feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Novinky » Novinky

Novinky

Register partnerov verejného sektora
Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť nový zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý po novom uložil povinnosť každej zákonom určenej fyzickej alebo právnickej osobe vystupujúcej v právnom vzťahu so štátom, v rámci ktorého čerpá finančné, resp. iné plnenia z verejných zdrojov, aby splnila registračnú povinnosť. Nový zákon predmetnú povinnosť deleguje okrem iných subjektov aj na advokátov, pričom advokátska kancelária Čarnogurský ULC s.r.o. klientom poskytuje služby v zákonom vymedzenom rozsahu prostredníctvom činnosti tzv. oprávnenej osoby. Bližšie informácie nájdete v priloženom špeciálnom vydaní nášho bulletinu ČARNOGURSKÝ ULC PRO BONO, ako aj na našej novej webovej stránke. V prípade záujmu o služby advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC s.r.o. ako oprávnenej osoby v zmysle nového zákona a o Vašu registráciu za partnera verejného sektora, prosím kontaktujte nás prostredníctvom našej novej webovej stránky, emailom na office@ulclegal.com alebo na telefónnom čísle 02-57201717. Rovnako tak v prípade Vášho záujmu o spoluprácu s advokátskou kanceláriu Čarnogurský ULC s.r.o., prosím rezervujte si konzultačné stretnutie v našom sídle na Tvarožkovej ulici č. 5 v Bratislave alebo nám priamo zašlite vyplnenú Dohodu o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora a advokátska kancelária Čarnogurský ULC s.r.o. vykoná ako Vaša oprávnená osoba všetky úkony nevyhnutné pre úspešnú registráciu Vašej spoločnosti do registra partnerov verejného sektora.
24.marec 2017 » Celý článok  
Je Ukrajina stále vhodným trhom na podnikanie?
Dňa 11. apríla 2014 sa v priestoroch advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC na Tvarožkovej 5 v Bratislave uskutočnil odborný seminár so zameraním na aktuálne podmienky podnikateľského a investičného prostredia u nášho východného suseda. Opätovný záujem predstaviteľov právnických osôb a obchodných spoločností, ale aj fyzických osôb značí, že pomerne veľký zákaznícky potenciál, lacnejšia pracovná sila spolu s potrebou spoznať menej známy mechanizmus podnikania s východnými partnermi, sú významnými motívmi pretrvávajúceho záujmu o potenciálne nadviazanie vzťahov s ukrajinským trhom. Predmetnú problematiku predniesla Helen Vishnyakova, vedúci partner ukrajinskej pobočky advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC a Iľja Rogač, právnik pracujúci v slovenskej pobočke s bohatými skúsenosťami v uvedenej právnej sfére.
15.apríl 2014 » Celý článok  
Slovakia Investment Guide 2014
Advokátska kancelária Čarnogurský ULC Vám tento rok opätovne prináša aktualizovaný prehľad podnikateľského prostredia na Slovensku v anglickom jazyku. Dokument pod názvom Slovakia Investment Guide 2014 vo formáte pdf si je voľne dostupný na stiahnutie v priloženom linku: Čarnogurský ULC Slovakia Investment Guide 2014
01.apríl 2014 » Celý článok  
Záujem ukrajinských podnikateľov o možnosti investovania na Slovensku
Advokátska kancelária Čarnogurský & Vishnyakova ULC nedávno zorganizovala v Kyjeve seminár pre ukrajinských podnikateľov a investorov s tematikou obchodno - investičných možností na Slovensku. Je nesporné, že popri iných dôvodoch je práve aktuálna napätá zahraničnopolitická situácia na Ukrajine jedným z argumentov pre tamojších podnikateľov a potenciálnych investorov, prečo majú záujem rozšíriť, alternatívne aj preniesť svoje aktivity do susedných krajín, Slovenskú republiku nevynímajúc. Člen tímu právnikov slovenskej pobočky advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC, Iľja Rogač, prezentoval potenciálnym záujemcom právny rámec podnikania a investovania na Slovensku, možnosti podnikania u nás, zakladanie obchodných spoločností u nás a pobočiek a v neposlednom rade aj právnu ochranu pred nezákonným konaním iných subjektov na Slovensku. Pre pokračujúci záujem o uvedenú problematiku, advokátska kancelária Čarnogurský ULC plánuje usporadúvať semináre s podobnou tematikou aj do budúcna.
