feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Banky, finančné inštitúcie

Banky, finančné inštitúcie

Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách
K aktuálnym novinkám z dielne Národnej rady Slovenskej republiky pribudla aj novela v oblasti legislatívy cenných papierov a investičných služieb. Po novom dochádza k transponovaniu viacerých právnych predpisov Európskej únie najmä v oblasti investičných spoločností a úverových spoločností.
29.júl 2021 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o kolektívnom investovaní
Potreba harmonizácie právneho poriadku Slovenskej republiky so záväznými predpismi Európskej únie sa nevyhla ani oblasti kolektívneho investovania. Nová legislatíva má najmä odstrániť prekážky, ktoré doteraz bránili správcom fondov kolektívneho investovania plne využívať výhody vnútorného trhu pri cezhraničnej distribúcii fondov kolektívneho investovania.
11.jún 2021 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v oblasti príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov
Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky priniesla aj zmeny v oblasti poskytovania a čerpania príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorými sú Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Zákonodarca si od zmien sľubuje zjednodušenie procesov a zníženie administratívnej záťaže v súvislosti s príspevkami z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
11.jún 2021 Všetky články tohto vydania  
Zákon o úveroch na bývanie
Zákon o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je celkom novým predpisom, ktorým bola do slovenského právneho poriadku implementovaná aktuálna európska legislatíva (smernice 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010). Cieľom tejto zmeny má byť racionálnejšie a efektívnejšie fungovanie trhu s úvermi a poskytnutie zvýšenej ochrany spotrebiteľovi pri zmluvných vzťahoch, ktoré uzatvárajú. Nová právna úprava reaguje na rast zadĺženosti domácností a na vznik nových foriem úverov na bývanie.
16.december 2015 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o ochrane vkladov
Novela implementuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/49/EÚ o systémoch ochrany vkladov. Zmeny sa dotknú najmä financovania systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, najmä pokiaľ ide o príspevky bánk do tohto systému.
13.október 2015 Všetky články tohto vydania  
Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách
Účelom predloženého návrhu novely je odbúranie legislatívnych bariér brániacich uvádzaniu nových finančných produktov na trh, zavedenie úplného členského princípu poskytovania služieb centrálneho depozitára cenných papierov alebo štandardizácia režimu finančných zábezpek. V našom článku Vás oboznámime s navrhovanými zmenami.
16.marec 2015 Všetky články tohto vydania  
Zákon o poisťovníctve
Nový zákon o poisťovníctve implementuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady. Zákonom sa zavedie nový ekonomický režim solventnosti, ktorý bude platný pre poisťovne a zaisťovne. Nový systém bude založený na dôslednej kvantifikácii jednotlivých rizík, ktorým sú poisťovne a zaisťovne vystavené.
16.február 2015 Všetky články tohto vydania  
Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o spotrebiteľských úveroch
Vládny návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch by mal podľa dôvodovej správy prispieť k transparentnosti a zvýšeniu výkonu dohľadu na trhu poskytovateľov spotrebiteľských úverov najmä prostredníctvom zavedenia povoľovacieho procesu pre veriteľov a zavedenie povinnosti nahliadania do registra údajov o spotrebiteľských úveroch z dôvodu posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. O ďalších pripravovaných kľúčových zmenách sa dočítate v našom článku.
08.december 2014 Všetky články tohto vydania  
Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o dohľade nad finančným trhom
Účelom navrhovanej novely je rozšíriť pôsobnosť Národnej banky Slovenska nad finančným trhom za účelom zlepšenia ochrany finančných spotrebiteľov. Súčasne sa navrhuje upraviť financovanie súvisiace s rozšírením pôsobnosti Národnej banky Slovenska. Súčasťou návrhu novely je aj zavedenie parciálnych zmien vyplývajúcich z potrieb praxe.
03.november 2014 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o bankách
Novela zákona o bankách bola prijatá za účelom implementácie európskej smernice. Zavádza požiadavky na úverové inštitúcie a na dohľad nad nimi, ako aj nad investičnými spoločnosťami, a tiež sa zameriava na zavedenie efektívnych a primeraných sankčných režimov. Okrem uvedených zmien novela zaviedla pri úvere na bývanie oprávnenie znížiť si pri narodení dieťaťa splátky a tiež zmenila informačnú povinnosť stavebných sporiteľní.
10.august 2014 Všetky články tohto vydania