feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Verejná správa

Verejná správa

Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Za účelom úpravy podmienok poskytovania dotácií na rozvoj priemyselnej výroby, výskumu, vývoja a služieb v reakcii na aplikačnú prax a posun v oblasti infraštruktúry priemyselných zón, prijala Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
17.január 2023 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky
Novelizáciou si koncom roka prešla aj oblasť ochrany vymedzených kategórií vojenských objektov a priestorov, či oblasť bezpilotných lietadiel, a to konkrétne novelou zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
17.január 2023 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o Hasičskom a záchrannom zbore
Novinky sa nevyhli ani právnej úprave príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, a to najmä v kontexte ich rekondičných pobytov.
03.január 2023 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Zmenou si po novom prešla aj oblasť slobodného prístupu k informáciám, a to novelou zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
10.august 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o odpadoch
Novelizácii sa nevyhla ani legislatíva, týkajúca sa oblasti odpadov. Novela zákona o odpadoch sa dotýka predovšetkým stavebných odpadov a odpadov z demolácií.
10.august 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o cestnej premávke
Modifikáciou si po novom prejde aj oblasť výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, či sankcionovania niektorých porušení pravidiel cestnej premávky. Zmeny v uvedených oblastiach prináša novela zákona o cestnej premávke.
10.august 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti prináša do slovenskej legislatívy najmä zjednodušenie prístupu k výkonu niektorých zdravotníckych povolaní, ale taktiež precizuje ustanovenia, týkajúce sa podmienok akreditácie študijných programov a povinností vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali akreditáciu na uskutočňovanie študijných programov ďalšieho vzdelávania.
23.marec 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci
Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci sa snaží reagovať na negatívne vplyvy, ktorými sa pandémia dotkla podnikateľských subjektov, prijímajúcich investičnú pomoc. Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci má tiež zmierňovať niektoré povinnosti a podmienky na poskytnutie investičnej pomoci.
23.marec 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o verejnom obstarávaní
Zmenami si po novom prešla aj oblasť vereného obstarávania, konkrétne podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou, ktorých predmetom je dodanie krmív určených pre chovné a rehabilitačné stanice, či kosenie trávnatých porastov, odstraňovanie náletových drevín a pod.
23.marec 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o finančnej kontrole a audite
Novela zákona o finančnej kontrole a audite sľubuje najmä zníženie administratívnej záťaže pri čerpaní prostriedkov z Európskej únie, či vytvorenie právneho základu na overovanie poskytnutia verejných financií administratívnou finančnou kontrolou len s tými skutočnosťami, ktoré budú určené na základe písomnej analýzy rizík.
21.február 2022 Všetky články tohto vydania