpravy súkromného práva je aj inštitút vydržania. Aké zmeny nastali v slovenskej legislatíve v oblasti vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a v oblasti vydržania práv zodpovedajúcich vecnému bremenu?
» Iné  
2021/02 Novinky vo fungovaní inšpektorátov práce
Začiatkom roka 2021 dochádza k legislatívnym zmenám, smerujúcim k zefektívneniu fungovania sústavy inšpekcie práce. Legislatívne úpravy v oblasti inšpekcie práce sa zameriavajú najmä na úpravu niektorých úloh a kompetencií inšpektorátov práce a inšpektorov práce. Po novom tiež dochádza k zakotveniu nových kompetencií Národného inšpektorátu práce.
» Verejná správa  
2021/01 Reforma súdnictva
Jednou z aktuálnych tém, dlhodobo diskutovanou naprieč spoločenským aj politickým spektrom, odbornou, ale aj laickou verejnosťou, sú v slovenskom právnom prostredí zmeny v súdnom systéme, či v oblasti regionálneho usporiadania a organizácie súdov. Reforma súdnictva predstavovala objekt záujmu spoločnosti už niekoľko rokov, ale až na sklonku roka 2020 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva. Cieľom návrhu zákona je legislatívne pokryť realizáciu reformy súdnej mapy, vrátane nového usporiadania sídiel a obvodov okresných a krajských súdov, úpravy kauzálnej príslušnosti súdov ako aj zriadenia nových správnych súdov. Bonusom vyplývajúcim zo zväčšenia súdnych obvodov má byť podľa dôvodovej správy aj zníženie rizika existencie a pretrvania korupčných väzieb v súdnictve. Prehľad najdôležitejších zmien, ktoré reforma súdnictva prináša Vám predstavujeme v špeciálnom vydaní ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Verejná správa  
2020/11 Novela zákona o vysokých školách
Novela zákona o vysokých školách reaguje na stále aktuálne otázky, súvisiace sa možnosťou odnímania vysokoškolských titulov. Potrebu zmeny právnej úpravy a otvorenia otázok, týkajúcich sa možností odnímať vysokoškolské tituly vyvolali najmä nedávne informácie o podozrivom spôsobe nadobúdania vysokoškolských titulov niektorými ústavnými činiteľmi, ši poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Po vlne celospoločenskej kritiky sa mala rozprúdiť odborná debata o právnych možnostiach vysporiadania sa s nečestne, či dokonca protiprávne nadobudnutými vysokoškolskými titulmi a ich držiteľmi, prípadne o ďalšom nastavení legislatívy v oblasti získavania vysokoškolských titulov a snahe o elimináciu nežiadúceho konania pri ich nadobúdaní. Výsledkom predmetnej debaty má byť práve novela zákona o vysokých školách.
» Verejná správa  
2020/11 Novela zákona o podpore cestovného ruchu
Cestovný ruch patrí v týchto dňoch k najviac zasiahnutým segmentom podnikateľského prostredia. Reštriktívne opatrenia sa, v snahe zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, výrazne podpísali na ubytovacích zariadeniach rôzneho druhu, či iných zariadeniach cestovného ruchu. Aj napriek „miernejšiemu“ letu, kedy došlo k zvýšeniu mobility obyvateľstva sú ekonomické straty subjektov cestovného ruchu často devastačné. Jedinou možnosťou je pre takéto prevádzky pomoc od štátu, ktorá by mala byť rýchla, dostatočná a adresná.
» Podnikatelia  
2020/11 Novela zákona o sociálnom poistení
Novela zákona o sociálnom poistení prináša opatrenie, ktoré má zabezpečiť nárok na tzv. úrazový príplatok, a to v kontexte aktuálnej situácie, súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19. Osobám, vykonávajúcim činnosti so zvýšeným rizikom nákazy ochorením COVID-19 (napr. osoby pomáhajúce pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí, dobrovoľní členovia Slovenského Červeného kríža, vojaci v zálohe a mnohí ďalší) umožňuje novela, aby im nárok na úrazový príplatok vznikol len preukázaním zamestnávateľa, že ich práceneschopnosť vznikla pri práci, a to z dôvodu preukázateľného kontaktu s ochorením alebo infekčným materiálom a pod. Uvedení zamestnanci tak už nebudú musieť takúto „chorobu z povolania“ preukazovať klasickým spôsobom – uznaním choroby z povolania špecializovaným pracoviskom (napr. lekárom). Novela tiež upravuje výšku uvedeného úrazového príplatku, či povinnosť zamestnávateľa vydať dotknutým zamestnancom „potvrdenie o chorobe z povolania“.
