feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » O nás » Poplatky

Poplatky

Služby Čarnogurský ULC sú zárukou nadobudnutia kvality a efektivity projektov, keďže umožňujú včasné diagnostikovanie potenciálnych problémov a sporov a odstránenie či zníženie zbytočných nákladov s nimi súvisiacich. Nachádzanie vhodných riešení vyžaduje nielen znalosť platného práva, ale aj vysoký štandard osobnej angažovanosti v prípade. Právnici ULC nachádzajú vhodné riešenia. 

Výška odmeny závisí od rozsahu právnych služieb a dohody medzi klientom a advokátom. Pred samotným poskytnutím právnej pomoci prediskutujeme s klientom spôsob určenia odmeny za služby kancelárie. Presnú kalkuláciu odmeny poskytneme po preštudovaní materiálov, čo umožní odhadnúť náročnosť prípadu. Za nami poskytované právne služby si advokátska kancelária Čarnogurský ULC účtuje odmenu v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmene advokátov za poskytovanie právnych služieb, a to formou hodinovej, podielovej, tarifnej alebo paušálnej odmeny, vždy na základe vzájomnej dohody s klientom. Okrem odmeny má advokát voči klientovi právo na náhradu hotových, účelne vynaložených výdavkov a na náhradu za stratu času. Do odmeny sa nezahŕňajú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne, správne a iné poplatky, výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy a iné.