feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Referencie

Vybrané referencie 
AEGON, d. s. s., a. s.
Poradenstvo v súvislosti s dôchodkovým poistením.CHIRANA T.Injecta, a. s.
Komplexné právne poradenstvo na strane predávajúceho v súvislosti s predajom spoločnosti. Právne služby kancelárie zahŕňali hĺbkový právny audit spoločnosti, zastupovanie spoločnosti pri rokovaniach s kupujúcim a prípravu transakčnej a korporátnej dokumentácie.ISTROBANKA, a. s.

Spolupráca pri projektovom riešení návratnosti pohľadávok, právne poradenstvo a poradenstvo pri poskytovaní úverov novým subjektom.Ministerstvo hospodárstva SR

Zastupovanie v súdnom spore vo veci Krivorožského ťažobného a úpravarského kombinátu na Ukrajine, vypracovanie komplexného právneho auditu v súvislosti s touto problematikou.MONAQ Leasing, a. s.

Právne audity nehnuteľností, príprava zmluvnej dokumentácie a iných potrebných dokumentov, komplexné právne služby pri vymáhaní pohľadávok a uplatňovaní práv v súdnych, mimosúdnych a iných konaniach a sporoch.Rímskokatolícka cirkev - Trnavská arcidiecéza

Zastupovanie klienta v konaniach o vydanie nehnuteľností v súlade s reštitučnými predpismi. Súčasťou poskytovania právnych služieb bola hĺbková analýza legislatívy upravujúcej nadobúdanie, prechod a zápis práv k nehnuteľnostiam za obdobie predchádzajúcich 100 rokov.


SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.

Právne poradenstvo pri kľúčových investičných projektoch spoločnosti, poradenstvo pri získavaní štátnej pomoci a komplexné právne poradenstvo v oblasti obchodného a pracovného práva.SUEZ ENVIRONMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave spoločenských dokumentov a v oblasti obchodného, pracovného práva a práva životného prostredia