10.december 2013 » Celý článok  
Pokračovanie odborných seminárov o podnikaní na Slovensku
Pre veľký úspech Advokátska kancelária Čarnogurský ULC v spolupráci so svojou kyjevskou pobočkou Čarnogurský a Vishnyakova ULC aj naďalej pokračujú v organizovaní seminárov s tematikou o možnostiach podnikania a získania pobytu na Slovensku. Dňa 26. Septembra 2013 sa uskutočnil ďalší seminár v Prešove, kde Iľja Rogač, advokátsky koncipient z advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC a Helen Vishnyakova, vedúci partner kyjevskej pobočky advokátskej kancelárie Čarnogurský a Vishnyakova ULC, prezentovali podnikateľské prostredie na Slovensku ako ideálne miesto pre vstup ukrajinských investorov. Súčasťou semináru bolo vysvetlenie detailov právnej úpravy podnikania na Slovensku a jeho foriem, možnosti udelenia prechodného a trvalého pobytu, podmienky pre získanie štátnej investičnej pomoci a objasnenie iných otázok, ktoré najviac zaujímajú ukrajinských podnikateľov. Seminár prebiehal v ruskom jazyku. Značný záujem o semináre reflektuje skutočnosť, že Slovenská republika je naďalej atraktívnou krajinou pre zahraničných investorov a stále existuje dopyt po podnikaní na Slovensku.
02.október 2013 » Celý článok  
Iľja Rogač sa zúčastnil odborných seminárov „Slovensko – Vaša cesta do stredu Európy“
Advokátska kancelária Čarnogurský ULC v spolupráci so svojou kyjevskou pobočkou Čarnogurský a Vishnyakova ULC organizujú semináre o možnostiach podnikania a získania pobytu na Slovensku. V priebehu augusta bolo v Kyjeve uskutočnených niekoľko seminárov „Slovensko - Vaša cesta do stredu Európy", na ktorých Iľja Rogač, advokátsky koncipient z advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC a Helen Vishnyakova, vedúci partner kyjevskej pobočky advokátskej kancelárie Čarnogurský a Vishnyakova ULC, odprezentovali Slovenskú republiku ako ideálne miesto pre vstup ukrajinských investorov. Na seminároch bol podrobne vysvetlený právny rámec podnikania na Slovensku, možnosti a právne formy podnikania na Slovensku spolu s prezentovaním praktických skúseností z tejto oblasti. Témou seminárov bola aj problematika pobytu občanov tretích krajín na Slovensku a proces pri jeho udeľovaní. Záujem o semináre bol značný, čoho dôkazom bola veľká účasť poslucháčov reprezentujúcich rôzne podnikateľské sféry.
16.september 2013 » Celý článok  
Helen Vishnyakova sa zúčastnila Slovensko - Ukrajinského podnikateľského fóra
Helen Vishnyakova, partner medzinárodnej právnickej spoločnosti Čarnogurský a Vishnyakova ULC, sa zúčastnila Slovensko - Ukrajinského podnikateľského fóra počas zasadnutia IV. Medzivládnej komisie o ekonomickej, vedeckej a technickej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Podujatie sa konalo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky v Bratislave dňa 6. júna 2013.
27.jún 2013 » Celý článok  
Slovak Investment Guide 2013 in Arabic as well!
The Čarnogurský ULC law firm has prepared a useful in-depth overview of the Slovak business environment in the Arabic language for you.
03.jún 2013 » Celý článok  
Slovak Investment Guide 2013
Advokátska kancelária Čarnogurský ULC Vám tento rok opäť prináša aktualizovaný prehľad podnikateľského prostredia na Slovensku v anglickom jazyku.
21.máj 2013 » Celý článok  
Seminár na pôde Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyseľnej komory
V apríli 2013 sme usporiadali v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou komorou ďalší zo seminárov venovaný Nekalej súťaži v podnikateľskom prostredí.
11.apríl 2013 » Celý článok