sme Vašou silnou stránkou

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Novinky » Tlačové správy

Tlačové správy

Ústavný súd SR vyhovel ústavnej sťažnosti Slovenskej republiky
Bratislava, 24. október 2017 – Advokátskej kancelárii Čarnogurský ULC s.r.o. ako právnemu zástupcovi Slovenskej republiky - Ministerstva hospodárstva SR, v civilnom sporovom konaní žalobcu, cyperskej spoločnosti GRATIO HOLDINGS LTD. o určenie vlastníckeho práva k majetku Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu okysličených rúd na Ukrajine (KŤUK), v ktorom vystupuje Slovenská republika – Ministerstvo hospodárstva SR ako žalovaná strana, bol doručený nález Ústavného súdu SR v konaní o ústavnej sťažnosti, ktorou Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva SR ako sťažovateľ napádala rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave. V tejto právnej veci, známej ako kauza KŤUK, Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že základné práva Slovenskej republiky – Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v súvislosti s jej súdnym sporom s cyperskou spoločnosťou GRATIO HOLDINGS LTD. boli porušené a zároveň zrušil ústavnou sťažnosťou napádané rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 26. februára 2015. Krajský súd v Bratislave ústavnou sťažnosťou napádaným rozsudkom nevyhovel podanému odvolaniu Slovenskej republiky – Ministerstva hospodárstva SR a potvrdil rozhodnutie Okresného súdu Bratislava III, ktorým tamojší súd určil, že vlastníkom dotknutého majetku KŤUK je cyperská spoločnosť GRATIO HOLDINGS LTD. Ústavný súd SR v aktuálnom náleze vyslovil nielen porušenie ústavných práv Slovenskej republiky, ale zároveň zrušil napádaný rozsudok Krajského súdu v Bratislave a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Ústavný súd SR v odôvodnení nálezu okrem iného konštatoval, že zrušil napádaný rozsudok Krajského súdu v Bratislave „pre jeho extrémne nesprávne právne posúdenie veci dané najmä spôsobom aplikácie ukrajinského práva, a to i v kontexte so s tým spojenými skutkovými otázkami.“ Predsedníčka Ústavného súdu SR, JUDr. Ivetta Macejková, PhD. zverejnila prostredníctvom tlačovej informácie č. 80/2017 stanovisko, v ktorom zhrnula aktuálnu rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu SR týkajúcu sa prelomových a právne významných rozhodnutí a ako právne významné rozhodnutie a konanie rezonujúce vo verejnosti a v médiách, označila okrem iných tiež konanie vo veci určenia vlastníckeho práva k hnuteľným veciam nachádzajúcim sa v Krivorožskom ťažobnom a úpravárenskom kombináte okysličených rúd na Ukrajine, pričom v predmetnom stanovisku konštatovala, že „Ústavný súd vyhovel sťažnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, keďže konajúce súdy pri aplikácii práva cudzieho štátu postupovali izolovane a neaplikovali ho v celistvosti a s ohľadom na judikatúru daného štátu.“ Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací bude musieť vo veci nanovo zákonne rozhodnúť, vysporiadať sa s namietanými vadami a bude viazaný právnym názorom Ústavného súdu SR.
25.október 2017 » Celý článok  
Krajský súd v Trnave dal arcibiskupovi Jánovi Sokolovi za pravdu
Bratislava, 22. september 2015 – Advokátskej kancelárii Čarnogurský ULC s.r.o. ako právnemu zástupcovi Mons. Jána Sokola bolo dnes doručené rozhodnutie Krajského súdu v Trnave v súdnom spore o ochranu osobnosti vedenom proti W PRESS a.s., vydavateľovi časopisu .týždeň. V tejto kauze Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že základné práva arcibiskupa Jána Sokola v súvislosti s jeho súdnym sporom s vydavateľom časopisu .týždeň boli porušené a zároveň zrušil rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z októbra 2014 a Krajského súdu v Trnave z mája 2013. Krajský súd v Trnave, ktorý opätovne rozhodoval o podanom odvolaní Mons. Jána Sokola, dospel k záveru, že odvolanie Mons. Jána Sokola je dôvodné a preto napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým jeho žalobu na ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy zamietol, zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. Odvolací súd okrem iného dospel k záveru, že výroky obsiahnuté v článkoch časopisu .týždeň v čísle 21/2009, podla ktorých Mons. Ján Sokol v roku 1998 previedol na účet bývalého agenta ŠTB Štefana Náhlika postupne 500 miliónov SK sú skutkovými tvrdeniami, ktorých pravdivosť vydavateľ časopisu .týždeň v konaní nepreukázal. Prvostupňový súd bude musieť vo veci nanovo rozhodnúť spôsobom, ktorý bude zodpovedať najmä hmotnému právu a judikatúre nielen súdov Slovenskej republiky, ale aj Európskeho súdu pre ľudské práva.