» Verejná správa  
2020/11 Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty predstavuje rozsiahly materiál, ktorým dochádza k harmonizácii zákona o dani z pridanej hodnoty s viacerými právnymi aktami Európskej únie. Predmetná novela prináša predovšetkým zmeny v pravidlách zásielkového predaja. Pojem zásielkový predaj sa vplyvom novely zákona o dani z pridanej hodnoty mení na pojem predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie. Novela by tiež mala zabezpečiť pri „zásielkovom predaji“ dodržiavanie zásady zdanenia v mieste spotreby, či zjednodušiť administratívnu záťaž spojenú so zdaňovaním pri „zásielkovom predaji“. Novela ďalej prináša osobitné úpravy uplatňovania dane na služby dodávané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, na predaj tovaru na diaľku, vypustenie oslobodenia dovozu zásielok s hodnotou nepresahujúcou sumu 22 eur od dane a množstvo ďalších zmien.
» Podnikatelia  
2020/11 Zákon o 13. dôchodku
Nový zákon o 13. dôchodku prináša výrazne sledovanú a spoločensky diskutovanú zmenu právnej úpravy 13. dôchodkov. Po tom, ako bola začiatkom roka 2020 prijatá právna úprava 13. dôchodkov zo sociálneho poistenia, dochádza na jeseň 2020 k jej zrušeniu a nahradeniu novou úpravou, ktorá 13. dôchodok považuje za štátnu sociálnu dávku. Rozdiel medzi jednotlivými právnymi úpravami 13. dôchodkov spočíva aj v skutočnosti, že medzi prijatím prvej právnej úpravy (začiatok roka 2020, tesne pred skončením funkčného obdobia predchádzajúcej vlády) a druhej právnej úpravy (jeseň 2020) došlo ku kompletnej výmene vládnej moci v Slovenskej republike. Problematika 13. dôchodkov je tak verejnosťou ostro sledovanou témou, a to ako z hľadiska politických preferencií, tak aj otázok o zachovaní sociálnych benefitov pre občanov, poberajúcich dotknuté druhy dôchodkov.
» Verejná správa  
2020/11 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Pandémia, spôsobená ochorením COVID-19 sa, z dôvodu zavádzania prísnych reštrikčných opatrení, negatívnym spôsobom podpísala aj na oblasti kultúry. Herci, múzejníci, prevádzkovatelia kín, ale aj mnoho ďalších profesií musí v súčasnosti čeliť dôsledkom zníženej mobility obyvateľstva, zatváraniu svojich prevádzok a úbytku príjmov. Aj v oblasti kultúry je kompenzácia strát, spôsobených obmedzeniami, veľmi dôležitým opatrením na záchranu kultúrnych povolaní a kultúry ako takej.
» Iné  
2020/10 Novela zákona o prokuratúre
Cieľom novely je podľa dôvodovej správy zaviesť transparentný a širšiemu okruhu kandidátov otvorený model navrhovania a voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“) podľa štandardov pre kandidátov na funkciu ústavného sudcu, ktorý bude zohľadňovať odporúčania Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (tzv. Benátska komisia) založenej Výborom ministrov Rady Európy a prax v iných členských štátoch Európskej únie.
» Iné  
2020/10 Novinky v Trestnom zákone a Zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Novela zmenila systematické zaradenie trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, a to ich presunom medzi trestné činy proti životnému prostrediu, kam po správnosti vecne patria. Touto zmenou sa zároveň dosiahne stav, kedy skrátené vyšetrovanie o týchto trestných činoch budú vždy vykonávať vyšetrovatelia (konkrétne vyšetrovatelia odboru environmentálnej kriminality Policajného zboru).
