Banky, finančné inštitúcie

Zmeny v oblasti spotrebiteľských úverov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2007

V oblasti spotrebiteľských úverov boli s účinnosťou odo dňa 1. januára 2008 vykonané významné zmeny, ktoré zakotvila novela zákona o spotrebiteľských úveroch vykonaná zákonom č. 568/2007 Z. z. a následne vyhláškou MF SR č. 620/2007 Z. z., ktorou bol ustanovený vzor formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ako aj vyhláškou MF SR č. 660/2007 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery. ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v tomto čísle prináša prehľad najdôležitejších zmien v tejto oblasti.
S účinnosťou odo dňa 1. januára 2008 sa novelizuje zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch v znení neskorších predpisov. Novelizácia bola vykonaná zákonom č. 568/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „novela zákona o spotrebiteľských úveroch“ alebo len „novela“).

Novelou zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o spotrebiteľských úveroch“) precizuje definícia spotrebiteľského úveru aj dikcia týkajúca sa poplatkov, z ktorej je po úprave zrejmé, že poplatky sa platia priebežne a nielen v okamihu poskytnutia úveru, a teda nie sú jednorazové.

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch ďalej zakotvuje, že odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru nesmie prevýšiť výšku ustanovenú nariadením vlády, pričom nie je rozhodujúce, či odplatou je úrok alebo poplatok. Priemerné hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov budú stanovované pre viacero typov spotrebiteľských úverov rozlíšených podľa splatnosti a účelovosti, čo bude napomáhať aj sudcom pri rozhodovaní o úžere.

Novela priniesla zmeny aj v úprave náležitostí zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktoré sa zlúčili, zmenili a doplnili. Podľa nového znenia § 4 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch musí zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahovať v prvom rade identifikáciu zmluvných strán, teda veriteľa a spotrebiteľa. V prípade, že vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza na spotrebiteľa okamihom odovzdania a prevzatia tovaru alebo služby (ako napríklad pri leasingu), musí byť spotrebiteľovi zo zmluvy jasné, kto je vlastníkom tovaru alebo služby, a za akých podmienok spotrebiteľ môže nadobudnúť vlastnícke práva k tomuto tovaru alebo službe. Spotrebiteľ musí byť informovaný, v akých termínoch, resp. v ktorý deň, v akej výške a ako dlho je povinný plniť si povinnosti (splácať istinu, úroky či iné poplatky) vyplývajúce mu zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Ak spotrebiteľ bude chcieť úver predčasne splatiť, musí byť v zmluve o spotrebiteľskom úvere informovaný, či bude veriteľ požadovať poplatok za predčasné splatenie, a ak áno, ako sa určí jeho výška, ale aj ďalšie náležitosti zakotvené novelou. Novelou sa výslovne ustanovuje, že spotrebiteľ musí obdržať jedno vyhotovenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

V súvislosti s poskytovaním úveru od spotrebiteľa alebo inej osoby sa zakazuje splniť dlh zmenkou alebo šekom. Veriteľ smie prijať od dlžníka zmenku alebo šek na zabezpečenie svojich nárokov zo spotrebiteľského úveru, len ak ide o zabezpečovaciu zmenku a zmenková suma v čase vyplnenia je maximálne vo výške aktuálnej výšky nesplateného spotrebiteľského úveru a príslušenstva (vrátane zmluvných pokút a iných nárokov veriteľa zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere) vo výške maximálne 30% istiny poskytnutého spotrebiteľského úveru. Ak je v rozpore s uvedeným zmenka aj tak prijatá či vyplnená veriteľom, veriteľ ju nesmie prijať a je povinný ju dlžníkovi kedykoľvek na požiadanie vydať. Citované znenie ustanovenia § 4 ods. 6 zákona o spotrebiteľských úveroch platí aj v prípade zmeny majiteľa zmenky alebo postúpenia práv zo zmenky.

Spotrebiteľ má naďalej právo splatiť spotrebiteľský úver pred termínom splatnosti dohodnutým v zmluve o spotrebiteľskom úvere, pričom má právo na zníženie celkových nákladov. V tejto súvislosti sa zavádza obmedzenie pre výšku poplatku za predčasné splatenie. Tento poplatok môže byť najviac vo výške 4% z predčasne splatnej čiastky spotrebiteľského úveru. Zavádza sa aj ďalšie opatrenie, podľa ktorého tento poplatok za predčasné splatenie spotrebiteľského úveru nesmie prekročiť polovicu nároku spotrebiteľa na zníženie celkových nákladov súvisiacich so spotrebiteľským úverom.

Nakoľko nie všetci veritelia poskytujúci spotrebiteľské úvery majú povinnosť zo zákona poskytovať informácie o spotrebiteľských úveroch, bol do zákona o spotrebiteľských úveroch vložený nový § 7a upravujúci povinnosti veriteľov. Podľa tohto ustanovenia sú veritelia povinní poskytovať MF SR a NBS údaje o novo poskytnutých spotrebiteľských úveroch. Rozsah, podrobnosti, lehoty a spôsob predkladania údajov, ako aj miesto zverejňovania priemerných údajov na trhu so spotrebiteľskými úvermi je upravený vyhláškou MF SR č. 660/2007 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery. Kontrolu nad dodržiavaním uvedených povinností veriteľov vykonáva MF SR a v prípade porušenia povinností môže uložiť pokutu až do výšky 500 000 Sk v závislosti od rozsahu porušenia povinností.

Na základe splnomocňovacieho ustanovenia obsiahnutého v novele zákona o spotrebiteľských úveroch vydalo MF SR vyhlášku č. 620/2007 Z. z., ktorou bol ustanovený vzor formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Obidve citované vyhlášky MF SR nadobudli účinnosť odo dňa 1. januára 2008.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....