22.september 2015 » Celý článok  
Uskutočnil sa ďalší seminár pre slovenské podnikateľské subjekty
Advokátska kancelária Čarnogurský ULC v spolupráci so svojou ukrajinskou pobočkou Čarnogurský & Vishnyakova ULC so sídlom v Kyjeve, opätovne zorganizovali odborný seminár určený pre predstaviteľov obchodných spoločností, podnikateľov, ale aj pre fyzické osoby, ktorí sa zaujímajú o rozšírenie svojich podnikateľských aktivít na východ od našich hraníc a plánujú vstúpiť na ukrajinský trh. Seminár sa uskutočnil dňa 24. januára 2014 v priestoroch advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC v Bratislave. Hlavným prednášajúcim bola Helen Vishnyakova, vedúci partner a advokát ukrajinskej pobočky Čarnogurský & Vishnyakova ULC a Iľja Rogač z advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC. Značný záujem a bohatá účasť svedčí o skutočnosti, že ani napätá vnútropolitická situácia u nášho východného suseda neodrádza našich podnikateľov od investovania a podnikania na Ukrajine. Obsahom programu seminára boli najmä informácie o možnostiach vstupu slovenských podnikateľov na ukrajinský trh, pričom bol detailnejšie objasnený proces založenia obchodného zastupiteľstva a obchodnej spoločnosti na Ukrajine. V prezentácii bola tiež vysvetlená daňová sústava, ako aj uvedené sociálne a zdravotné odvody na zamestnancov v Ukrajine. Okrajovo boli spomenuté colné režimy, vrátane ochranných mechanizmov podnikania slovenských podnikateľov na ukrajinskom trhu. Prednášajúci Helen Vishnyakova a Iľja Rogač zároveň poskytli účastníkom seminára množstvo praktických rád a uviedli situácie, s ktorými sa stretávali klienti v praxi. Taktiež prednášajúci poukázali na osobitosti obchodovania s ukrajinskými partnermi. V rámci záverečnej voľnej diskusie využili účastníci možnosť prekonzultovať individuálne otázky týkajúce sa vlastnej oblasti podnikania. Vzhľadom na veľký záujem o seminár si dovoľujeme touto cestou oznámiť, že podobné semináre o podnikaní na Ukrajine bude advokátska kancelária Čarnogurský ULC organizovať aj naďalej.
28.január 2014 » Celý článok  
Udialo sa: seminár o investičnom prostredí a osobitostiach podnikania na Ukrajine pre slovenských podnikateľov
Dňa 28. novembra 2013 uskutočnili Helen Vishnyakova a Iľja Rogač z Medzinárodnej advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský & Vishnyakova ULC v Bratislave seminár o investičnom prostredí a špecifikách podnikania na Ukrajine pre slovenských podnikateľov. Zvýšený záujem účastníkov seminára je jasným dôkazom toho, že Ukrajina je naďalej atraktívnou krajinou pre investorov zo susedných štátov, kam patrí aj Slovensko. Na seminári boli prezentované výhody ukrajinského investičného prostredia ako aj najúspešnejšie investičné projekty slovenských podnikateľov na Ukrajine. Účastníkom seminára boli tiež poskytnuté praktické informácie o možnostiach vstupu na ukrajinský trh a založenia obchodnej spoločnosti na Ukrajine, informácie o procedúre vývozu a dovozu tovarov z Ukrajiny, ako aj mnoho ďalších zaujímavých informácií. Okrem iného, Helen Vishnyakova a Iľja Rogač poskytli účastníkom seminára informácie o osobitostiach podnikateľského prostredia a podnikateľskej kultúry na Ukrajine, ako aj informácie o minimalizácií rizík pre zahraničných investorov pri spolupráci s ukrajinskými obchodnými partnermi. V priebehu seminára preto boli poskytnuté nielen teoretické, ale aj konkrétne praktické rady o podnikaní na Ukrajine pre slovenských podnikateľov. Každý z účastníkov seminára tak mal možnosť bližšie prediskutovať otázky týkajúce sa jeho sféry podnikania alebo jeho individuálnej situácie.