» Iné  
2020/10 Opatrenia obmedzujúce hazard v obciach a mestách
Novela má posilniť kompetencie samosprávy a vypustiť podmienku podania petície, ktorou sa občania obce sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier. Následkom vypustenia tejto podmienky bude obciam umožnené prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zakážu hazardné hry na svojom území, čím sa posilní kompetencia samosprávy v oblasti regulácie hazardných hier.
» Podnikatelia  
2020/10 Niektoré opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR - hromadné podujatia a prevádzky
Pokračujúca situácia, spôsobená pandémiou ochorenia COVID -19 sa výrazným spôsobom neustále podpisuje aj na možnostiach organizovania a účasti na podujatiach hromadného charakteru, ale aj na pozícii a otvorenosti prevádzok rôzneho druhu. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „UVZ“) stanovujú všobecné, odporúčané, špeciálne a osobitné opatrenia.
» Verejná správa  
2020/10 Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR - cestovanie
Situácia spôsobená ochorením COVID-19, vyústila do sprísňovania protipandemických opatrení, dotýkajúcich sa najmä prekrytia horných dýchacích ciest, možnosti organizovať spoločenské podujatia hromadného charakteru, zatvárania rôznych prevádzok, či samotného cestovania a prechodu hraničných priechodov.
» Verejná správa  
2020/10 Prehľad najdôležitejších zmien, ktoré priniesla novela zákona o odpadoch
Novela stabilizuje systém nakladania s triedeným zberom komunálnych odpadov – odpadov z obalov a neobalových výrobkov tak, aby bol v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov, napr. predísť opakovaniu situácie, ktorá nastala začiatkom roka 2020, kedy okolo 400 obcí z dôvodu vyhýbania sa plneniu zákonných povinností niektorých výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov, nemalo uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly. Ide o niekoľko opatrení, ako je stabilizovanie vzťahov, povinnosť uhradiť náklady za zabezpečenie triedeného zberu a následného zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, posun zverejnenia údajov potrebných na stabilizovanie systému kolektívneho nakladania s odpadom z obalov a odpadom z neobalových výrobkov.
» Verejná správa  
2020/09 Zmeny v poskytovaní nemocenského a v možnosti opätovného dojednania alebo predĺženia pracovného pomeru na dobu určitú
Dňa 09. júna 2020 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 157/2020 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“).
» Iné  
2020/09 Zmeny v činnosti športových organizácií
Dňa 04. júna 2020 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 148/2020 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“).
» Iné  
2020/09 Ekonomické dopady pandémie a ich vplyv na zmenu štátneho rozpočtu na rok 2020
Dňa 14. júla 2020 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 217/2020 Z. z. (ďalej len „novela“) , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 v znení neskoršieho predpisu (ďalej len „zákon o štátnom rozpočte“).
» Verejná správa  
2020/09 Zmeny v oblasti nakladania so zdravotníckymi pomôckami, spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19
Dňa 09. júna 2020 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 165/2020 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem zákona o liekoch sa novelou dopĺňajú aj (1) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) a (2) zákon č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“).
» Verejná správa  
2020/09 Zákon o mimoriadnych štátnych zárukách
Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 04. júna 2020 zákon č. 149/2020 Z. z. o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o mimoriadnych štátnych zárukách“).
» Podnikatelia  
2020/09 Novinky v oblasti likvidácie obchodných spoločností
Dňa 01. októbra 2020 nadobudne účinnosť Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 193/2020 Z. z. (ďalej len „vyhláška“), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii. Vyhláška vstúpila do platnosti dňa 09. júla 2020 a obsahovo je zameraná na úpravu likvidácie obchodných spoločností.
» Podnikatelia  
2020/06 Dopady ochorenia COVID-19 na dopravu, výstavbu, bytovú politiku a cestovný ruch
Účelom novely zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID – 19, je zavedenie legislatívnych opatrení v oblasti pôsobnosti ministerstva tak, aby bolo možné vhodným spôsobom znížiť riziko ohrozenia verejného zdravia a zmierniť negatívne dopady na oblasti cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy, výstavby, bytovej politiky a cestovného ruchu.
» Iné