feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » O nás » Náš prístup

Prístup

Advokátska kancelária Čarnogurský ULC sa snaží o vysokú profesionálnu kvalitu a štandard poskytovaného právneho poradenstva. Našim právnikom je vlastná snaha dosahovať vo svojej práci tie najlepšie výsledky, čo je vlastnosť, ktorou musí v odbore disponovať každý renomovaný profesionál. Primárnym cieľom našej práce je poskytnúť klientovi vysokú kvalitu služieb, ktoré budú skutočne efektívne. I z tohto dôvodu pracujeme tak, aby sme so všetkou citlivosťou porozumeli potrebám a záujmom klienta.

Pre našu prácu sú charakteristické nasledovné princípy:

Odborná kompetencia
Pre advokátsku kanceláriu Čarnogurský ULC je dôležité zamestnávať vysoko erudovaných právnikov s dlhoročnými skúsenosťami. Súčasne však dávame príležitosť i čerstvým absolventom, ktorí u nás získavajú nielen cenné skúsenosti, ale sú pre kanceláriu prínosom, keďže prinášajú i nové právne trendy, s ktorými sa oboznámili ešte počas štúdia na univerzite. Naši právnici sú spôsobilí dorozumieť sa v niekoľkých jazykoch, predovšetkým v anglickom, ale i nemeckom, francúzskom, ruskom, českom alebo talianskom.

Tímová práca
Advokátska kancelária Čarnogurský ULC poskytuje svojim klientom dôkladnú právnu starostlivosť. Náš spôsob práce je postavený na tímovej spolupráci, preto každom prípade pracuje vždy starostlivo zostavený väčší či menší tím spolupracujúcich právnikov, ktorí spoločne hľadajú tie najvhodnejšie riešenia pre klienta. Tímovú prácu uprednostňujeme z mnohých dôvodov, najmä však preto, že je ideálnou metódou, ako dospieť spomedzi niekoľkých právnych názorov k tomu najvhodnejšiemu právnemu odporúčaniu. Právnici pracujúci v tíme sa súčasne vedia kedykoľvek zastúpiť, čo zabezpečuje kontinuálnu, ničím neprerušovanú prácu na prípade.

Vysoká úroveň právnej kreativity
Advokátska kancelária Čarnogurský ULC si zakladá na tom, aby i zložité záležitosti boli v prospech klienta riešené čo najjednoduchšie a najefektívnejšie. I preto je jedným z určujúcich aspektov našej práce kreativita, ktorá v práve, spolu s vysokou úrovňou odbornej erudície, zaručuje tie najlepšie výsledky. Predpokladá rozsiahlu hĺbku vedomostí i z iných, neprávnych odborov a flexibilné uvažovanie jednotlivcov. Aj z týchto dôvodov v našej práci kladieme na kreatívny prístup mimoriadny dôraz.

Efektívne riešenia šité na mieru
Našim cieľom je byť neoddeliteľnou súčasťou partnerovho úspechu, preto ku každému zo svojich klientov pristupuje advokátska kancelária Čarnogurský ULC individuálne. Pri našej práci zohľadňujeme špecifické potreby a nároky klientov, vždy pripravujeme riešenia šité na mieru, ktoré zodpovedajú súčasným potrebám i požiadavkám klienta, a zároveň poskytnú priestor pre budúci rozvoj.

Komunikácia
Advokátska kancelária Čarnogurský ULC uprednostňuje dlhotrvajúce partnerstvá a kontinuálnu prácu v prospech klienta tak, aby mu bola poskytovaná komplexná právna starostlivosť. Aby sme boli úspešní my, musí byť úspešný a spokojný predovšetkým náš klient. Aby sme dosiahli súlad medzi očakávaniami a potrebami klienta, udržiavame s ním nepretržitý kontakt a komunikáciu, v rámci ktorých spoločne vytyčujeme ako ciele vzájomnej spolupráce, tak i rozpočet poskytovaných právnych služieb a súvisiacich nákladov.

Diskrétnosť
Vzťah advokáta a klienta musí byť vždy založený na vzájomnej dôvere. Povinnosť mlčanlivosti je na advokátsku kanceláriu Čarnogurský ULC uložená zákonom o advokácii. Podľa tohto zákona je advokát povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie a pozbaviť ho povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient a po smrti či zániku klienta iba jeho právny nástupca, pričom súhlas musí mať písomnú formu. Diskrétnosť advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC je zaručená bez ohľadu na existenciu takejto zákonnej povinnosti. Naši právnici zachovávajú vysokú úroveň lojality voči klientom a realizujú všetky opatrenia smerujúce k tomu, aby za žiadnych okolností nedošlo k úniku informácií.

Prísne etické štandardy
Advokátska kancelária Čarnogurský ULC si zakladá na dodržiavaní profesionálnej etiky a stavovskej cti. Vysoký dôraz kladieme na ochranu záujmov klienta, zachovanie dôvernosti získaných informácií a rešpektovanie advokátskeho tajomstva, ako i predchádzaniu akéhokoľvek konfliktu záujmov, ktorý by mohol vyvstať. Popri prirodzených etických požiadavkách vo vzťahu ku klientovi dbáme na zachovávanie vysokej úrovne etických štandardov i vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu a životnému prostrediu.

Spokojný klient
Pracovným krédom advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC je pracovať tak, aby boli splnené a prekonané očakávania klienta. Uvedomujeme si, že voľba advokátskej kancelárie je jedným z rozhodujúcich podnikateľských rozhodnutí. Popri odbornej fundovanosti má preto klient i právo na právnika, ktorý jeho podnikanie pozitívne zhodnotí a pracuje efektívne a citlivo voči vynaloženým nákladom na jeho služby. Všetka naša práca je preto nasmerovaná tak, aby bol na jej konci predovšetkým spokojný klient.