feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Náš tím » Martin Táby

Martin Táby

JUDr. Martin Táby získal právnické vzdelanie na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, ktorú úspešne ukončil v máji 2013.

Počas vysokoškolského štúdia nadobudol praktické vedomosti na stáži na Okresnej prokuratúre v Nitre. Bližšie sa venoval súťažnému právu Európskej únie, z ktorého úspešne obhájil svoju diplomovú prácu.

Okrem iných oblastí práva je prioritne zameraný na právo trestné, z ktorého úspešne vykonal rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu.

Martin sa vo svojej praxi zameriava na sporovú agendu a občianskoprávne spory s dôrazom na procesnú stránku.

Martin Táby je zapísaný v zozname advokátskych koncipientov Slovenskej advokátskej komory.

Ovláda anglický jazyk.