Verejná správa

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR – cestovanie

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2020

Situácia spôsobená ochorením COVID-19, vyústila do sprísňovania protipandemických opatrení, dotýkajúcich sa najmä prekrytia horných dýchacích ciest, možnosti organizovať spoločenské podujatia hromadného charakteru, zatvárania rôznych prevádzok, či samotného cestovania a prechodu hraničných priechodov.

V oblasti cestovania, hraničných priechodov a tzv. „covidmáp“ je najaktuálnejším z opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „UVZ“) Opatrenie UVZ pri ohrození verejného zdravia, sp. zn.: OLP/7693/2020 zo dňa 29. septembra 2020 (ďalej len „Opatrenie“).

Opatrenie sa v prvom rade venuje povinnostiam osôb, ktoré s účinnosťou od 01. októbra 2020 vstúpia na územie Slovenskej republiky. Opatrenie rozlišuje, či osoby pricestovali na územie Slovenskej republiky z krajiny Európskej únie alebo z krajiny, nepatriacej do Európskej únie.

(1) V prípade osôb, ktoré od 01. októbra 2020 vstúpili na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie (ďalej len „prichádzajúci z EÚ“), sú tieto osoby povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto izolácia sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa. Prichádzajúci z EÚ sa musia bezprostredne pri vstupe na územie Slovenskej republiky registrovať na UVZ určenom webovom sídle (https://korona.gov.sk/ehranica). Následne sú prichádzajúci z EÚ povinní najskôr v 5. deň izolácie v domácom prostredí podrobiť sa laboratórnej diagnostika na ochorenie COVID-19. Päťdňová domáca izolácia od príchodu na územie Slovenskej republiky po podrobenie sa laboratórnej diagnostike sa vzťahuje aj na osoby, žijúce s prichádzajúcimi z EÚ v spoločnej domácnosti. Alternatívou pre uvedené povinnosti je preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín, a to priamo pri vstupe prichádzajúcich z EÚ na územie Slovenskej republiky.

(2) Osoby, ktoré od 01. októbra 2020 vstúpili na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie (ďalej len „prichádzajúci z krajiny mimo EÚ“), sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Obdobne ako prichádzajúci z EÚ aj prichádzajúci z krajiny mimo EÚ sú povinní bezprostredne pri vstupe na územie Slovenskej republiky registrovať sa na webovom sídle (https://korona.gov.sk/ehranica) a najskôr v 5. deň izolácie v domácom prostredí sa podrobiť laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19, pričom päťdňová domáca izolácia sa rovnako vzťahuje aj no osoby, žijúce s prichádzajúcim z krajiny mimo EÚ v spoločnej domácnosti. Základným rozdielom medzi prvou a druhou skupinou prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky je absencia alternatívy v podobe preukázania sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie straším ako 72 hodín pri osobách prichádzajúcich z krajiny mimo EÚ.                                                     

Opatrenie ukladá prichádzajúcim z EÚ aj prichádzajúcim z krajiny mimo EÚ spoločnú povinnosť bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámiť túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sú zas v zmysle Opatrenia povinní všetkým prichádzajúcim z EÚ a všetkým prichádzajúcim z krajiny mimo EÚ a osobám, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti vystaviť PN z dôvodu karantény pre COVID-19, ak o to tieto osoby požiadajú.

Opatrenie ďalej ustanovuje množstvo výnimiek, na ktoré sa povinnosti a opatrenia podľa bodov (1) a (2) tohto príspevku nevzťahujú. Jedná sa napríklad o (A) osoby, ktoré za predchádzajúcich 14 dní, navštívili výlučne krajinu uvedenú v Prílohe č. 1 Opatrenia, (B) vodičov a posádky osobnej, leteckej alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky, (C) vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných náhrad, (D) zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia, (E)  vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt (tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, pričom za zastavenie sa nepovažuje čas nevyhnutný na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, a to najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane času nevyhnutného na natankovanie pohonných hmôt), (F) štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými príslušníkmi, (G) osoby požívajúce na území Slovenskej republiky diplomatické výsady a imunity, (H) poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných príslušníkov, (I) zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu štátu… (bod 4 Opatrenia).

