feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Júnové číslo bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO

Redakcia bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila júnové vydanie bulletina obsahujúce aktuálne zmeny v právnych úpravách.

Ak máte aj Vy záujem dostávať v elektronickej forme každé číslo bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO vrátane jeho špeciálnych vydaní, môžete sa bezplatne zaregistrovať.
 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 06_2017

Články tohto vydania

2017/06 Podpora obnoviteľných zdrojov energie
Cieľom smernice 2015/1513 je urýchliť využívanie biopalív tzv. druhej generácie, teda biopalív využívajúcich suroviny z biomasy, ktoré nemajú vysokú ekonomickú hodnotu pri inom použití ako biopalivo. V dôsledku uvedeného bolo potrebné transponovať európsku smernicu do slovenského právneho poriadku, čím sa novelizoval zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Viac o novelizácii sa dočítate v našom článku.
» Podnikatelia  
2017/06 Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní
Poslanci Národnej rady SR schválili dňa 20. júna 2017 novelu zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení, predmetom ktorej je najmä úprava záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa aj na ďalších zamestnávateľov v odvetví alebo časti odvetvia.
» Podnikatelia  
2017/06 Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
Dňa 10. mája 2017 poslanci Národnej rady SR schválili nový zákon, cieľom ktorého je vytvorenie verejnoprávnej inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu kultúrnych a vedeckých aktivít, ktorej administratíva i rozhodovacie procesy budú nezávislé od ústredných orgánov štátnej správy. Inštitúciu budú riadiť a o prideľovaní prostriedkov rozhodovať samotní zástupcovia zo všetkých národnostných menšín žijúcich na Slovensku.
» Verejná správa  
2017/06 Právna úprava pitnej vody
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia bolo vzhľadom na existenciu smernice Komisie (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (ďalej len „smernica") potrebné novelizovať, pričom jeho novela obsahuje okrem základných požiadaviek a povinností, ktoré ustanovuje smernica, najmä pojmy, kompetencie orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a povinnosti dodávateľov pitnej vody.
» Verejná správa  
2017/06 Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov
Podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. januára 2016 poskytuje vlastníkom rodinných domov podpora vo forme príspevku na zateplenie rodinného domu, a to za účelom zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií. K zmenám predmetného zákona sa viac dočítate v našom článku.
» Iné