feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Informácie podľa zákona č.136/2010 Z. z.

Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z. z.

ULC Čarnogurský s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva.

ULC Čarnogurský s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 39103/B, IČO: 35 975 016.

Spoločnosť bola zapísaná do zoznamu spoločností s ručením obmedzeným poskytujúcich právne služby vedenom Slovenskou advokátskou komorou dňa 20. januára 2006.
Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade o zákonom č.586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo na základe zápisu spoločnosti do príslušného zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava.

IČ pre DPH : SK 2022119231

Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení a v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej advokátskej komory na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby je príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade so slovenskými právnymi predpismi.
Spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb. Podmienky poskytovania právnych služieb a zodpovednosť za škodu sú  upravené zákonom č. 586/2003 Z. z o advokácii v platnom znení, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a vo Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov č. 655/2004 Z. z. v platnom znení.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom advokácie je predmetom poistenia u poisťovateľa:  Wüstenrot poisťovňa, a. s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava. Poistná zmluva číslo 1050030720 s dojednaným limitom poistného plnenia pre jedného advokáta  vo výške 1.500.000,00 EUR.

Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z. v platnom znení.

Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti, prípadne na Slovenskej advokátskej komore so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava.
Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať na požiadanie v mieste jej sídla.