Iné


Aktuálne výzvy na predkladanie projektov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2006

Malí podnikatelia, ktorí chcú začať podnikať alebo vyrábajú dlhšie, môžu od Európskej únie dostať takmer 3,8 milióna korún na nákup nových strojov a technológií a výstavbu a rekonštrukciu prevádzkových a výrobných priestorov. Stačí, ak záujemcovia zašlú do 20. októbra 2006 do 16.00 hod. žiadosť do Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania. Agentúra spolu s MH SR vyhlásila totiž dňa 16.8.2006 ďalšiu výzvu na predkladanie projektov v rámci programu Priemysel a služby, Priorita 1: Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu, Opatrenie 1.1: Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb. Ide o schému podpory existujúcich a začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis). V tomto roku ide o poslednú možnosť, ako môžu podnikatelia získať dotáciu z EÚ.  

Minimálna výška pomoci je 5 000 Eur a maximálna výška pomoci jednému príjemcovi nesmie presiahnuť súhrnne 100 000 Eur v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. Grant môžu získať len tie firmy, ktoré podnikajú mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Môžu ho teda získať i firmy sídliace v Bratislave, avšak len za predpokladu, že je výroba umiestnená mimo tohto regiónu.

SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE

Podnikatelia môžu taktiež získať grant na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, keďže MPSVaR SR vyhlásilo dňa 24.8.2006 výzvu na predloženie projektov v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje, Priorita 3: Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce, Opatrenie 3.2: Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov. Minimálna výška pomoci je 1 000 000 Sk a maximálna výška pomoci je stanovená na 12 000 000 Sk.

Cieľovou skupinou predkladaných projektov žiadajúcich udelenie pomoci musia byť zamestnanci zamestnávaní mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Za zamestnancov sa považujú aj zamestnanci štátnej správy a verejnej správy, osoby usilujúce sa o zmenu zamestnania, ako napr.: záujemcovia o zamestnanie v zmysle § 7 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osoby s nedostatočnou kvalifikáciou ohrozené stratou zamestnania a tzv. nadbytoční pracovníci. Zamestnanci však nesmú byť pedagogickí pracovníci, zamestnanci vysokých škôl a učitelia a lektori podieľajúci sa na ďalšom vzdelávaní.

Grant možno získať na (1) projekty podporujúce ďalšie vzdelávanie zamestnancov a (2) projekty zamerané na všeobecné a špecifické vzdelávanie potrebné pre cieľové skupiny, výsledkom ktorých nemôže byť zvýšenie dosiahnutého stupňa vzdelania. V rámci programu sa podporia (1) zamestnávatelia pri poskytovaní ďalšieho vzdelávania, prevažne zamestnancom s nedostatočnou úrovňou odborných zručností s cieľom zvýšenia adaptability pracovnej sily, (2) vzdelávanie zamestnancov v podnikoch prechádzajúcich reštrukturalizáciou s cieľom ich ďalšieho uplatnenia na trhu práce, (3) zvýšenie počtu a kvality programov celoživotného vzdelávania vrátane zavedenia nových foriem vzdelávania (programy druhej šance pre osoby s nízkou kvalifikáciou, dištančné vzdelávanie, e-learning), (4) ďalšie vzdelávanie a príprava zamestnancov v štátnej správe a verejnej správe s cieľom zvýšiť kvalitu administratívnych kapacít. Vzdelávanie môže mať podobu preškoľovania, výučby cudzích jazykov, vzdelávania v nových technológiách, vzdelávanie v oblasti riadenia ľudských zdrojov, outplacementu (podpora poskytovania vzdelávania a špecializovanej, cielenej pomoci pri hľadaní si zamestnania zamestnancov opúšťajúcich podnik) a pod.

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT NUTS II BRATISLAVA CIEĽ 3

Pretože prvé dve výzvy sa nevzťahujú na Bratislavský samosprávny kraj, pre túto neprioritnú oblasť bola MPSVaR SR vypísaná dňa 14.9.2006 výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3. Výzvy sú vyhlásené na Opatrenie 1.1: Zvýšenie zamestnateľnosti znevýhodnených skupín na trhu práce a skupín ohrozených sociálnym vylúčením a na Opatrenie 2.1: Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora. JDP je zaujímavý najmä pre spoločnosti zamestnávajúce vyšší počet zamestnancov, podnikajúce najmä v oblasti služieb. Najviac nenávratných peňažných prostriedkov možno získať na programy zamerané na počítačové a jazykové školenia.

Úplné znenie výziev na podávanie projektov, príručka pre žiadateľov a príslušné formuláre získate na stránkach príslušných ministerstiev.

