Iné

Autorské právo

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2012

V dôsledku porušenia autorských práv sa autori v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. môžu domáhať poskytovania ochrany, napr. určenia svojho autorstva, či zákazu ohrozenia svojho práva, vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia. V niektorých situáciách je vhodné uvažovať i nad ochranou vychádzajúcou z nekalej súťaže.

Jednou z popredných oblastí záujmu sa stáva v rámci práva duševného vlastníctva práve autorské právo. Autorskoprávne vzťahy definujeme ako občianskoprávne vzťahy a zákon č. 618/2003 Z. z., autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) predstavuje úpravu špeciálnu. Predmetom autorského práva je literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä (1) slovesné dielo a počítačový program, (2) ústne podané, predvedené alebo inak vykonané slovesné dielo, najmä prejav a prednáška, (3) divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo, hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo a choreografické dielo, ako aj iné dielo vytvorené na zverejnenie, (4) hudobné dielo s textom alebo bez textu, (5) audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo, (6) maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia, (7) fotografické dielo, (8) architektonické dielo, predovšetkým dielo stavebnej architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovej architektúry a dielo stavebného dizajnu, (9) dielo úžitkového umenia, či (10) kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme.

Podľa autorského zákona je predmetom autorského práva aj súborné dielo, najmä zborník, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo, výstava alebo iná databáza, ak je súborom nezávislých diel alebo iných prvkov, ktorý je spôsobom výberu alebo usporiadaním obsahu výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. Ochrana sa však nevzťahuje na (1) myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela a (2) text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, verejnú listinu, verejne prístupný register, úradný spis, slovenskú technickú normu vrátane ich prípravnej dokumentácie a prekladu, denné správy a prejavy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných; na súborné vydanie týchto prejavov a na ich zaradenie do zborníka je potrebný súhlas toho, kto ich predniesol.

Obsahom autorského práva sú výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva. V dôsledku ich ohrozenia či porušenia môže autor požadovať ochranu, ktorú mu zaručuje tak autorský zákon ako i Občiansky zákonník.

Úprava ochrany autorského práva je zakotvená v ust. § 56 a nasl. autorského zákona. Podľa neho sa autor, do práva ktorého sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže domáhať najmä (1) určenia svojho autorstva, (2) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na ohrození tohto práva, (3) zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na neoprávnenom zásahu do tohto práva vrátane zákazu zásahu, (4) poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora, (5) náhrady ujmy, ako aj (6) odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to (a) zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo (b) zničením materiálov, nástrojov a pomôcok použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia.

Autor, ktorý pri výkone povinnej kolektívnej správy svojho majetkového práva k dielu nie je zmluvne zastupovaný príslušnou organizáciou kolektívnej správy, môže sa domáhať (1) vydania odmeny alebo primeranej odmeny, ak sa jeho dielo použilo, alebo (2) vydania náhrady odmeny voči príslušnej organizácii kolektívnej správy alebo inej osobe, ktorá je povinná vytvárať rezervný fond na také účely.

S ohľadom na ochranu práva duševného vlastníctva, teda i autorského práva, bola vypracovaná multilaterálna obchodná dohoda, ktorej cieľom je zavedenie medzinárodných noriem v oblasti vynucovania práv duševného vlastníctva ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) (ďalej len „ACTA“). ACTA sa zameriava nie len na falšovanie tovaru, ale aj na digitálne dáta, technológie a ich distribúciu. ACTU dodnes podpísala väčšina krajín Európskej únie s výnimkou Nemecka, Slovenska, Cypru a Estónska. Viac informácií Vám poskytneme v špeciálnom vydaní bulletinu Čarnogurský ULC Pro Bono Špeciál.

Za neoprávnený zásah do autorského práva považujeme v zmysle autorského zákona napr. (1) vývoj, výrobu, ponuku na predaj, nájom, vypožičanie, dovoz, rozširovanie alebo využívanie pomôcok určených výlučne alebo čiastočne na odstránenie, vyradenie z prevádzky alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek technického zariadenia alebo opatrenia na ochranu práv podľa autorského zákona, (2) odstránenie alebo zmenu akejkoľvek elektronickej informácie na správu práv (napr. údaje, ktoré identifikujú dielo), (3) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženín vrátane ich dovozu, ako aj verejný prenos diela, pri ktorých boli elektronické informácie na správu práv odstránené alebo zmenené bez súhlasu autora, alebo aj (4) použitie názvu alebo vonkajšej úpravy oprávnene použitej už iným autorom pri diele rovnakého druhu, ak by tým mohlo vzniknúť nebezpečenstvo zámeny oboch diel, ak z povahy diela alebo z jeho určenia nevyplýva inak.

Uvedené druhy neoprávnených zásahov pripomínajú úpravu nekalosúťažného konania. Napr. v poslednom vyššie uvedenom príklade je priamo uvedené nebezpečenstvo zámeny, ktoré Obchodný zákonník priamo definuje ako jednu zo skutkových podstát nekalej súťaže (vyvolanie nebezpečenstva zámeny). K zásahu do autorského práva môže dôjsť napr. i pri porušení obchodného tajomstva, preto je potrebné vždy správne voliť prostriedky a spôsob ochrany práv či už smerom ku nekalej súťaži alebo k ochrane autorského práva.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....