JUDr. Viktória Kertészová

 získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú úspešne ukončila v roku 2017 zložením štátnych skúšok a obhajobou diplomovej práce.

Počas štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ pracovala ako právna asistentka v niekoľkých advokátskych kanceláriách v Košiciach. Absolvovala projekt prípravy stredoškolákov na Simulovaný súdny proces prostredníctvom právnej kliniky pre vybrané komunity (Street-law) zameranej na praktickú realizáciu občianskeho práva na pozícii lektorky. Zúčastnila sa tiež medzifakultného kola Právnického debatného turnaja v Brne. V mene študentskej organizácie ELSA organizovala viaceré simulované súdne spory a prípadové štúdiá v spolupráci s významnými advokátskymi kanceláriami.

Na pozícii advokátskej koncipientky pracovala v advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o. a v medzinárodnej advokátskej kancelárii DLA Piper (Slovensko). Cenné skúsenosti nadobudla pri zastupovaní klientov v spotrebiteľských sporoch, účasťou na niekoľkých projektoch due diligence, pri riešení právnych analýz a príprave stanovísk najmä z občianskeho a obchodného práva, pripomienkovaní zmlúv a pod.

Viktória sa vo svojej praxi zameriava na sporovú agendu, najmä občianskoprávne spory, prípravu a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie, vypracovanie rôznych stanovísk a analýz.

Viktória Kertészová je zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

Ovláda anglický a maďarský jazyk.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO

Je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

Najnovšie vydanie
ULC PRO BONO 12/2022