Predmetom tohto príspevku nie sú z dôvodu obsahovej rozsiahlosti všetky výnimky upravené v bode 4 Opatrenia. Plné znenie Opatrenia je dostupné na webovom sídle UVZ.

Mimo výnimiek, priblížených v predošlých statiach, sa povinnosti a opatrenia podľa bodov (1) a (2) tohto príspevku nevzťahujú ani na osoby, ktoré (A) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce, v prihraničných oblastiach na území susedného štátu vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce a zároveň ani na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, (B) majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah, alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO), na území Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce a ani na (C) občanov Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode (bod 5 Opatrenia).

Výnimku na opatrenia a povinnosti podľa bodov (1) a (2) tohto príspevku môže na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky udeliť aj UVZ, a to za predpokladu, že osoba, ktorej je výnimka udelená disponuje pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín (bod 6 Opatrenia).

Opatrenia a povinnosti v zmysle bodov (1) a (2) tohto príspevku sa ďalej nevzťahujú ani na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. SZČO), v oblasti zdravotníctva, opatrovateľstva, a ani na vedecko-výskumných pracovníkov, pedagogických zamestnancov alebo sezónnych pracovníkov v poľnohospodárskom alebo potravinárskom odvetví, a to vo vzdialenosti viac ako 30 km po pozemnej komunikácii od hraničného priechodu z územia Slovenskej republiky na území Českej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce (bod 7 Opatrenia).

V súvislosti s Českou republikou upravuje Opatrenie aj ďalšie prípady, pri ktorých sa uplatňujú výnimky z povinností a opatrení podľa bodov (1) a (2) tohto príspevku. Konkrétne pôjde o osoby, ktoré (A) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v Českej republike, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, (B) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike a na území Slovenskej republiky navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, (C) majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšili 26 rokov veku a majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike vrátane jednej sprevádzajúcej osoby (bod 8 Opatrenia).

Opatrenie ďalej spod povinností a opatrení v zmysle bodov (1) a (2) tohto príspevku oslobodzuje aj osoby, ktoré (A) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a poskytujú neodkladnú starostlivosť blízkym rodinným príslušníkom na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, (B) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu realizácie neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby (bod 9 Opatrenia).

Výnimka z povinností a opatrení podľa bodov (1) a (2) tohto príspevku sa týka aj osôb, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a ktoré obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Slovenskej republiky (uvedené platí rovnako aj naopak) (bod 10 Opatrenia).

Poslednú, z Opatrením zakotvených výnimiek z povinností a opatrení, priblížených v bodoch (1) a (2) tohto príspevku predstavujú osoby, ktoré účinkujú alebo sa inak podieľajú na cezhraničnej audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej produkcii a ktoré preto z dôvodu výroby audiovizuálneho diela alebo programu, podania umeleckého výkonu alebo realizácie umeleckého diela na území Slovenskej republiky vstupujú na územie Slovenskej republiky z Českej republiky alebo sa na územie Slovenskej republiky vracajú po tom, čo sa na území Českej republiky zúčastnili výroby audiovizuálneho diela, programu, podania umeleckého výkonu alebo realizácie umeleckého diela, ak sú držiteľmi potvrdenia od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, divadla alebo inej osoby zabezpečujúcej podanie umeleckého výkonu alebo realizáciu umeleckého diela (bod 11 Opatrenia).

Z odôvodnenia Opatrenia vyplýva, že osoba, ktorej v zmysle Opatrenia vznikla povinnosť izolácie, je tiež povinná (A) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu, (B) zdržať sa sociálnych kontaktov, (C) zdržať sa cestovania, okrem bezodkladného presunutia sa do miesta izolácie v domácom prostredí, (D) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby. Nerešpektovanie Opatrením uložených povinností sa považuje za priestupok na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý môže príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uložiť pokutu až do výšky 1 659 eur (v blokovom konaní do výšky 1 000 eur).

Prílohu Opatrenia predstavuje zoznam „menej rizikových“ krajín, ktorý je na pravidelnej báze aktualizovaný.

Opatrenie nadobudlo účinnosť dňa 01. októbra 2020 o 7:00 hod a platí do odvolania. Nadobudnutím účinnosti Opatrenia došlo k zrušeniu opatrenia UVZ č. OLP/7310/2020 zo 17. septembra 2020.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....