feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Iné

Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov

Vydanie: PRO BONO 06/2017

Podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. januára 2016 poskytuje vlastníkom rodinných domov podpora vo forme príspevku na zateplenie rodinného domu, a to za účelom zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií. K zmenám predmetného zákona sa viac dočítate v našom článku.

Poslanci Národnej rady SR schválili dňa 9. mája 2017 novelu predmetného zákona, ktoru sa upravuje výška príspevku na zateplenie rodinného domu tak, aby bolo možné financovať väčší rozsah vykonávaných prác. Súčasťou novely je aj zníženie počtu požadovaných príloh k žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Návrh obsahuje taktiež úpravy a doplnenia, ktorých nevyhnutnosť vyplynula z aplikačnej praxe.

Ako uvádza dôvodová správa, vlastníci rodinných domov prejavili záujem o poskytnutie príspevku. Súčasné nastavenie poskytovania príspevku však umožňuje jeho poskytnutie až po zrealizovaní zateplenia rodinného domu.

Novela zákona zvýšila podiel nákladov, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte príspevku na zateplenie rodinného domu na 40 % oprávnených a uhradených nákladov na zateplenie rodinného domu a súčasne sa zvýšila maximálna možná výška príspevku na zateplenie rodinného domu na 8.000 Eur v závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií a v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.

Po novom sa dopĺňa do oprávnených nákladov za zhotovenie zateplenia rodinného domu možnosť započítať aj náklady za výmenu zdroja tepla. Podľa dôvodovej správy, nákladmi za výmenu zdroja tepla sa rozumejú náklady na obstaranie samotného zariadenia vrátane nákladov za demontáž pôvodného zariadenia a montáž nového zariadenia ako aj súvisiace náklady, ktoré sú nevyhnutné pre samotné fungovanie zdroja tepla, napr. úprava pripojenia, odvodu splodín a pod. Inštalovanie zdroja tepla s primeranými technickými parametrami má pozitívny vplyv na energetickú hospodárnosť rodinného domu.

Podľa novelizovaného znenia § 9c odsek 4 oprávnenými nákladmi sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Do oprávnených nákladov možno započítať aj tieto náklady: (1) náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému, (2) náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú lodžia, balkón a prekrytie vstupu, (3) náklady za výmenu zdroja tepla.

V rámci administratívnych požiadaviek sa ust. § 9d odsek 3 novelizovalo, čo znamená, že ak je rodinný dom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, žiadosť o príspevok môže podať ktorýkoľvek z manželov, pričom musí byť druhým manželom splnomocnený na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania. Podpis druhého manžela na písomnom plnomocenstve musí byť úradne osvedčený.

Novela nadobúda účinnosť 15. júna 2017.