21.január 2014 » Celý článok  
Dmitriy Sichkar usporiadal workshop so zameraním na právne aspekty v stavebníctve - Ukrajina
Dňa 7. Augusta 2013 zorganizoval Dmitriy Sichkar, právny zástupca kyjevskej pobočky advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC, workshop na tému „Povoľovanie dokumentácie v stavebníctve. Nové ustanovenia a tendencie v regulácií stavebníctva na Ukrajine". Workshop sa konal v business centre „LIGA". Dmitriy sa dotkol najdôležitejších tém z oblasti stavebníctva, najmä pokiaľ ide o otázky týkajúce sa získania povoľovacích dokumentov, podrobností stanovovania zložitostí objektov, formalizácie a registrácie stavebných objektov, implementácie medzinárodných zmlúv podľa štandardov FIDIC.
16.august 2013 » Celý článok  
Regionálne stretnutie s cieľom rozšíriť prax pro bono služieb – Ukrajina
Dňa 29. júla 2013 sa konalo regionálne stretnutie vedúcich advokátov a predstaviteľov advokátskych kancelárií. Jeho cieľom bolo podporiť a rozšíriť prax poskytovania pro bono služieb medzi advokátskymi kanceláriami spolu s očakávaním, že uvedená forma bude do praxe uvádzaná aj na trvalejšom základe. Jeden z vedúcich partnerov kyjevskej pobočky advokátskej kancelárie Čarnogurský / Vishnyakova ULC, Dmitriy Sichkar sa stretnutia zúčastnil a navrhol rad konceptov rozvoja pro bono služieb do praxe. Na druhej strane, advokátska kancelária Čarnogurský ULC aktívne podporuje pro bono prax prostredníctvom vydávania mesačného bulletinu, prinášajúceho sumarizovanie a preskúmavanie aktuálnych legislatívnych zmien, čo tvorí jeden z rámcov pre vykreslenie pro bono právnych služieb.
16.august 2013 » Celý článok  
O energetickej bezpečnosti Slovenska píšeme v Connection 01/02 2013
V časopise Connection 01/02, ktorý vydáva Americká obchodná komora, sa dočítate v článku Mgr. Iľju Rogača z našej advokátskej kancelárie "The energy security of the Slovak Republic" o aktuálnej otázke energetickej bezpečnosti.
02.marec 2013 » Celý článok  
Publikácia v Connection 11/12 2012
V ďalšom čísle časopisu Connection venovaného korporátnej zodpovednosti a filantropii, vydávaného Americkou obchodnou komorou, sa dočítate v článku JUDr. Paulíny Ondrášikovej "Working parents" o zmenách v Zákonníku práce a ich vplyve na pracovný život rodičov.
03.január 2013 » Celý článok  
Čarnogurský ULC publikácia v INVESTMENT Advisory Guide 2012/2013
Redakcia The Slovak Spectator prináša aj v tomto roku edíciu časopisu INVESTMENT Advisory Guide, v ktorom sa zameriava predovšetkým na výzvy pre podnikateľov v Slovenskej republike v nastávajúcom období. V tohto ročnej publikácií sa Mgr. Linda Beláková pôsobiaca v našej advokátskej kancelárii venuje problematike právnej úpravy nekalej súťaže v podmienkach Slovenskej republiky, ktorá predstavuje jednu z najdiskutovanejších tém v podnikateľskom prostredí. V článku s názvom "Dealing with unfair competition in the Slovak Republic" sa dočítate o rozsahu právnej ochrany proti nekalosúťažným konaniam ako aj o možných spôsoboch obrany voči takémuto správaniu sa iných súťažiteľov.
12.november 2012 » Celý článok  
Článok v Connection 09/10 2012
V september/október 2012 čísle časopisu Connection, vydávaného Americkou obchodnou komorou sa dočítate v článku "Will you still prefer to employ student?" či sa aj naďalej oplatí zamestnávateľom zamestnávať dohodárov, ktorými sú často študenti. Autorkou článku je právnička z našej advokátskej kancelárie JUDr. Paulína Ondrášiková.
08.november 2012 » Celý článok