V tomto čísle ULC Čarnogurský Pro Bono Vám predstavíme aktuálne výzvy na predkladanie projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM PRIEMYSEL A SLUŽBY

Malí podnikatelia, ktorí chcú začať podnikať alebo vyrábajú dlhšie, môžu od Európskej únie dostať takmer 3,8 milióna korún na nákup nových strojov a technológií a výstavbu a rekonštrukciu prevádzkových a výrobných priestorov. Stačí, ak záujemcovia zašlú do 20. októbra 2006 do 16.00 hod. žiadosť do Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania. Agentúra spolu s MH SR vyhlásila totiž dňa 16.8.2006 ďalšiu výzvu na predkladanie projektov v rámci programu Priemysel a služby, Priorita 1: Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu, Opatrenie 1.1: Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb. Ide o schému podpory existujúcich a začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis). V tomto roku ide o poslednú možnosť, ako môžu podnikatelia získať dotáciu z EÚ.  

Minimálna výška pomoci je 5 000 Eur a maximálna výška pomoci jednému príjemcovi nesmie presiahnuť súhrnne 100 000 Eur v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. Grant môžu získať len tie firmy, ktoré podnikajú mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Môžu ho teda získať i firmy sídliace v Bratislave, avšak len za predpokladu, že je výroba umiestnená mimo tohto regiónu.

SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE

Podnikatelia môžu taktiež získať grant na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, keďže MPSVaR SR vyhlásilo dňa 24.8.2006 výzvu na predloženie projektov v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje, Priorita 3: Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce, Opatrenie 3.2: Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov. Minimálna výška pomoci je 1 000 000 Sk a maximálna výška pomoci je stanovená na 12 000 000 Sk.

Cieľovou skupinou predkladaných projektov žiadajúcich udelenie pomoci musia byť zamestnanci zamestnávaní mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Za zamestnancov sa považujú aj zamestnanci štátnej správy a verejnej správy, osoby usilujúce sa o zmenu zamestnania, ako napr.: záujemcovia o zamestnanie v zmysle § 7 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osoby s nedostatočnou kvalifikáciou ohrozené stratou zamestnania a tzv. nadbytoční pracovníci. Zamestnanci však nesmú byť pedagogickí pracovníci, zamestnanci vysokých škôl a učitelia a lektori podieľajúci sa na ďalšom vzdelávaní.

Grant možno získať na (1) projekty podporujúce ďalšie vzdelávanie zamestnancov a (2) projekty zamerané na všeobecné a špecifické vzdelávanie potrebné pre cieľové skupiny, výsledkom ktorých nemôže byť zvýšenie dosiahnutého stupňa vzdelania. V rámci programu sa podporia (1) zamestnávatelia pri poskytovaní ďalšieho vzdelávania, prevažne zamestnancom s nedostatočnou úrovňou odborných zručností s cieľom zvýšenia adaptability pracovnej sily, (2) vzdelávanie zamestnancov v podnikoch prechádzajúcich reštrukturalizáciou s cieľom ich ďalšieho uplatnenia na trhu práce, (3) zvýšenie počtu a kvality programov celoživotného vzdelávania vrátane zavedenia nových foriem vzdelávania (programy druhej šance pre osoby s nízkou kvalifikáciou, dištančné vzdelávanie, e-learning), (4) ďalšie vzdelávanie a príprava zamestnancov v štátnej správe a verejnej správe s cieľom zvýšiť kvalitu administratívnych kapacít. Vzdelávanie môže mať podobu preškoľovania, výučby cudzích jazykov, vzdelávania v nových technológiách, vzdelávanie v oblasti riadenia ľudských zdrojov, outplacementu (podpora poskytovania vzdelávania a špecializovanej, cielenej pomoci pri hľadaní si zamestnania zamestnancov opúšťajúcich podnik) a pod.

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT NUTS II BRATISLAVA CIEĽ 3

Pretože prvé dve výzvy sa nevzťahujú na Bratislavský samosprávny kraj, pre túto neprioritnú oblasť bola MPSVaR SR vypísaná dňa 14.9.2006 výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3. Výzvy sú vyhlásené na Opatrenie 1.1: Zvýšenie zamestnateľnosti znevýhodnených skupín na trhu práce a skupín ohrozených sociálnym vylúčením a na Opatrenie 2.1: Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora. JDP je zaujímavý najmä pre spoločnosti zamestnávajúce vyšší počet zamestnancov, podnikajúce najmä v oblasti služieb. Najviac nenávratných peňažných prostriedkov možno získať na programy zamerané na počítačové a jazykové školenia.

Úplné znenie výziev na podávanie projektov, príručka pre žiadateľov a príslušné formuláre získate na stránkach príslušných ministerstiev.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....